WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 104 |

«АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Навчальний посібник Київ УДК 353:061.1ЄС(075.8) А31 Схвалено Вченою радою Національної академії державного ...»

-- [ Страница 12 ] --

Таким чином, саме громада виступає як первинний суб’єкт місцевого самоврядування, що володіє природними правами щодо держави. Першість громади проявляється і в тому, яку увагу в країнах першої групи приділяють впливу і контролю громадян за місцевим самоврядуванням. Для Франції, навпаки, є справедливим зворотне, а саме верховенство держави: там на підставі закону можна створити громаду, тобто громада виникає тільки на основі волевиявлення держави та з її згоди.

Незважаючи на наявність різних політичних і нормативних підходів до визначення, організації та функціонування місцевого самоврядування в державах-членах Європейського Союзу, воно відіграє значну роль та має велике праксеологічне значення як соціальний інститут, від функціонування якого залежить не тільки організація повсякденного життя людини та забезпечення її життєво важливих устремлінь, а й стабільне функціонування інституту державності. Звідси стає зрозумілим, чому саме місцеве самоврядування перетворюється на об’єкт міжнародно-правового регулювання і чому його основні конституюючі принципи закріплюються в міжнародних договорах, зокрема в Європейській хартії місцевого самоврядування 1985 р. (далі – Хартія).

Завдяки цьому міжнародному договору, що був розроблений та діє в рамках Ради Європи – найбільшої міжнародної регіональної міжурядової організації, що об’єднує 47 держав Європи, зафіксовано, що повноцінне місцеве самоврядування є однією з визначальних ознак демократичної, соціальної, правової держави. Тільки через розвинене самоврядування можна найповніше реалізувати ідею здійснення влади безпосередньо населенням відповідних територій держави. Участь міжнародної організації в розробці цього міжнародного договору є також свідченням того, що ефективна реалізація загальнодержавної політики значною мірою залежить від її розуміння, підтримки та повсякденного виконання на місцях передусім місцевою владою – органами місцевого самоврядування, здатною донести її основні положення до місцевої громади.

Системний аналіз тексту Хартії дає змогу констатувати, що основними принципами формування системи місцевого самоврядування в державах-членах Європейського Союзу є: компліментарність; субсидіарність; демократизм;

департаменталізація.

Ці принципи є базовими в діяльності інститутів місцевого самоврядування. Їх реалізація на практиці дає змогу створити, по-перше, інституційну архітектоніку місцевого самоврядування як управлінсько-владного простору;

по-друге, необхідні правові умови для формування й діяльності органів місцевого самоврядування, які є інститутом прямої демократії і, по-третє, реально забезпечити умови, в яких ці органи в “межах закону мають повне право вільно вирішувати будь-яке питання, що належить до сфери їх компетенції і вирішення якого не доручене ніякому іншому органу”.

Перший принцип – це принцип комплементарності. Він припускає установку на безперервність процесів, що відбуваються у структурі влади. Принцип спрямовує на створення умов рівномірного розподілу владних функцій у розрізі всієї вертикалі управління, тобто рівномірного поділу влади в структурі управління і виділення владних повноважень як згори, так і знизу. Такий порядок реалізації влади дає змогу уникнути дефіциту владних повноважень і не залишає місця для прояву нелегальних центрів управління, які б узяли функцію управління соціальною системою на себе.

Принцип комплементарності, що на практиці передбачає здійснення компетентними (законодавчими) органами держави відповідних техніко-юридичних дій на етапах законопроектування та законотворчості, вказує на те, що держава повинна створити систему правових гарантій, які б забезпечували захист прав та інтересів місцевого самоврядування від необґрунтованого втручання в їх діяльність органів державної влади. У ст. 4 п. 4 Хартії записано, що “повноваження, якими наділяється місцева влада, як правило, мають бути повними й виключними. Вони не можуть скасовуватися чи обмежуватися іншим, центральним або регіональним органом, якщо це не передбачено законом”.

Система правових гарантій повинна забезпечувати:

– організаційну самостійність місцевого самоврядування;

– економічну самостійність місцевого самоврядування у вирішенні всіх питань місцевого життя;

– реальну рівноправність у відносинах із державними органами.

Другий принцип – принцип субсидіарності – є загальним принципом інституціональної організації влади і управління. Відповідно до цього принципу питання, які можна вирішувати на низових рівнях управління, немає необхідності передавати нагору. Таким чином, цей принцип виступає як оптимальна управлінська парадигма, що сприяє формуванню власної компетенції місцевого самоврядування та його органів, виходячи, по-перше, саме з їх наближення до того рівня управління, на якому функціонують жителі-члени територіальної громади; а, по-друге, з реальної можливості вирішення саме цього конкретного питання, що є важливим для вказаних жителів.

Отже, припускаючи процедуру розподілу й перерозподілу повноважень між управлінськими рівнями державної влади, принцип субсидіарності здійснює таку передачу і трансформує їх у власні повноваження органів місцевого самоврядування.

Принцип субсидіарності має системний характер і, крім внутрішньої логістики, визначає стійку послідовність виконання владних повноважень управлінськими органами і порядок розподілу відповідальності цих органів перед населенням виходячи з того, що система “питань місцевого значення”, тобто тих питань, від вирішення яких залежить нормальне та стабільне функціонування територіальної громади, повинна будуватися знизу. Іншими словами, передусім необхідно ставити питання, чи є органи місцевого самоврядування реально спроможними, тобто чи зможуть вони успішно вирішити певне завдання, використовуючи адміністративні повноваження, організаційні можливості, компетентні кадри, i тільки при отриманні негативної відповіді ці питання доцільно передавати для вирішення іншим органам.

Таким чином, можна погодитися з Н.Бровинською в тому, що згідно з принципом субсидіарності “втручання держави припустиме лише в тому разі, коли без її допомоги неможливо досягти поставлених цілей”, тобто в процесі реалізації цього принципу діяльність держави допускається за остаточним підходом і тільки в умовах, коли реалізація телеологічних домінант, що поставлені для вирішення місцевим самоврядуванням, опиняється під питанням.

Слід зазначити, що принцип субсидіарності має велике конституююче значення, причому не тільки в рамках Ради Європи. Виходячи з універсальності та зручності застосування цього принципу, його було введено до Маастрихтського договору про створення Європейського Союзу в 1992 р. (набрав чинності 1 листопада 1993 р.) (ст. 5), що є одним з установчих договорів Європейської спільноти та становить її “первинне” право.

Принцип субсидіарності згідно зі ст. 5 передбачає, що управління здійснюється, можливо, на дещо нижчому рівні, коли це доцільно. При цьому європейський рівень виступає як додатковий стосовно національного (наприклад фінансування на рівні Європейського Союзу звичайно доповнює, а не заміняє собою ресурси окремих країн). Таким чином, принцип субсидіарності трансформувався з принципу здійснення локальної демократії в основоположний принцип функціонування Європейського Союзу. Тепер його слід розуміти і тлумачити як політичний принцип керівництва справами Співтовариства і законодавчого обмеження його компетенції.

У доповіді Координаційного комітету щодо місцевих і регіональних органів влади Ради Європи зазначається:

“Основна ідея, що стоїть за принципом, полягає в тому, що політична влада повинна втручатися тільки в тих межах, за яких суспільство і складові його групи, починаючи від індивідумів до родини, місцевих громад та інших трохи більших груп, не в змозі задовольнити різні потреби”. Таким чином, можна стверджувати, що принцип субсидіарності набув великого значення в загальній управлінській та нормативно-компетенційній діяльності як Ради Європи, так й Європейського Союзу, ставши універсальним алгоритмом визначення компетенції як органів держави, так і органів місцевого самоврядування.

Такий принцип знайшов відображення в ст. 3 Європейської хартії місцевого самоврядування, де записано: “Місцеве самоврядування означає право і спроможність місцевої влади в межах закону здійснювати регулювання та управління суттєвою часткою державних справ, під власну відповідальність та в інтересах місцевого населення”.

У зв’язку з тим, що місцеве самоврядування – це рівень політичної участі і вирішення питань, які стосуються безпосередньо громадянина, застосування цього принципу передбачає, що рішення приймаються саме на місцях. Але якщо якесь питання на місцях не можна вирішити, то воно має передаватися на вищий рівень влади. При цьому відповідальність органів місцевого самоврядування повинна визначатися з урахуванням їх можливостей.

Особливе інституційно-парадигмальне значення для реалізації принципу субсидіарності має ст. 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, яка закріплює феномен компетенції місцевого самоврядування і сферу її виникнення й реалізації та в п. 4 визначає, що “повноваження, якими наділяються органи місцевої влади, як правило, мають бути повними і виключними. Вони не можуть скасовуватися чи обмежуватися іншим, центральним або регіональним органом, якщо це не передбачено законом”. Також при делегуванні повноважень центральними чи регіональними органами “місцева влада у міру можливості має право пристосовувати свою діяльність до місцевих умов” (ст. 4 п. 5 Хартії). Крім того, при плануванні й прийнятті будь-яких рішень, що безпосередньо стосуються органів місцевого самоврядування, центральним органам влади необхідно консультуватися з місцевими органами, наскільки це можливо, здійснюючи це завчасно й у відповідній формі.

Згідно із цим принципом місцевим органам надається самостійність у схваленні положень, статутів, постанов та актів місцевого (локального) права, обов’язкових для виконання всіма, кого вони стосуються.

Також принцип субсидіарності дає право громаді самостійно вирішувати кадрові питання. Це означає, що не держава направляє персонал на роботу в органи місцевого самоврядування, а громада сама вирішує, хто виконуватиме адміністративні функції. Стосовно питань управління згідно з принципом субсидіарності органи місцевого самоврядування самі мають ухвалювати й виконувати різні рішення.

Ще більшого значення цей принцип набуває при вирішенні органами місцевого самоврядування фінансових питань. Ідеться про право вводити і стягувати податки та збори для здійснення необхідних повноважень у питаннях планування і складання перспективних планів забудови та проведення підготовчих робіт для містобудування. Центральна влада, крім того, не втручається в складання плану використання площ на всій території громади.

Можна зробити висновок, що проблема розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування й державними органами влади, наближення, наскільки це можливо, процесу схвалення рішень до громадянина, взаємодія і співробітництво між різними рівнями влади, участь місцевої влади у визначенні власних повноважень, рішення яких припускає реалізація принципу субсидіарності, визначають важливий напрям розвитку як муніципального законодавства, так і муніципальної практики в державах-членах Європейського Союзу.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Третій принцип – це принцип демократизму. Згідно із цим принципом місцеве населення має брати активну участь в ухваленні рішень місцевого значення. Відповідно до ч. 2 ст. 3 Хартії місцеве самоврядування як право на вирішення питань місцевого значення здійснюється радами або зборами, члени яких вільно обираються таємним голосуванням на основі прямого, рівного, загального виборчого права і які можуть мати підзвітні їм виконавчі органи.

Але це положення жодним чином не перешкоджає проведенню зборів громадян, референдумів або будь-якої іншої форми безпосередньої участі громадян, якщо це дозволяється законом.

Фактично це означає реалізацію принципу народного суверенітету, що закріплений у всіх конституціях держав-членів Європейського Союзу та стає нормативною й методологічною базою для конституювання і правової ідентифікації публічної влади та її інституціоналізації на публічну державну і публічну самоврядну (муніципальну) влади. Це положення визначає місце і роль самоврядування, а також відокремлює його від державної влади і закріплює в системі публічної влади держави. Дія принципу демократизму передбачає, що розробка програм місцевого (муніципального) розвитку має базуватися на залученні громадськості до поточних справ органів місцевого самоврядування.

Таким чином, принцип демократизму в місцевому самоврядуванні, що закріплений у Хартії, зміцнюючи основи народовладдя, дає змогу стабілізувати політичну систему і забезпечує єдність держави.

Четвертий принцип – це принцип департаменталізації. Він передбачає необхідність виконання місцевим самоврядуванням функціональних (галузевих) і територіальних завдань, тобто в місцевому самоврядуванні має здійснюватися на паритетній основі єдина політика щодо задоволення інтересів населення територіальної громади та надання йому відповідного переліку муніципальних послуг. Сутність цього принципу полягає в тому, що він дає змогу уникнути глибоких економічних суперечностей між галузевими й територіальними органами, чітко визначити компетенцію кожного з них та протидіяти виникненню компетенційних спорів між ними, що базуються на дублюванні повноважень, появі конкуруючої компетенції тощо. Інакше кажучи, саме принцип департаменталізації дає змогу не тільки зберегти чітку телеологічну домінанту в діяльності органів місцевого самоврядування, а й зосередити зусилля всіх органів місцевого самоврядування та місцевого управління на вирішенні питань місцевого значення та досягненні позитивного соціального результату.

Значення Європейської хартії про місцеве самоврядування для розвитку місцевого самоврядування в державах-членах Європейського Союзу полягає в тому, що:

– у Хартії узагальнено кращий європейський досвід, який може бути використаний для побудови ефективного інституту локальної демократії в конкретній державі, яка є членом Європейського Союзу або прагне такого членства;

– Хартія показує роль місцевої демократії, місцевого самоврядування в управлінні державою і суспільством, що є однією з основ демократичної, правової держави, побудова якої і є основною метою держав-членів Європейського Союзу;

– Хартія містить основні принципи щодо розвитку місцевої демократії, місцевого самоврядування, що можуть шляхом залучення місцевих жителів до вирішення питань їх життєдіяльності забезпечити стабільність у суспільстві і державі;

– Хартія закріплює принципи організації місцевого самоврядування, що є обов’язковими для держав-членів Ради Європи й одночасно виступають міжнародними правовими стандартами як для них, так й для інших держав;

– Хартія – це документ, що відображає цінності, які поєднують народи всіх держав Європи, в тому числі й держав-членів Європейського Союзу. Завдяки Хартії, Конгресу місцевих і регіональних влад Європи можливість ефективно взаємодіяти між собою отримали не тільки держави, їх центральні органи, а й населення, громадяни в особі своїх органів місцевого самоврядування.

Через необхідність виконання державою взятих на себе міжнародноправових зобов’язань Хартія сприяє розвитку місцевої демократії в державах-членах Європейського Союзу, пошуку найбільш оптимальних та ефективних форм самоврядування з урахуванням кращого національного та європейського досвіду.Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 104 |
Похожие работы:

«Серія: Хімічні науки. 24 (273), 2013 Джерела та література 1. Аналізатор іонів АІ-123 : керівництво з експлуатації. – ПБФ ДЕСКК, 2007. – 36 с.2. Брагинский Л. П. Некоторые принципы классификации пресноводных экосистем по уровням токсической загрязненности / Л. П. Брагинский // Гидробиол. журн. – 1985. – Т. 21, № 6. – С. 65–73.3. Изучение уровня содержания азотных соединений в подземных водах Украины / Е. В. Стабникова, С. В. Телешева, Н. А. Малиш, В. П. Стабников // Науч. раб. Укр. гос. ун-та...»

«Методичні роздаткові матеріали щодо розробки регіональних цільових програм сприяння розвитку громадянського суспільства Київ, 28 вересня 2012 року ЗМІСТ І. Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства. Що таке громадянське суспільство та його інститути і навіщо державі сприяти 1.1 його розвитку? Які нормативно-правові акти регулюють політику сприяння розвитку 1.2 громадянського суспільства? Якими є мета та завдання державної політики сприяння розвитку 1.3 громадянського...»

«Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) УДК 343.01 Шкелебей Вікторія Анатоліївна – ад’юнкт кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ Примирення обвинуваченого з потерпілим як підстава для закриття кримінальної справи У статті досліджуються загальні положення інституту медіації як основної форми відновного правосуддя. Проаналізовано процедуру примирення обвинуваченого з потерпілим як підставу для закриття кримінальної справи. Ключові слова:...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 14 квітня 2008 р., понеділок ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Іронія долі, або Лазневий цикл української політики Олексій Мустафін, Дзеркало тижня Приховані страхи Банкової з майже юнацькою безпосередністю озвучив у вівторок В.Кириленко. «Хоч би які комбінації вибудовувалися в цьому залі або поза ним, ми ніколи й за жодних обставин не дамо ліквідувати...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння Лавренчук В.М. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП 28.04.2011 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Райффайзен Банк Аваль 1.2....»

«Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України В.О.Шишкін ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»напряму підготовки«Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій» Запоріжжя 2013 СТРУКТУРАІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ Тематика робіт розробляється згідно з вимогами галузевого стандарту ОПП підготовки студентів...»

«І. ю. Шкіцька УДК 811.161.2’371’27 РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У СИТУАЦІЯХ ЗДІЙСНЕННЯ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ У статті розкрито впливовий потенціал фразеологізмів як прецедентних феноменів маніпулятивного дискурсу позитиву. Виявлено особливості функціонування та мовного вираження фразеологічних одиниць у ситуаціях маніпулювання співрозмовником. Ключові слова: фразеологізм, прецедентне висловлювання, маніпулятивна стратегія позитиву, тактика підвищення значимості співрозмовника, тактика солідаризації,...»

«КОНВЕНЦІЯ 180 Конвенція про робочий час моряків і склад суднового екіпажу Генеральна конференція Міжнародної організації праці, що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро праці та зібралася 8 жовтня 1996 року на свою вісімдесят четверту сесію, беручи до уваги положення Конвенції 1976 року про мінімальні норми в торговельному флоті та Протокол 1996 року до неї, а також Конвенцію 1996 року про інспекцію праці моряків, нагадуючи про відповідні положення таких актів Міжнародної...»

«Науковий вісник ТДАТУ Випуск 3, Том 1 УДК [ 631.3:614.712].001.4 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ОПТИМІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ ВІД ПИЛУ ЗА ДОПОМОГОЮ РОТАЦІЙНОГО ПРОТИПОТОКОВОГО ОЧИСНИКА ПОВІТРЯ Мохнатко І.М., к.т.н.,* Таврійський Державний Агротехнологічний Університет Тел. +38-06192-42-14-38 Анотація Робота присвячена експериментальним дослідженням з оптимізації ефективності очищеня повітря від пилу за допомогою ротаційного протипотокового очисника повітря. Ключові слова –...»

«РІЗНОМАНІТТЯ БАКТЕРІАЛЬНИХ ІЗОЛЯТІВ РИЗОСФЕРИ РОСЛИН РІПАКУ бур’янів: Матеріали 5-ї Науково-теоретичної 9. Браун Д. Методы исследования и учета расконференції (Київ, 17–18 березня 2006 р.). — К., тительности / Д. Браун. — М.: Изд-во иностр. 2006. — С. 74–81. литературы, 1957. — 315 с.5. Малієнко А.М. Особливості формування бур’я10. Шенников А.П. Введение в геоботанику / А.М нових перелогів на сірому лісовому крупнопиА.П. Шенников. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1964. — лувато-легкосуглинковому ґрунті...»

«УДК 615.38.382+576.858+615.014.453 КОМБІНОВАНИЙ ФОТОДИНАМІЧНИЙ МЕТОД ІНАКТИВАЦІЇ ГЕМОТРАНСМІСИВНИХ ВІРУСІВ У ПЛАЗМІ КРОВІ ДОНОРІВ А. С. Тимченко, С. Ю. Сергутіна, В. В. Томілін ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», Київ Резюме. У роботі наведено дані щодо ефективного знезараження пулів інфікованої гемотрансмісивними вірусами плазми крові донорів із використанням фотосенсибілізатора метиленового синього і дозованого опромінення ультрафіолетовим і видимим світлом, які...»

«ЗООЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УДК 574.4+598.1 © В. Я. Гассо БІОГЕОЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ПЛАЗУНІВ В УМОВАХ СТЕПОВИХ ЛІСІВ ПРИСАМАР’Я ДНІПРОВСЬКОГО Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара Розглядається розподіл видів плазунів серед різних типів лісових біогеоценозів степової зони на прикладі Присамар’я Дніпровського. Тривалі дослідження свідчать про наявність взаємозв’язку між характеристиками біогеоценозу (вологість, властивості ґрунту, розвиток трав’янистого покриву,...»

«Практичні поради для молодої мами ГІМНАСТИКА ТА АКТИВНИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ В ПЕРІОД ВАГІТНОСТІ Рекомендації провідних фахівців Упорядник ФАДЄЄВА Валерія В’ячеславівна ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН УДК 616-053.2 ББК 57.33 Г 48 Серію «Практичні поради для молодої мами» засновано 2011 року. Гімнастика та активний спосіб життя в період вагітності. Рекомендації провідних фахівців. / упор. В.В. ФадєГ 48 єва. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. — 136 с. (Практичні поради для молодої мами)...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»