WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 104 |

«АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Навчальний посібник Київ УДК 353:061.1ЄС(075.8) А31 Схвалено Вченою радою Національної академії державного ...»

-- [ Страница 13 ] --

Саме Європейська хартія місцевого самоврядування дає можливість виокремити основні інститути локальної демократії, що функціонують на територіях держав-членів Європейського Союзу. До них відносять: територіальні громади, органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи, а також державу в особі її уповноважених органів, що діють на локальному рівні функціонування соціуму.

Уважаємо, що місцеве самоврядування в державах-членах Європейського Союзу, незважаючи на його видові, організаційні та нормативні особливості, є не тільки важливим інститутом їх конституційного ладу, а й значним інтеграційним фактором, що суттєво покращує життя мешканців територій та забезпечує стабільне і ефективне функціонування демократичної правової державності.

1.5. Організація професійного навчання публічних службовців у країнах Європейського Союзу Основним компонентом, що забезпечує дієздатність системи державного управління, є людський ресурс, його дієздатність, спроможність до ефективного та демократичного управління, розвитку і самовдосконалення. Тому Європейський Союз та держави-члени намагаються вдосконалити систему професійного навчання публічних службовців. Наразі в ЄС діє надзвичайно розгалужена система професійної підготовки та підвищення кваліфікації публічних службовців, яка охоплює посадовців, працівників державних органів влади та органів місцевого самоврядування.

Сьогодні серед багатьох характерних рис системи професійного навчання публічних службовців у країнах ЄС основними є три: системність, розмаїтість та змішаний характер.

Щодо системності професійна підготовка публічних службовців є складовою системи державної служби, обидві системи є взаємозалежними, особливості першої визначають специфіку другої. Навчання публічних службовців відбувається в руслі завдань, які стоять перед державною службою тієї чи іншої країни, відповідно до стратегічних та оперативних планів розвитку.

Системи професійного навчання публічних службовців в ЄС демонструють розмаїття підходів до їх організації та функціонування. Історія, традиції, культура, поточні проблеми національного чи глобального масштабу, завдання уряду та інші фактори зумовлюють вибір моделі, системи професійного навчання публічних службовців, структури управління нею та інші риси.

На тлі такого розмаїття цілком природним видається змішаний характер системи професійного навчання державних службовців, тобто поєднання різних підходів, методів, форм організації навчання та його фінансування, поєднання в одній системі різних рис або тенденцій, що можуть навіть суперечити одна одній: приміром, поєднання централізованого та децентралізованого підходів.

Прикладом останнього є Естонія, де діє децентралізована система підготовки державних службовців, тобто кожна державна установа самостійно здійснює набір, підготовку та атестацію державних службовців. Департамент державного управління та державної служби при Міністерстві фінансів визначає принципи, напрями розвитку та управління людськими ресурсами, надає рекомендації щодо змісту навчальних програм. Міністерство фінансів розробляє та реалізує так звану Центральну тренінгову програму (Central Training Programme), яка адресована посадовцям і службовцям усіх міністерств та відомств. Відповідальність за розроблення та реалізацію Центральної тренінгової програми з питань етики була покладена на Академію безпеки – один з центральних навчально-тренінгових закладів Естонії.

Серед найважливіших факторів, що формують і визначають характер системи професійної підготовки публічних службовців кожної окремої країни ЄС, можна назвати: державний устрій; особливості системи державної служби;

централізований чи децентралізований характер організації системи професійної підготовки державних службовців; історію, традиції, культуру; завдання, що стоять перед державною службою та системою професійної підготовки на конкретному етапі розвитку держави.

Щодо державного устрою, то переважно йдеться про федеральний чи унітарний принцип устрою держави. Федеральні держави (наприклад Німеччина, Австрія), як правило, мають децентралізовану систему професійної підготовки державних службовців, тоді як інші держави (наприклад Польща) – централізовану. В Австрії діє Федеральна академія державного управління, власні навчально-тренінгові установи мають провінції (Lander), їх діяльність доповнюють університети, професійні школи, навчальні центри при агенціях регіонального розвитку.

Організація системи державної служби за посадовою чи кар’єрною моделлю великою мірою зумовлює форму системи професійної підготовки публічних службовців. Кар’єрна система, що передбачає вступ на державну службу в молодому віці та перебування на ній протягом життя, приділяє більше уваги професійній підготовці публічних службовців, ніж посадова. Посадова система не передбачає контракту із службовцем на все життя, вони можуть приходити на державну службу для зайняття конкретної посади, а потім іти зі служби. За такої системи на відкриту вакансію відбирається особа із необхідною кваліфікацією та компетенціями. Тому у разі посадової системи організації державної служби можливо менше уваги приділяти професійному навчанню державних службовців, що, однак, при цьому не потрібно приділяти постійну увагу професійному розвитку працівників.

Система професійної підготовки публічних службовців може мати централізований, децентралізований або змішаний характер. У централізованій системі відповідальність за організацію професійного навчання публічних службовців може бути покладена на один або кілька органів, тобто вона передбачає існування в системі державної служби одного або більше органів, відповідальних за професійне навчання, підвищення кваліфікації, професійний розвиток кадрів державної служби. Таким органом у Німеччині, Нідерландах є Міністерство внутрішніх справ; у Литві за питання професійної підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців відповідає Департамент державної служби Міністерства державного управління та адміністративної реформи. У Великій Британії загальна відповідальність за організацію професійного навчання покладена на Комісію з державної служби, в той час як Рада з питань навчання та розвитку спроможності державної служби відповідає за зміст навчання, його оновлення, відповідність сучасним потребам.

При централізованій системі аналіз навчальних потреб здійснюється централізовано; стратегія професійного навчання, програми навчання розробляються централізовано; вищезазначений орган може обирати навчальні заклади, які будуть викладати різні курси і програми професійного навчання та фінансувати їх.

Згідно з децентралізованим підходом міністерствам та відомствам належить самим (переважно за професійної допомоги відповідних консалтингових агентств та навчальних центрів) визначати навчальні потреби, шукати навчальні програми та курси або замовляти їх розроблення. Послуги з професійного навчання державних службовців можуть надавати університети, професійні школи та навчальні центри. Органи державної влади або місцевого самоврядування можуть проводити навчання самостійно, за допомогою відомчих навчальних центрів та власних кадрових служб; вони мають фінансувати навчання з власного бюджету, за рахунок коштів на підвищення кваліфікації, що надійшли з державного (центрального) бюджету. Серед 28 держав-членів ЄС тільки Чехія має децентралізовану систему професійного навчання державних службовців у чистому вигляді.

Сьогодні в державах-членах ЄС переважають змішані системи професійної підготовки державних службовців. Наприклад, аналіз потреб може здійснюватися централізовано, відповідно до національної стратегії держави, згідно зі змінами в програмі уряду, у відповідь на внесення змін до місії, візії (стратегічного бачення) та завдань державної служби або у зв’язку із новими викликами (економічною, фінансовою кризою, демографічними змінами, старінням населення тощо) та доповнюватися аналізом потреб у кожній державній установі. Центральний відповідальний орган може розробити програми професійного навчання та підвищення кваліфікації державних службовців, але запропонувати міністерствам самостійно обирати навчальні заклади чи фахівців – тренерів, здатних реалізувати вищезазначені програми.

На підходи до організації та здійснення програм підготовки і підвищення кваліфікації державних службовців впливають історія, традиції, культура. Історія і традиції держави великою мірою визначають підходи до організації професійного навчання державних службовців. Наприклад, у країнах Австро-Угорської імперії професійне навчання державних службовців було розпочато наприкінці ХVІІІ ст., після прийняття у 1777 р. Закону про державну службу. Така підготовка здійснювалася в університетах на базі юридичних факультетів. І в наші часи в Угорщині, Австрії юридичні факультети є основними “постачальниками” кандидатів для вступу на державну службу. Втім, Чехія, яка теж належала до Австро-Угорської імперії, не мала централізованої системи підготовки державних службовців та намагається сформувати її зараз на принципах децентралізації. У Франції на момент їх запровадження у 50–60-х рр. минулого століття магістерські програми з державного управління формувалися на базі факультетів соціології, пізніше – політології, у Німеччині – на базі факультетів правознавства.

Без перебільшення можна стверджувати, що в державах-членах ЄС найбільший вплив на організацію системи професійної підготовки державних службовців справляють завдання, що стоять перед державною службою та системою професійної підготовки державних службовців у той чи інший період.

Оскільки завдання в сучасних умовах постійних трансформацій змінюються досить часто, то змінюються і системи професійної підготовки державних службовців. У 1-му – 2-му десятилітті ХХІ ст. перелік завдань, що стоять перед державою та визначають зміст і форму програм професійної підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, є доволі великим.

Серед найважливіших з них слід назвати:

– необхідність відповідати сучасним викликам. Глобалізація, економіка знань, намагання утвердитися на світовій арені як світовому лідеру та конкуренція за вплив на різних континентах вимагають від урядів держав-членів та їх державних служб працювати ефективно, продуктивно, інноваційно;

– намагання сприяти реформам і модернізації держави. Водночас якщо уряди держав-членів є ініціаторами суспільних, державно-управлінських, економічних та інших реформ, то державні служби є їх виконавцями. Державні службовці вимагають підтримки і відповідної підготовки, щоб гідно відповідати викликам і виконувати покладені на них завдання;

– спроби підвищити ефективність і зменшити витрати. Ці завдання стоять на порядку денному державних служб протягом останніх 20–30 років та позначаються на системі підготовки публічних службовців. Так, у Литві у 2008– 2010 рр. у зв’язку із фінансовою кризою тимчасово діяла “каскадна” система підготовки: на курси, семінари запрошували одного представника від організації, який потім повинен був поширити знання серед інших;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


– пошук оптимальних шляхів адаптації до змін. Як старі, так і нові держави-члени відчувають на собі тиск реформ і змін (демократизація, дебюрократизація, децентралізація, новий публічний менеджмент, відповідальний уряд (responsive government) тощо. Останнім часом глобальні кризи – економічна, фінансова, демографічна, а також кліматичні зміни, міжнародний тероризм тощо – створюють додаткове навантаження на державних службовців. Щоб допомогти їм легше і швидше адаптуватися до змін, більшість держав-членів вводить до програм навчання курс “управління змінами”;

– бажання посилити мотивацію державних службовців. Якісне навчання, що сприяє професійному розвитку, є додатковим стимулом, що приваблює людей на державну службу. Крім того, через навчальні програми можна змінювати ставлення державних службовців до виконання своїх обов’язків, розвинути у них ініціативність та інноваційність;

– необхідність підвищити довіру до владних інституцій. Таке завдання стоїть перед більшістю державних служб доволі тривалий час. Через тренінги, навчальні курси можна навчити державних службовців краще представляти державу у стосунках із громадянами, більш сумлінно відповідати на їхні запити, дотримуватися кодексу належної адміністративної поведінки (етичного кодексу державного службовця);

– наміри змінити, сформувати нову корпоративну культуру. Сьогодні для багатьох держав-членів ЄС актуальним є завдання сформувати єдиний корпус державної служби із єдиною корпоративною культурою, розвинути у державних службовців відчуття належності до державної служби Франції, Великої Британії, Нідерландів замість ідентифікації себе із окремим міністерством чи відомством. Також важливим є донесення до широкого загалу державних службовців нових, інколи змінених принципів і цінностей державної служби (наприклад: відповідність принципам європейського врядування, служіння, партнерство, лідерство);

– потреба гідно представляти країну в ЄС, на міжнародній арені. Таке завдання є більш актуальним для нових держав-членів. У дослідженнях останніх років висловлювалося побоювання, що необхідність навчити публічних службовців співпраці з ЄС, особливо взяти на себе обов’язки головування, може витіснити на задній план решту завдань професійної підготовки і підвищення кваліфікації публічних службовців (наприклад, саме так експерти оцінювали ситуацію в Чехії, коли на період підготовки до головування були згорнуті всі програми професійного навчання, крім тих, що стосувалися підготовки до головування).

Серед інших факторів, що впливають на характер системи професійної підготовки державних службовців кожної окремої країни, можна назвати пропозицію від донорів. Найбільшим таким донором є Європейська Комісія, яка розробляє програми сприяння саме для того, щоб стимулювати держав-членів, окремі професійні або суспільні групи до певних дій (наприклад формування інноваційної культури, навичок міжкультурного спілкування тощо).

Важливе місце в організації програм підготовки та підвищення кваліфікації публічних службовців займає нормативно-правове забезпечення. Професійне навчання державних службовців, як правило, регулюється первинним законодавством про державну службу, наприклад Законом про державну службу у Болгарії, Данії; Кодексом з організації державної служби в Греції. У Польщі необхідність підвищення кваліфікації державних службовців закріплена в Конституції.

Оскільки в Чехії немає Закону про державну службу, право державних службовців на підвищення кваліфікації зафіксовано у двох постановах:

одна стосується організації державної служби в центральних органах влади та підготовки державних службовців для них, друга визначає порядок проходження державної служби і підвищення кваліфікації в системі регіональних і місцевих органів влади. У Франції, крім Закону про державну службу, умови професійного навчання державних службовців прописуються у щорічному колективному договорі.Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 104 |
Похожие работы:

«Савенець А.М. Лірика Лесі Українки в перекладах англійською Ґледіс Еванс УДК 81’ 255. 4 А. М. Савенець, вчитель (Білківська ЗОШ І-ІІ ступенів) ЛІРИКА ЛЕСІ УКРАЇНКИ В ПЕРЕКЛАДАХ АНГЛІЙСЬКОЮ ҐЛЕДІС ЕВАНС В статті розглядаються переклади лірики Лесі Українки англійською мовою, здійснені Ґледіс Еванс. “Ця книга представляє лише невелику частку поетичної спадщини Лесі Українки. Передаючи її глибокі думки та пристрасні почуття, вона все ж залишається, як навіть найкращі переклади, зворотним боком...»

«ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МИТНОЇ СПРАВИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА STATE RESEARCH INSTITUTE OF CUSTOMS AFFAIRS АНОТОВАНИЙ ПОКАЖЧИК РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЕРЖАВНОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ МИТНОЇ СПРАВИ (2009-2012 рр.) АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА (2009-2012 гг.) ANNOTATED INDEX OF RESEARCH RESULTS OF THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF...»

«Географія УДК: 911.3:338.488.2(477.82) КОЛЕКТИВНІ ЗАСОБИ РОЗМІЩУВАННЯ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ДИНАМІКА РОЗВИТКУ кандидат географічних наук, Павловська Т. С. магістр, Оніщук І. М. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна, Луцьк Представлено результати статистичного дослідження колективних засобів розміщування Волинської області за період 20112014 рр. Здійснено аналіз кількості засобів розміщування різних типів, їх динаміки в часі та просторового...»

«Проект виконує Проект фінансується Європейським Союзом DMI Associates Consortium НЕОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД Генеральний Директорат міжнародних зв’язків Генеральний Директорат з розвитку Бюро Співробітництва EuropeAid Спільна група з оцінювання ефективності зовнішньої допомоги ЄС МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ДОПОМОГИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ТОМ 1 Київ, грудень 2009 Європейська Комісія або її представники не несуть відповідальності за використання інформації, викладеної...»

«КласиКи популяризації науКи Математичні заманинки Б.А. Кордемський Незвичайне — у звичайному Книга восьма ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН ББК 22.1я72 К66 Загальну серію “Класики популяризації науки” засновано у 2007 році Кордемський Б.А. К66 Незвичайне — у звичайному. Книга восьма: Пер. з рос. / Заг. ред. В.К. Дячуна. — Тернопіль: Нав альна книга – Богдан, 2009. — 48 с; іл. (Класики популяризації науки; ч Математичні заманинки). ISBN 978-966-10-0697-2 Восьма книга із серії...»

«Книга Джек Лондон. Біле Ікло (збірник) скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Біле Ікло (збірник) Джек Лондон Книга Джек Лондон. Біле Ікло (збірник) скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Книга Джек Лондон. Біле Ікло (збірник) скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Джек Лондон Біле Ікло (збірник) Книга Джек Лондон. Біле Ікло (збірник) скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Жага до життя Вони...»

«Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького кафедра стоматології дитячого віку Методичні вказівки для підготовки до практичних занять модуля №2 Захворювання тканин пародонта і слизової оболонки порожнини рота у дітей. Комплексна діагностика та визначення індивідуальних підходів до профілактики і лікування основних стоматологічних захворювань у дітей (для студентів V курсу стоматологічного факультету) Частина ІІ (тестові завдання) ЛЬВІВ – 2013 Методичні вказівки склали:...»

«УДК 657.471.1.011.27 Бонарев В.В. Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича СФЕРА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ У статті описуються підходи різних авторів до розуміння поняття «сфера відповідальності». Запропоновано сфери відповідальності за місцями виникнення трансакційних витрат для організації обліку такого роду витрат на підприємстві. Ключові слова: облік, сфера відповідальності, організація обліку, трансакційні витрати....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ГОЛОВНА АСТРОНОМІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ Дудник Олексій Володимирович УДК 523.2:520.6.05:520.662 ДИНАМІКА РАДІАЦІЙНИХ ПОЯСІВ І ФОНОВОГО РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ В НАВКОЛОЗЕМНОМУ ПРОСТОРІ ЯК ІНДИКАТОР ПРОЯВІВ СОНЯЧНОЇ АКТИВНОСТІ 01.03.02 – астрофiзика, радiоастрономiя 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження АВТОРЕФЕРАТ дисертацiї на здобуття наукового ступеня доктора фiзико-математичних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Харківському...»

«УДК 711.556.55 М. Кушніренко, кандидат архітектури, завідувач кафедри містобудування Київського національного університету будівництва і архітектури ПРОБЛЕМИ МІСТОБУДІВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИБЕРЕЖНИХ ТЕРИТОРІЙ ДНІПРОВСЬКИХ ВОДОСХОВИЩ Дніпро є третім за величиною транскордонним водотоком Європи після Дунаю та Волги. Басейн Дніпра розташований на територіях трьох держав Східної Європи – Російської Федерації, Республіки Білорусь та України. Загальна площа його басейну становить 511,000 км2. В межах...»

«ЗМІСТОВНИЙ ЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ ГО «УКРАЇНСЬКА ШКОЛА ЕЛІТ» З 01 СІЧНЯ по 01 ЛИПНЯ 2015 РІК № ОСНОВНІ ЗАХОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДАТА/ЧАС/МІСЦЕ РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДУ ПРОВЕДЕННЯ (посилання) 1 Відкрита лекція «Сучасна партія: технології побудови». 20 березня/ https://www.facebook.c Автор та ведуча лекції: Світлана Машаровська. з 19.00 по 21:00/ om/ukrelite/photos/pb. Для тих, хто цікавиться створенням ефективних партійних Київ, Укрінформ, 1529445503973966.структур. вул. Б. Хмельницького, 2207520000.143746250 На...»

«УДК 630*182 ПЛАНТАЦІЙНЕ ВИРОЩУВАННЯ ЖУРАВЛИНИ ВЕЛИКОПЛІДНОЇ НА ВИРОБЛЕНИХ ТОРФОВИЩАХ ЗГІДНО З ВИМОГАМИ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В.К. КОНОВАЛЬЧУК, кандидат сільськогосподарських наук* При вирощуванні органічної продукції журавлини розглядаються нові підходи до забезпечення рослин елементами живлення та використання сортів журавлини великоплідної. Важливими вимогами є застосування тільки дозволених речовин для поповнення ґрунтів елементами живлення та створення сприятливих умов для росту...»

«„Бібліотека молодого державного службовця” СЕКРЕТАРІАТ УРЯДУ: координація державної політики та управління змінами персонального складу Кабінету Київ 2008 ББК 67.300.6(4УКР) С28 Матеріали для Sigma готували: Міхал Бен-Гера (частина 1), Збігнєв Кільмінський (частина 2, Польща: формування коаліційних Кабінетів у 1989—1996 рр.), Гжегож Ридлевський (частина 2, Польща: вироблення політики та прийняття рішень у коаліційній системі), Пітер Егардт (частина 2, Швеція: вироблення політики та прийняття...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»