WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||

«Київ - 2015 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПОСІБНИК З ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З КУРСУ «ПЕТРОФІЗИКА» для студентів 3 курсу спеціальності 6.040103 – ...»

-- [ Страница 5 ] --

Попередня обробка полягає в складанні каталогів даних про склад і фізичні властивості порід на основі статистичного аналізу окремих петрофізичних параметрів. На цьому етапі проводиться повна перевірка результатів петрофізичних даних, їх уточнення та відбраківка, каталогізація за окремими літологічними групами порід.

Математичний аналіз дозволяє виділити петрофізичні групи та асоціації і встановити основні закономірності зміни фізичних параметрів.

При виділенні петрофизических груп порід застосовується метод групування за найбільш загальними і стійким ознаками: генетичному типу, складом, текстурно-структурними особливостями, типом діагенезу, метаморфізму тощо.

Для з'ясування розподілу фізичного параметра в межах попередньо виділеної петрофізичної групи використовують варіаційний ряд, де кожному значенню параметра x або інтервалу його зміни N відповідає певна повторюваність значень параметра (частота).

–  –  –

3. Проаналізувати результати лабораторних робіт №№ 1-7 в комплексі з результатами з розрахованими в п.2 даними та петрографічним мікро- і макроописом.

4. Результати комплексного аналізу представити у табличній (приклад

- таблиця 9.1) та текстовій формі, де відобразити взаємозв’язок петрофізичних і геологічних даних.

–  –  –

Теоретична частина Взаємозв'язок фізичних властивостей — це закономірне поєднання властивостей і зміна однієї властивості залежить, зазвичай, від зміни іншої.

Знання взаємозв’язків між фізичними властивостями дозволяють за параметром, що легко вивчається, визначати інші параметри; за властивостями, визначеними в зразках – вивчати властивості порід в природному заляганні.

Більшість петрофізичних взаємозв'язків є кореляційними, це обумовлено, головним чином, неможливістю врахування усіх чинників, що впливають на досліджувані параметри.

Кореляція між властивостями не означає тільки залежності однієї властивості від іншої. У багатьох випадках взаємозв'язок існує в результаті залежності параметрів від чинників, що не розглядаються при дослідженнях, але що визначають величину цих параметрів. У елементах і мінералах такими чинниками є внутрішня будова речовини і зовнішні термодинамічні умови.

Кореляція між параметрами повинна спостерігатися при їх однотипній залежності від особливостей атомної будови речовини. Так, наприклад, основними чинниками, що визначають густину порід і швидкість поширення пружних хвиль в них, являються щільність упаковки атомів і атомна маса речовини. Зі збільшенням щільності упаковки атомів густина елементів і швидкість в них збільшуються. Зростання атомної маси призводить до зменшення швидкості і збільшення густини. Тому кореляція між параметрами і V має місце лише при зміні одного з чинників в порівнянні зі зміною іншого. Для елементів і мінералів в діапазоні зміни густини від 1000 до 3500— 4500 кг/м3 варіації атомної маси менше варіацій щільності упаковки речовини. Цим обумовлена позитивна кореляція між і V. При 4500 кг/м3 зміни атомної маси перевищують зміни щільності упаковки атомів. В результаті між і V в елементах встановлюється негативна кореляція.

Прикладом позитивної кореляції параметрів може служити кореляція електропровідності і теплопровідності. Електропровідність і теплопровідність мінералів значною мірою визначаються типом кристалохімічного зв'язку. Високу електропровідність і теплопровідність мають мінерали з металевою, іонно-металевою і ковалентно-металевою формою зв'язку. Ковалентні і іонні з'єднання є напівпровідниками і діелектриками; їх теплопровідність обумовлена гратчастою складовою.

У гірських породах встановлення взаємозв'язків між фізичними властивостями на основі внутрішньої будови мінералів ускладнене. Це можливо лише у разі, якщо властивості гірських порід адитивно обчислюються за властивостями мінералів, що складають породу. Проте фізичні властивості гірських порід визначаються не лише їх мінеральним складом, але і структурними та текстурними особливостями, типом заповнювача пустотного простору та інш. Отже, кореляція між параметрами в гірських породах повинна спостерігатися при їх залежності від одного з цих чинників при меншому впливі інших.

У породах з ущільненими текстурами, тобто у інтрузивних, метаморфічних, палеотипних ефузивних і ущільнених осадових утвореннях, мінеральний склад — основний чинник, що визначає більшість фізичних властивостей. Найбільша залежність від загального мінерального складу характерна для густини, у меншій мірі — для швидкості пружних хвиль і інших фізичних параметрів. У зв'язку з цим густина гірської породи може бути вичислена за густиною мінералів з незначною погрішністю, обумовленою недоврахуванням пористості. При обчисленні швидкості пружних хвиль ця погрішність зростає у зв'язку з впливом пористості і тріщинуватості на величину V. Залежність густини і швидкості пружних хвиль від мінерального складу таких порід підтверджується коефіцієнтом кореляції між і Vр, рівним 0,9. Існує велике число рівнянь зв'язку між швидкістю пружних хвиль і густиною гірських порід і мінералів, що відносяться до утворень І типу. Зазвичай цей зв'язок представляється у вигляді Vр = а + b, де а і b — коефіцієнти, що визначаються емпірично.

У породах з ущільненими текстурами теплопровідність залежить від мінерального складу і густини порід. Проте цей зв'язок менш чіткий завдяки впливу інших чинників.

У породах з пористими текстурами, представленими кайнотипними ефузивними і осадовими утвореннями, чинником, що має значний вплив на деякі фізичні властивості, є пористість. Для високопористих утворень характерна залежність густини, швидкості пружних хвиль, інтервального часу поширення пружних хвиль, теплопровідності, а для класу іонних провідників — і електропровідності від пористості порід. Це обумовлює у свою чергу закономірний зв'язок між цими параметрами.

Ряд фізичних властивостей (намагніченість, радіоактивність) не має загальної атомної природи або загальних геологічних чинників з іншими властивостями. Прямий взаємозв'язок між ними відсутній, проте непрямий — можливий.

Існує у ряді випадків висока інформативність магнітних властивостей про закономірні зміни хімічного і мінерального складу і відповідно про густину геологічних утворень. Це обумовлено залежністю магнітної сприйнятливості від вмісту магнетиту, утворення якого пов'язане з умовами генезису порід. Така залежність відзначається, наприклад, для окремих фаз в межах єдиного інтрузивного комплексу.

У породах з пористими текстурами мінеральний склад не є основним чинником, що визначає фізичні властивості. Проте його вплив у ряді випадків – дуже істотний. Так, в осадових і ефузивних породах встановлюється взаємозалежність між густиною і швидкістю поздовжніх хвиль. Проте у зв'язку зі значним впливом пористості ця залежність менш чітка, чим для кристалічних утворень. В пористих породах велика кількість петрофізичних параметрів лінійно і нелінійно залежить від пористості, як відкритої, так і загальної.

Це властивості, які в тій чи іншій мірі залежать від структури пустотного простору:

Об’ємна густина зменшується із збільшенням пористості завжди, а її значення не залежать від типу пористості, а тільки від концентрації пустот.

Швидкості поширення пружних хвиль зменшуються із збільшенням a пористості, експериментально визначено залежності виду:. Крім Кп цього встановлено, що інтенсивність збільшується при наявності тріщинуватості. Встановлений різкий вплив типу пустотного простору та його упорядкованість на акустичну анізотропію зразків порід, при чому не тільки високо пористих, але й метаморфічних.

Питомий електричний опір порід залежить від пористості складним чином (має вплив тип пустотного наповнювача) – із зростанням пористості газонасиченої породи опір збільшується, а при водонасиченні – зменшується завдяки збільшенню провідних елементів. На основі електричних параметрів розраховується параметри пористості та насичення.

Параметр пористості обернено залежить від коефіцієнту пористості ( Рп m ), а параметр насиченості – від коефіцієнта водонасиченості ( К п Рн а ) К в Магнітні властивості зменшуються завдяки немагнітності газової та рідкої фаз.

Залежність між пористістю та проникністю не завжди відтворює реальну сутність породи. Порода може мати високу пористість і дуже низьку проникність, або обернений випадок – висока проникність при низькій пористості. Незважаючи на цю фундаментальну відсутність однозначного зв’язку між цими двома властивостями, часто вдається побудувати досить корисні кореляційні залежності між ними. За емпіричними даними було встановлено, що є декілька функцій, які описують залежність між коефіцієнтом пористості та проникності. Вибір якоїсь з них залежить від петрофізичних та мінералогічних особливостей зразків та типу пустотного наповнювача (рис. 9.5).

Самі залежності виглядають наступним чином:

К пр аК п, К пр а ехр (b К п ), К пр аК п b.

b Загалом зазвичай при зростанні пористості зростає проникність, інтенсивність залежить від розміру зерен мінеральної матриці породи, розміру міжзернових пор, кількості та типу пустот. Якщо класифікувати для різних розміром зерен порід за графіки пористість-проникність, то виявляється досить стійкий зв’язок. Тобто, на отриманих графіках кожна вибірка, для якої спостерігається кореляція пористість-проникність, характеризується певним розміром зерен породи, і за Крейзом, чим більше кут нахилу прямої, якою апроксимують цю залежність (на білогарифмічному бланку), тим більший розмір зерен характерний для зразків, тобто, коли структура змінюється від дрібнозернистої до крупнозернистої, проникність при тій самій пористості зростає.

Завдання:

1. Вивчити петрографічний опис колекції зразків однієї літологічної групи свердловин завданої площі

2. Вивчити результати петрофізичних досліджень в нормальних умовах для колекції зразків.

3. Побудувати крос-плоти параметрів, зокрема:

Т = f (Кп), п= f (Кп), Рп = f (Кп), Рн = f (Кп), = f (Кп) Кп = f (Кпр),

–  –  –

Рис. 10.1 Приклад залежності швидкості повздовжніх хвиль від пористості для колекції карбонатних зразків Іванівської площі

5. Виділити за петрофізичними залежностями окремі групи порід, обґрунтувати це.

6. Описати результати досліджень.

ЛІТЕРАТУРА

1. Физические свойства горных пород и полезных ископаемых.

Справочник геофизика. – М.: Недра, 1984, –456 с.

2. Добрынин В.М., Вельденштейн Ю.Ю., Кожевников Д.А.

Петрофизика. – М.: Недра, 1991. – 368 с.

3. Кобранова В.М. Петрофизика. – М.: Недра, 1986. – 392 с.

4. Петрофізика – Справочник. В трех книгах. / Под редакцией Н.Б.Дортман – М., Недра, 1991. – 391 с.

5. Хамидуллина Г.С. Петрофизика: пособие для самостоятельного изучения лекционного курса слушателей повышения квалификации специальности «Геофизика». – Казань: Казанский государственный университет, 2009. 90 с.

6. Толстой М.І., Рева М.В., Степанюк В.П., Сухорада А.В.,

Гожик А.П. Загальний курс геофізичних методів розвідки:

Підручник для вузів. 590 с

7. Вахромеев Г.С., Ерофеев Л.Я., Канайкин В.С., Номоконова Г.Г.

Петрофизика. Учебник для ВУЗов.– Томск.– Изд-во Томского ун–та, 1997. – 462 с.

8. Нестеренко М. Ю. Петрофізичні основи обґрунтування флюїдонасичення порід-колекторів. – Київ, 2005. – 224 с.

9. Продайвода Г.Т., Безродний Д.А. Акустичний текстурний аналіз.

/ВПЦ «Київ. ун-т», 2011, 365 с. – Гл. 5.

10. Виноградов В.Г., Дахнов А.В., Пацевич С.Л., Практикум по петрофизике. Учебное пособие для ВУЗов.– М.: Наука, 1990.

–227 с.

11. Кобранова В.М., Пацевич С.Л., Дахнов А.В., Извеков Б.И.

Руководство к лабораторным работам по курсу «Петрофизика». – М.: Недра, 1982. – 216 с.

12. Справочник физических констант горных пород. – М., 1969. – 541 с.

13. Рудько Г., Нестеренко М. та інш. Обгрунтування кондиційних значень фільтраційно-ємнісних параметров теригенних породколекторів для підрахунку запасів вуглеводнів. Методичні вказівки. – Київ-Львів, 2005. - 58с.

14. Зинченко В.С. Петрофизические основы гидрогеологической и инженерно-геологической интерпретации геофизических данных: Уч.пос. для студ. Вузов. М. – Тверь: Изд. АИС, 2005.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||
Похожие работы:

«ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ Габіонні конструкції. Проектування та будівництво прГБН В.2.3-37641918-. : 201Х (Остаточна редакція) Київ Міністерство інфраструктури України 201Х прГБН В.2.3-37641918-. : 201Х ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО Національний транспортний університет РОЗРОБНИКИ В. Каськів, канд. техн. наук; С. Каськів; В. Петрович, канд. техн. наук; В. Савенко, д-р. техн. наук (керівник розробки); А. Яремов За участю ТОВ «Габіони Будпроект» (Т. Балабан; Р. Соловейко; О....»

«Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького кафедра стоматології дитячого віку Методичні вказівки для підготовки до практичних занять модуля №2 Захворювання тканин пародонта і слизової оболонки порожнини рота у дітей. Комплексна діагностика та визначення індивідуальних підходів до профілактики і лікування основних стоматологічних захворювань у дітей (для студентів V курсу стоматологічного факультету) Частина ІІ (тестові завдання) ЛЬВІВ – 2013 Методичні вказівки склали:...»

«УДК 616.31:616.12-005.4]-085.22 Дворник В.М., Рябушко Н.О., Дворник І.Л.ВПЛИВ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ТА ФАРМАКОТЕРАПІЇ ЦЬОГО ЗАХВОРЮВАННЯ НА ТКАНИНИ ПОРОЖНИНИ РОТА ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» Кількість хворих на ішемічну хворобу серця з кожним роком зростає, як і потреба населення у знімному зубному протезуванні, тому дана проблема залишається актуальною. В статті проведений аналіз літератури, що відображає стан проблеми впливу ішемічної хвороби серця та фармакотерапії...»

«Хімія Глинка, Н. Л. Общая химия : Учебное пособие для вузов( под ред. Ермакова А.И.)М. : Интеграл Пресс, 2002. 728 с. Учебное пособие предназначено для студентов нехимических специальностей высших учебных заведений. Учебник состоит из четырех частей, в которых излагаются теоретические основы химии, дается введение в химию элементов, описываются главные свойства химических элементов, приводятся отдельные разделы прикладной химии. Гордієнко, О.А., Євсєєва, М.В., Звуздецька, Н.С. Аналітична хімія....»

«digitized by ukrbiblioteka.org ЧИТА ЙТ Е ! ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ, бдиний незалежний український часопис на Волшгі „У к р а ї н с ь к а Г р о м а д а4 орган української національної думки. Виходить раз натиждень в неділю. ПЕРЕДПЛАТА в КРАЮ : на 1 місяць — 1 зол., чвертьрічво— зол -З ва півроку — 5*60 зол., ва рік 10 зол., за границею на рік 2 америк. : доляри або їх вартість в ввш ій валюті. О ітсш еьі*я во умові Адреса Редакції й Адміністрації : Л у ц ь к н а В о л и н і, Алея Б. Хороброго, 70....»

«Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння Анiськовцев Олександр Вiкторович ( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника) МП 30.04.2012 Дата Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1....»

«Марина и Сергей Дяченко Віта Ностра Серия «Метаморфози», книга 1 предоставлено правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6700147 Марина та Сергій Дяченки «Віта ностра». Роман. Літературно-художнє видання: Эксмо; Харків; 2013 ISBN 978-966-03-6575-9 Аннотация Життя Саші Самохіної перетворюється на кошмар. Їй шантажем і погрозами лиховісна людина у чорному змушує вступити до таємничого інституту спеціальних технологій, де студенти схожі на чудовиськ, а викладачі – на занепалих...»

«ПЕРЕМОЖЦІ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ УДК 711 Ю.Л. Богданова, А. Пашинська, Т. Пашинська Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра дизайну архітектурного середовища СЕРЕДОВИЩНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ГАРМОНІЙНОЇ АРХІТЕКТУРИ © Богданова Ю.Л., Пашинська А., Пашинська Т., 2010 Розглянуто діяльність архітекторів ХХ століття, які в своїх проектах використовували середовищний підхід, що дало можливість створити архітектуру, яка гармонійно співіснує з природою, не дисонуючи...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ Випуск 24 Львів, 2008 С. 67-76 УДК 581.526:581.524 В.Г. Кияк БУФЕРНІСТЬ МАЛИХ ПОПУЛЯЦІЙ РІДКІСНИХ ВИДІВ РОСЛИН ВИСОКОГІР’Я УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ Кияк В.Г. Буферность малых популяций редких видов растений высокогорья Украинских Карпат // Науч. зап. Гос. природоведч. музея. – Львов, 2008. – Вып. 24. – С. 67-76. Исследованы особенности буферности малых популяций 18 редких видов растений высокогорья Карпат. Буферность популяций обеспечивается прежде...»

«Книга Генри Олди. Вкласти душу скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Вкласти душу Генри Олди Книга Генри Олди. Вкласти душу скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Книга Генри Олди. Вкласти душу скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Генри Лайон Олди Вкласти душу Книга Генри Олди. Вкласти душу скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! *** Світанок пах приреченістю. Ще перш ніж розплющити очі, Мбете...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 116 УДК 332.14 В. П. ЛОСЮК, Г. В. САВЧУК, І. Л. СТЕФУРАК, М. В. ТОМИЧ * КОСІВЩИНА: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Національний природний парк Гуцульщина Проведено інвентаризацію флори і фауни, обстеження природних середовищ, екологічний моніторинг лісів і водойм. Викладені засади сталого розвитку регіону. К л ю ч о в і с л о в а : флора, фауна, моніторинг лісів, біорізноманіття,...»

«РОЗДІЛ ІІ. Лексична семантика. 3 (ч. 2), 2011 УДК 811.111’373.2 О. В. Візнюк – асистент кафедри англійської мови Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича Динаміка префіксальних моделей ономасіологічної категорії локативності в англійській мові Роботу виконано на кафедрі англійської мови ЧНУ ім. Ю. Федьковича Статтю присвячено дослідженню динамічних характеристик формування ономасіологічної категорії локативності протягом чотирьох періодів розвитку англійської мови....»

«РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ СУДУ МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК Розроблено та рекомендовано експертами Проекту USAID «Справедливе правосуддя» Затверджено Радою суддів України Київ 2016 РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ СУДУ: МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК Розроблено та рекомендовано експертами Проекту USAID «Справедливе правосуддя» Затверджено Радою суддів України Київ 2016 Ця...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»