WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 104 |

«АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Навчальний посібник Київ УДК 353:061.1ЄС(075.8) А31 Схвалено Вченою радою Національної академії державного ...»

-- [ Страница 11 ] --

На думку В.Леніна, прихильники “муніципального соціалізму”, прагнучи відволікти увагу робітників від найважливіших проблем класової боротьби, світової революції, переносять увагу “... на сферу дрібних місцевих питань, які не є питаннями про панування буржуазії як класу, що не є питаннями про основні знаряддя цього панування, – а є питаннями про витрачання крихт, що кидає багата буржуазія на “потреби населення”. Однак історія підтвердила правоту прихильників “муніципального соціалізму”, ідеї якого є сьогодні складовою частиною поглядів сучасних реформаторів і покладені в основу концепції місцевого самоврядування в державах-членах Європейського Союзу.

Виходячи з особливостей вирішення розглянутих питань, слід звернути увагу на відповідну автономність місцевого самоврядування в межах сучасного національного конституціоналізму як теорії, історії і практики конституційного будівництва в окремій державі. Це зумовлено наявністю в місцевого самоврядування специфічної суб’єктно-об’єктної складової й досить широкого кола специфічних соціально-правових відносин. Проте ця специфіка не є антагоністичною загальному елементному складу і змістовому навантаженню національного конституціоналізму, а органічно його доповнює і розвиває.

Підтвердженням цього є позиція І.М.Степанова, який, відзначаючи великий потенціал конституціоналізму, пропонував розуміти під ним систему уявлень про загальнодемократичні, загальноцивілізаційні політико-правові цінності державно організованого суспільства. На наш погляд, саме такий підхід відкриває для місцевого самоврядування вихід на міжнародно-правовий рівень та зумовлює його міжнародно-правове визнання, легалізацію та відповідний потенціал, у тому числі і в межах Європейського Союзу.

Про важливе місце місцевого самоврядування в державі свідчить його розгляд у контексті структурованості (блоковості) національного конституціоналізму. Аналізуючи його в онтологічному розумінні, В.Т.Кабишев і Т.М.Пряхіна пропонують під ним розуміти верховенство й визначальну роль конституції в правовій системі, безпосередню дію конституції в конституційній регламентації державного ладу і політичного режиму, конституційне визнання прав і свобод людини, правовий характер відносин громадянина і держави.

Слід наголосити на тому, що саме в такому ракурсі місцеве самоврядування сприймається в Європейському Союзі.

Таким чином, обидві доктринальні позиції окреслюють конституційноправовий простір, у якому виникає, в який входить та в якому функціонує місцеве самоврядування як основна форма локальної демократії територіальних співтовариств. Крім того, вони одночасно зумовлюють його глобальний дискурс і кумулятивний потенціал.

Особливо слід наголосити на тому, що сучасна національна конституційно-правова доктрина держави займає важливе місце в генезисі місцевого самоврядування, тому її системно-телеологічний аналіз щодо останнього дає змогу не тільки розглядати національний конституціоналізм як ідейно-теоретичну конструкцію, покладену в основу світового конституціоналізму, а й аналізувати феноменологію місцевого самоврядування як суб’єкта-об’єкта міжнародного правопорядку, що є загальним надбанням народів та держав.

Уважаємо, що саме тут інтегрована сукупність феноменів національного конституціоналізму держав об’єднує ліберальні й соціал-демократичні течії, на яких будується, формується та функціонує світова, в тому числі й європейська, спільнота, і тому таке явище може бути визнане “ідеальним” для виникнення, творення, створення, інституціоналізації та конституювання демократичного конституційного ладу конкретної держави, при якому “суб’єктивні права є більш значущими, ніж державні інтереси”.

Саме тому в сучасному європейському співтоваристві місцеве самоврядування розцінюється як найважливіший елемент конституційного ладу демократичних держав. Оскільки, по-перше, його функціонування призводить до реалізації та захисту усього розмаїття прав людини, що на сьогодні виступають найважливішим чинником побудови європейського співтовариства (процес трансформації конституційних прав і свобод людини в так звані “муніципальні права людини”); по-друге, соціальна і правова цінність місцевого самоврядування полягає в тому, що воно фактично являє собою специфічний рівень представницької і виконавчої публічної самоврядної (муніципальної) влади;

по-третє, місцеве самоврядування бере участь у виконанні завдань і функцій держави на локальному рівні управління; по-четверте, воно одночасно реалізує систему специфічних різнорівневих і поліоб’єктних інтересів жителів відповідних територіальних одиниць, що пов’язані з необхідністю організації стабільної життєдіяльності на локальному рівні соціуму, і, таким чином, суттєво відрізняються від інтересів держави, але водночас вони їм не суперечать.

Слід зазначити, що визнання державами-членами ЄС місцевого самоврядування та місцевим самоврядуванням державної влади як такої, що конституює інститут локальної демократії шляхом конституційної та законодавчої легалізації, легітимації, створення відповідних систем охорони, захисту, гарантування тощо, в позитивному сенсі створює відповідну взаємодію влад, яка сприяє розвиткові демократичної правової державності та, зрештою, забезпечує демократичний міжнародний правовий порядок, у якому:

а) держави, що мають своє національне конституційне право і з його допомогою самостійно регламентують та регулюють правовий статус інституту місцевого самоврядування, його суб’єктів та органів;

б) інституції європейського співтовариства – наприклад, Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи, членами якої є практично всі державичлени Європейського Союзу, що розробив та прийняв багатосторонню міжнародну угоду – Європейську хартію місцевого самоврядування 1985 р., що містить загальні підходи (принципи) до становлення, функціонування та розвитку інституту місцевого самоврядування на теренах держави-члена Ради Європи;

в) право Європейського Союзу як різновид специфічного міжнародного інтеграційного права, що містить низку нормативно-правових актів, спрямованих на розвиток локальної демократії та захист прав територіальних спільнот.

Саме ці інституційно-нормативні блоки відіграють основну гносеологічну, аксіологічну та праксеологічну ролі в становленні та розвитку інституту місцевого самоврядування в державах-членах Європейського Союзу.

Європейська практика демонструє широку різноманітність організаційних та економічних рішень у галузі місцевого самоврядування. Ця різноманітність є принципово важливою, оскільки дає змогу реально вирішувати питання місцевого значення в інтересах жителів-членів територіальних спільнот, що функціонують на теренах держав-членів Європейського Союзу.

Такий підхід має великий праксеологічний потенціал: якщо низка органів місцевого самоврядування прийме неправильне рішення в умовах демократії і вільного обміну досвідом, то загальна “ціна помилки” все одно буде меншою, а стійкість загальної системи залишиться вищою, ніж якщо б держава, намагаючись централізовано вирішувати питання місцевого значення, допустила одну маленьку помилку. І політики, і вчені солідарні в тому, що “комунальна недолугість – не аргумент, щоб держава брала на себе всі сфери діяльності”.

На території держав-членів Європейського Союзу функціонують три основні моделі місцевого самоврядування: англосаксонська, континентальна та змішана. Саме вони в історичній ретроспективі були сформовані в Європі, а потім в тому чи іншому поєднанні поширилися по всьому світу.

Англосаксонська модель виникла у Великій Британії, а потім набула поширення переважно в державах з однойменною правовою системою: США,

Канаді, Індії, Австралії, Новій Зеландії та ін. Модель характеризується високим рівнем самостійності муніципальних органів. Її основними рисами є:

– високий ступінь автономії місцевого самоврядування, виборність, контроль насамперед з боку населення;

– відсутність на місцях спеціальних державних уповноважених, що контролюють органи місцевого самоврядування;

– відсутність місцевих адміністрацій (органів державної влади місцевого рівня).

Основним принципом тут є можливість “діяти самостійно в межах наданих повноважень” (у Великій Британії повноваження надаються парламентом держави, тобто з “центру”). Виборні органи місцевого самоврядування в межах закону, звичаю, сформованої практики, судового прецеденту самостійно і під свою відповідальність вирішують питання, що не віднесені до компетенції держави. Державне регулювання місцевого самоврядування може здійснюватися лише в непрямій формі, наприклад за рахунок прийняття модельних законів, які органи місцевого самоврядування можуть вводити на своїй території зі змінами. Державний контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування здійснюється у формі судового контролю, ефективним засобом впливу якого є державні дотації.

Континентальна (французька) модель поширена в країнах континентальної Європи (Франція, Італія, Іспанія, Бельгія), а вже через них (у минулому через колоніальну систему) набули поширення і в більшості країн Латинської

Америки, Близького Сходу, франкомовної Африки. Її характерними рисами є:

– поєднання місцевого самоврядування та місцевих адміністрацій (органів державної влади місцевого рівня), їх виборності і призначуваності;

– певна ієрархія системи управління, в якій місцеве самоврядування є нижчестоящою ланкою порівняно з вищим рівнем державного управління;

– обмежена автономія місцевого самоврядування;

– наявність на місцях спеціальних державних уповноважених, що контролюють органи місцевого самоврядування.

Яскравим прикладом такого синтетичного поєднання самоврядних та централістських функцій є Франція, де передбачено місцеве самоврядування на рівні комун, але більші кантони і округи вже є місцевими рівнями державної влади. Елементи самоврядування знову з’являються на рівні департаменту, які мають повністю змінити державну владу на рівні регіону. Основною ланкою місцевого самоврядування є комуни, кожна з яких має свій представницький орган – раду і мера, обраного з числа депутатів ради. Мер і депутати муніципальної ради, що працюють на постійній основі, утворюють муніципалітет.

Водночас мер є державним службовцем. Діяльність мера здійснюється під контролем муніципальної ради та під адміністративним контролем комісара республіки. Останній також спостерігає за законністю прийнятих комуною рішень і в разі потреби звертається до суду за їх скасуванням (тобто щодо муніципальної ради принцип адміністративного контролю вже не діє).

Муніципальною реформою початку 80-х рр. ХХ ст. у Франції був послаблений ступінь супідрядності між різними рівнями місцевих органів. Відповідно до законів від 7 січня і 22 червня 1983 р.

жоден територіальний рівень не може здійснювати опіку над іншим, за винятком низки чітко обмежених питань:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


регіональний рівень поставлений над департаментом і комунами в соціальних питаннях, питаннях охорони здоров’я, сільського оснащення, шкільного транспорту. Крім того, був дещо пом’якшений адміністративний контроль центру над місцевими представницькими органами.

У Німеччині, Австрії, в деяких державах-членах Європейського Союзу, що раніше були соціалістичними державами (Болгарія, Румунія), діють змішані моделі, що увібрали в себе різні риси англосаксонської і континентальної.

Необхідно звернути увагу на стійку тенденцію до конвергенції зазначених моделей місцевого самоврядування, що відбувається, незважаючи на їх різні критеріальні ознаки. Зазначені процеси детерміновані, по-перше, муніципальними реформами, що відбулися в державах-членах Європейського Союзу в 70–80-ті рр. ХХ ст. Так, аналітики зазначають, що, “порівнюючи англосаксонську і континентальну моделі місцевого самоврядування, слід мати на увазі, що в демократично розвинених країнах відмінності між цими двома моделями не мають принципового характеру. Їх сучасна форма, що є результатом реформ місцевого самоврядування, дає підстави стверджувати про певне зближення колись досить відмінних муніципальних систем”. По-друге, слід враховувати, що європейська правова інтеграція здійснюється на основі конвергенції романо-германської та англосаксонської правових систем. По-третє, одним із ключових факторів, що сприяє такому зближенню, є тісний зв’язок і взаємодія між державами з різними правовими системами у складі Європейського Союзу. У процесі виконання, по суті, однакових організаційних, технікоюридичних та соціально-політичних функцій ці правові системи зазнають постійного взаємовпливу.

Сутнісними рисами для всіх муніципальних систем, що розвиваються в умовах демократії, є збереження і розвиток різноманітності форм місцевого самоврядування. Це справедливо і для тих держав-членів Європейського Союзу, які приділяють особливу увагу дотриманню єдиних стандартів рівня життя для жителів різних територій. Наприклад, у Німеччині, де комунальне право є винятковою компетенцією земель, існує безліч відмінностей між земельними комунальними конституціями.

У країні діють 4 моделі організації місцевого самоврядування:

1) “сильний мер”, що вирішує і місцеві питання, і виконує державні повноваження (французька модель);

2) “сильний магістрат”, який обирається Зборами депутатів і колегіально здійснює виконавчу владу (північнонімецька модель);

3) “сильний директор” – глава виконавчої влади, що обирається комунальною радою при тому, що бургомістр в основному виконує представницькі функції (англосаксонська модель);

4) “сильна рада” – вищий орган влади громади, бургомістр є головою ради і одночасно главою виконавчої влади (південнонімецька модель).

Спроби уніфікувати структуру органів місцевого самоврядування в Німеччині робилися неодноразово, але були визнані недоцільними.

У цілому в державах-членах Європейського Союзу ставлення до місцевого самоврядування поляризується за віссю “північ” – “південь”. Скандинавські країни відрізняються високим ступенем автономії місцевого самоврядування, країни Південної Європи – низьким.

Німецький дослідник-муніципаліст А.Гессер у своїй книзі “Свобода муніципальних утворень як порятунок Європи” пов’язує рівень розвитку місцевого самоврядування з історією розвитку суспільних свобод і державності, виділяючи залежно від цього дві групи країн:

– “споконвічно-вільні” країни з традиційно високим ступенем громадянських свобод, що виробили імунітет проти монархічно-бюрократичної централізації (Велика Британія, держави Північної Європи, Нідерланди, Швейцарія);

– “лібералізовані держави верховної влади”, що базуються на загальному підпорядкуванні бюрократичному апарату, де залишається мало місця для реального “управління під свою відповідальність” на місцевому рівні (Іспанія, Франція, Італія і Німеччина).

Уважаємо, що тим самим А.Гессер пропонує не тільки більш широку класифікацію муніципальних моделей, ніж класифікація традиційних англосаксонських/континентальних моделей, а й розкриває онтологічні константи такого соціального моделювання. Так, для першої групи країн у його класифікації “точкою відліку” є місцева громада, для другої – держава. Таким чином, демонструються два головних інститути, що детермінують виникнення місцевого самоврядування в державах-членах Європейського Союзу, і така детермінація зумовлена, по-перше, історичним розвитком держави; по-друге, демократичними надбаннями її населення; по-третє, проявом стратегічної управлінської домінанти “централізація – децентралізація”.

Це, наприклад, підтверджується тим, що ще в XIX ст. законодавці Бельгії відстоювали тезу: громада старше від держави, закон її захищає, а не створює.Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 104 |
Похожие работы:

«УДК 691.32 Ю.В. Петренко Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра архітектурних конструкцій ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕДЕННЯ МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД © Петренко Ю.В.,2013 Проведено аналіз способів бетонування монолітних залізо бетонних конструкцій у зимовий період. ЦІ приклади порушення основних правил проведення таких робіт та розглянуті способи щодо усунення наслідків цих порушень Ключові слова: монолітний залізобетон, електропрогрів, утеплення, бетонна...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2008. Вип. 44. Ч. 2. С. 339-345 Ser. Philol. 2008. Is. 44. Pt. 2. P. 339-345 УДК 821.161.2“19”-31.09:82.02 МІФОРИТУАЛЬНА СЕМАНТИКА АРКАНУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХХ СТОЛІТТЯ Ірина БЕСТЮК Рівненський державний гуманітарний університет, вул. С. Бандери, 12, Рівне, Україна 33028 У фокусі дослідження — езотеричний зміст аркану, за змістовою даністю якого проступають чіткі ознаки ритуалу ініціації. Застосування міфоритуальної схеми аркану в...»

«УДК 616.314.5-003.4-07 ІМУНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗУБОАЛЬВЕОЛЯРНОГО СЕГМЕНТА ПРИ ЗУБОВМІСНИХ КІСТАХ ВІД ТИМЧАСОВИХ МОЛЯРІВ А.М. Гоголь Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» Резюме Проведено иммунологическое обследование детей с зубосодержащими кистами от временных моляров нижней челюсти с определением основных популяций лимфоцитов в периферической крови зубоальвеолярного сегмента. Образование зубосодержащей кисты происходит на фоне уменьшения...»

«Таврійський державний агротехнологічний університет Литература 1. Презентация Профессора М.Портера Конкурентоспособность Казахстана: программа достижения диверсификации экономики http://www.cluster.kz/files/rus/portera_rus.zip 2. «Кластерное развитие – выбор победителей или всеобщее конкурентное равенство?», Кристиан Кетелс, 2004 http://www.cluster.kz/ files/CHRISTIAN_KETELS_TRANSLATION.pdf 3. Информационные материалы сайта Агентства РК по статистике: http://www.stat.kz УДК 657:312 Безверхня...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ С.В. Іванов «_»_ 2012 р. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання кваліфікаційної магістерської роботи для студентів спеціальностей 8.05060101 “Теплоенергетика” та 8.05060105 «Енергетичний менеджмент» денної та заочної форм навчання Реєстраційний номер електронних методичних рекомендацій у НМВ 33.14 – 29.05. 2012 СХВАЛЕНО на засіданні кафедри теплоенергетики та холодильної техніки...»

«УДК 94(477:438) «1941» ФРАНЦ МАЦІЙ20 ОПЕРАЦІЯ «АБСТЕНШН» – НЕВДАЛА СПРОБА ОВОЛОДІННЯ ОСТРОВОМ КАСТЕЛЬРОССО у 1941 р. Стаття присвячена одному епізодові бойових дій Другої світової війни на Середземноморському театрі військових дій – спробі захоплення острова Кастельроссо. Проаналізовано причини, що спонукали до здійснення операції. Розглянуто планування операції «Абстеншн» та її проведення. Ключові слова: Друга світова війна, Середземноморський ТВД, морська десантна операція. Друга світова...»

«Вступ Досвідчені вчителі пропонують своїм колегам створювати уроки разом! Посібник серії «Конструктор уроку» пропонує нову структуру подання методичного й дидактичного матеріалу для уроків: учитель-початківець матиме ґрунтовно розроблений план-конспект, досвідчений викладач може внести бажані зміни до будь-якого етапу уроку, ураховуючи особливості конкретного класу. Посібник найсучаснішої структури містить шаблони планів-конспектів усіх уроків української літератури для 5 класу, складені згідно...»

«Зиновій Антонюк Рефлексії ідентичності ДУХ І ЛІТЕРА ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА КИЇВ–ХАРКІВ  На обкладинці використана графічна робота худ. І. Остафійчука Відповідальні за випуск: Євген Захаров, Костянтин Сігов, Леонід Фінберг Коректура: Ніна Кусайкіна Художнє оформлення: Світлана Невдащенко Комп’ютерна верстка: Олег Мірошниченко Антонюк Зиновій Рефлексії ідентичності / Київ–Харків: Дух і Літера, 2007. – 272 с. ISBN 978-966-378-057-3. Автор походить із Холмщини, з польсько-українського...»

«УДК 821.161.2-3.09 І.ФРАНКО К.І. Дронь, аспірант (Львівське відділення Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка) МІФОПОЕТИКА ФРАНКА: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ У статті теоретично осмислені проблеми міфологізму в художній прозі І.Франка у зв’язку із поглядами вченого на виявлення мотивів, сюжетних елементів, образів, символів міфологічного генезису у процесі художнього творення. Дослідження міфопоетичних структур у франкознавстві – напрямок порівняно новий. До цього часу дослідників цікавили лише...»

«ISSN 2075-9827 http://www.journals.pu.if.ua/index.php/cmp Carpathian Math. Publ. 2014, 6 (1), 96–103 Карпатськi матем. публ. 2014, Т.6, №1, С.96–103 doi:10.15330/cmp.6.1.96-103 ЛУКАШIВ Т.О. АСИМПТОТИЧНА СТОХАСТИЧНА СТIЙКIСТЬ СТОХАСТИЧНИХ ДИНАМIЧНИХ СИСТЕМ ВИПАДКОВОЇ СТРУКТУРИ З ПОСТIЙНИМ ЗАПIЗНЕННЯМ Використано метод функцiоналiв Ляпунова-Красовського для дослiдження асимптотичної стохастичної стiйкостi в цiлому стохастичних дифузiйних динамiчних систем випадкової структури з постiйним...»

«УДК 004.9:504 Є.О. ЄВДІН, М.Й. ЖЕЛЕЗНЯК, Д.М. ТРИБУШНИЙ РОЗРОБКА КРОСПЛАТФОРМЕНОЇ ВЕРСІЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ РАДІАЦІЙНИХ АВАРІЯХ JRODOS Анотація. Представлено реалізацію системи підтримки прийняття рішень з реагування на ядерні аварії JRODOS на основі новітніх інформаційних технологій з використанням програмного інструментарію у відкритих кодах. Детально описано архітектуру та інформаційні технології, реалізовані при розробці системи. Представлені методика та програмні засоби...»

«ЗМІСТ Звернення до читачів Звернення Академії правових наук України, Ради суддів України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації України до читачів з проханням взяти участь в анкетуванні Аналітика Педько Ю. Місце адміністративних судів у судовій системі України Судова реформа Куйбіда Р., Руда Т. Розподіл справ у судах: Як за його допомогою підвищити довіру до суду Коліушко І., Куйбіда Р. Право на справедливий суд у контексті судової і правової реформ...»

«4-167-239-71(1) LCD Colour TV Посібник із початку експлуатації Експлуатація телевізора Інструкції з експлуатації Використання додаткового обладнання Використання функцій MENU Додаткова інформація KLV-55EX500/46EX500/46EX400/40EX500/40EX400/40NX500/32EX500/32EX400/32EX300/ KLV-32NX500/32NX400/26EX300/26NX400/22EX300 Вступ Інформація про товарні знаки Дякуємо за вибір цього виробу компанії Sony. • HDMI, емблема HDMI і High-Definition Перед початком експлуатації телевізора Multimedia Interface є...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»