WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 104 |

«АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Навчальний посібник Київ УДК 353:061.1ЄС(075.8) А31 Схвалено Вченою радою Національної академії державного ...»

-- [ Страница 2 ] --

Такий аналіз потребує використання як класичних методів, зокрема системного, структурного, функціонального аналізу, так і методів юридичного прогнозування, моделювання тощо. Комплексне дослідження адміністративно-територіального устрою різних держав у порівняльно-правовому аспекті пов’язане з побудовою основних теоретичних політико-правових та державно-управлінських моделей і їх класифікацією. Порівняльно-правовий аспект дослідження присвячений аналізу моделей територіального устрою не тільки конституційного досвіду сучасних держав-членів Європейського Союзу, а й різних періодів в історії їх територіального устрою.

Не викликає сумнівів, що в будь-якій демократичній країні саме право, передусім конституційне, прагне проаналізувати загальне, особливе та одиничне в різних правових та адміністративно-політичних системах країн світу, виявити ті правові інститути, які відповідають загальнолюдським цінностям, та інші інститути, визначити, наскільки це можливо, причини їх своєрідності, вказати їх позитивні та негативні сторони, визначити роль у суспільстві. Такий методологічний підхід не тільки вирішує теоретичні завдання, а й має прагматичний характер: визначити можливості та межі використання тих чи інших інститутів у тотожних або трансформаційних умовах у різних країнах.

Водночас велике аксіологічне значення для розвитку конституційноправової та державно-управлінської сфери наукового знання має вивчення й використання практики адміністративно-територіальної та муніципальної організації в найбільш розвинених демократичних країнах, насамперед Європейського Союзу. Необхідність компаративного аналізу зарубіжного адміністративно-територіального та муніципального досвіду не викликає сумнівів. Саме таким шляхом можна вести пошук нових ідей та механізмів, виявляти глобальні тенденції розвитку права і політики, у тому числі і в контексті вдосконалення територіальної організації публічної влади.

На нашу думку, розглядаючи питання державної території та адміністративно-територіального устрою країн Європейського Союзу, вкрай необхідно враховувати державно-управлінський та особливо політико-стратегічний чинник, що полягає в раціональному використанні територіального ресурсу з метою забезпечення ефективного функціонування суверенних держав – країн Європейського Союзу в умовах викликів глобалізації та європейської міждержавної інтеграції. Територіальний ресурс, з одного боку, один із важливих компонентів процесу досягнення завдань і цілей Європейського Союзу, а з другого – іманентна ознака та стратегічний елемент механізму реалізації суверенних прав, завдань і функцій держав, які об’єднуються в певний економічний та політичний союз.

В умовах глобалізації необхідно звернути увагу на просторовий фактор, пов’язаний із множинністю просторів держави, що вимагає інтеграції територіального і “позатериторіальних” просторів у систему заходів розвитку та охорони простору суверенних держав в умовах нової соціально-економічної, інформаційно-комунікативної та технологічної реальності. Адже, як зазначають деякі дослідники, в умовах сьогодення такі поняття, як “держава”, “територія держави”, “кордони держави” набувають нового змісту та відходять на другий план. В умовах глобалізації та “постсучасності” багатьма дослідниками і практиками на перший план висуваються індивіди позагромадянської належності, території позадержавної належності і різні співтовариства без їх прив’язки до державних та адміністративних кордонів.

У зв’язку з цим об’єктивно виникають додаткові виклики і ризики в правовому забезпеченні територіального розвитку та функціонуванні адміністративно-територіального устрою суверенних держав. Об’єктивні реалії сучасного світу трансформують функції держави та її кордонів, нова технологічна реальність збільшує значення існуючих просторів (наприклад інформаційного) і навіть формує нові “позатериторіальні” простори (наприклад електронний).

Ці тенденції вкрай небезпечно ігнорувати. Їх необхідно враховувати в нормативно-правовому регулюванні та процедурно-процесуальному забезпеченні устрою, охорони та захисту державної території. В умовах сучасних інформаційних технологій та потенційних можливостей кібернетичних атак державна безпека і недоторканність державної території може бути підірвана саме в електронному просторі, з подальшим переміщенням агресії вже на територіальний простір. Саме тому духовно-культурний потенціал суспільства та держави, моральна готовність і здатність народу захищати свою територію не менш важливі, ніж, наприклад, природно-ресурсний.

Слід зазначити, що територія є неодмінною умовою розвитку всього державного життя. Територія, поряд із категоріями “народ” та “влада”, утворює тріаду елементів, які формують державу. По суті, територія держави уможливлює саме виникнення, існування, організацію та функціонування держави. Саме тому традиційно під територією держави розуміють простір самовизначення народу, в межах якого держава здійснює свій суверенітет та свою юрисдикцію, а під її конституційно-правовим статусом – певне правове положення території в державі, яке включає її склад, функції, режим, а також правові принципи і гарантії даного статусу.

Як правило, під територією (лат. territorium – область, територія, від terra – земля) розуміються різні простори земної кулі із її сухопутною та водною поверхнями, надрами та повітряними просторами, а також космічний простір та небесні тіла, які існують у ньому. Термін “територія” використовується для визначення різних категорій земного та позаземного простору, відмежованих від інших відповідних просторів певними поверхнями (кордонами), які мають той чи інший юридичний статус і відповідний правовий режим.

Уся територія поділяється на три групи:

– державна територія;

– територія з міжнародним режимом;

– територія зі змішаним режимом.

Державною є така територія, на яку поширюється її влада, і яка перебуває під суверенітетом певної держави. Тобто це територія, яка належить певній державі, – простір, зафіксований державним кордоном, у межах якого держава здійснює своє територіальне верховенство. Належність та верховенство є двома основними ознаками державної території. Деякі винятки можливі у випадках воєнної окупації та міжнародно-правової оренди території.

До територій із міжнародним режимом належать земні простори, які розташовані за межами державної території і які не належать будь-кому окремо, але перебувають у спільному користуванні всіх держав відповідно до міжнародного права. Це насамперед відкрите море, повітряний простір над ним та глибоководне морське дно за межами континентального шельфу.

До територій із змішаним режимом відносять континентальний шельф та виключну морську (економічну) зону. Ці райони не перебувають під суверенітетом держав та не входять до складу державних територій, але кожна прибережна держава має суверенні права на розвідку та розробку природних ресурсів континентального шельфу й виключної морської (економічної) зони, які прилягають до неї, а також на охорону природного середовища цих районів. Обсяг цих прав визначається міжнародним правом, зокрема Конвенцією про континентальний шельф 1958 р. та Конвенцією ООН з морського права 1982 р. У межах цих прав кожна держава видає свої закони та правила, які регулюють відповідні види діяльності. В інших випадках на континентальному шельфі та виключній (морській) економічній зоні діють принципи й норми міжнародного морського права.

Космічний простір існує за межами земних територій, правовий режим його використання визначається принципами та нормами міжнародного космічного права. Він не підлягає національному привласненню будь-яким чином та відкритий для дослідження й використання всіма державами на основі рівності.

Предметом конституційно-правового регулювання є територія держави.

Територія держави включає власне територію, тобто сушу або сухопутну територію, акваторію або водні простори (внутрішні морські води і територіальне море), повітряну територію (простір над сухопутною і водною територіями, умовно до космічного простору), а також підземну територію (простір під сухопутною і водною територіями до технічно доступної глибини).

Відзначимо, що проблема територіального устрою держави та статусу його складових є однією з найменш досліджених у конституційно-правовій науці. Більш детальний аналіз території в юридичній науці був зроблений юристами-міжнародниками, водночас представники науки конституційного права, як правило, обмежуються розглядом окремих питань території, зокрема особливостями територіальної організації державної влади та місцевого самоврядування, проблемами державного суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності тощо. Значною мірою недостатня вивченість проблеми в сучасній Україні зумовлює труднощі в загальному розумінні таких феноменів, як унітаризм та унітарна держава, федералізм і федералізація, регіоналізм та регіоналізація, автономізація, децентралізація та деконцентрація тощо.

Не можна не відзначити й те, що в сучасній літературі, присвяченій проблематиці державної території, територіальної організації державної влади та іншим питанням статусу території, попри амбіційність назв окремих публікацій та глобальність задумів з точки зору охоплення в них державно-територіальних проблем, далеко не завжди враховується складна, багатоаспектна природа території як конституційної та державно-управлінської категорії. Безумовно, окремі дослідження проводилися. Так, принаймні за останні роки вивчались проблеми політико-територіальної організації, державного устрою, адміністративно-територіального устрою України тощо. Водночас зарубіжний досвід адміністративно-територіальної організації, передусім країн Європейського Союзу, залишається недостатньо вивченим у вітчизняній державноуправлінській науці.

Звернемо увагу на деякі теоретико-методологічні, гносеологічні, онтологічні й аксіологічні проблеми територіальної та адміністративно-територіальної організації сучасних держав.

Як зазначалося, державною є така територія, на яку поширюється її влада. Проте такий зв’язок між територією, державою та владою було визнано лише в процесі суспільного розвитку. Належне державі право на територію різко відрізняється від права власності на землю, яке належить приватним особам або державі як приватноправовому суб’єкту. Право держави на територію полягає у виключному користуванні всіма державними правомочностями у межах цієї території. За античних часів держава розглядалася як громада (община) і не ототожнювалася з її населенням. У Давньому Римі поширеною була ідея імперіуму, згідно з якою держава існувала там, де була наявна її влада.

Водночас визнавалася публічна власність народу (власне держави) на землі, які відповідно вважалися підвладними. Згодом це право трансформувалося у право власності окремих індивідів на землю як річ (домініум). У середньовіччі, за умови повного злиття публічного та приватного права та нерозвиненості державних начал (у сучасному розумінні), користування державними правами у межах певної території було зумовлене фактичним володінням цією територією на праві приватного володіння. Державне право на територію вважалось придатком до права приватного. За часів феодалізму саме за речовим правом власності на землю визначалася природа державної влади. Територія, як і раніше, не виділялася як окремий інститут, а право феодала (насамперед абсолютного монарха) на відповідний простір сприймалося виключно як право власника на землю.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Поєднання права власності на землю і повноважень на державне владарювання певною мірою характеризувало погляди на державу і в наступні історичні періоди. Зокрема, прибічники ідеології природного права, розглядаючи в ХVІ–ХVІІІ ст. державу як союз індивідів, фактично визнавали речовий характер територіального верховенства. З поширенням теорії народного суверенітету територію почали розглядати як об’єкт права власності народу, але згодом суб’єктом такого права фактично визначили державу.

На початку ХІХ ст. була сформульована концепція території як основи існування держави. Пізніше в юридичній літературі державу почали характеризувати як поєднання трьох елементів – території, населення і державної влади, а саму територію – як простір, у межах якого здійснюється державне владарювання над населенням. Співвідношення державної влади з територіально організованим населенням зумовлює призначення території як просторової сфери верховенства держави. Сама ж територія не є власністю держави, а право держави на територію – це, по суті, право на верховенство в її межах.

Отже, у законодавстві сучасних держав право на територію строго відрізняється від права приватної власності. Тому в наш час немислимо відчуження державної території способами цивільного права та відповідно до його принципів, як це мало місце в середньовіччі. Навпаки, у сучасному конституційному праві чітко встановлений принцип невідчужуваності та неподільності державної території. Ключовим є принцип народного суверенітету, за яким джерелом влади в державі є народ. Як виняток можливе відчуження способами публічного права, тобто на підставі закону або міжнародного договору.

Територія в її конституційно-правовому та державно-управлінському розумінні – це найзриміша іпостась держави. У ній найбільш ємно відчувається така ознака системної організації, як цілісність. Цілісність виступає умовою існування держави як системи, вираженням усіх інших її ознак. І цілісність території як елемент цілісності держави є неодмінною умовою стабільності, стійкості відповідного суспільства. Проблема державної території та адміністративно-територіального устрою насамперед пов’язана з тим, що державна територія має складну структуру: по-перше, вона включає як сухопутну територію, так і територіальне море, внутрішні води, надра, повітряний простір;

по-друге, державна територія має відповідну внутрішню організацію – вона поділяється на окремі територіальні (політико-територіальні, самоврядні чи адміністративно-територіальні) одиниці, система яких утворює адміністративно-територіальний поділ держави. При цьому до політико-територіальних можна віднести територіальні одиниці, що характеризуються визначеною політичною самостійністю, мають окремі атрибути державності (конституцію, власне законодавство, систему органів державної влади, громадянство і т.ін.), що дає підстави визначати їх статус як державноподібних утворень (наприклад суб’єкти федерації, політичні автономії). Самоврядними є такі територіальні одиниці, що служать просторовою (територіальною) основою місцевого (регіонального) самоврядування, а адміністративно-територіальними – одиниці, що штучно створені центральною владою з метою визначення просторових кордонів для діяльності місцевих органів державної влади.

У цілому територіальний устрій конкретної держави визначається її історичною та культурною еволюцією, становленням і розвитком економічної системи, політичних і правових інститутів. Він виступає в соціально-економічному розвитку суспільства одночасно і як чинник розвитку, і як результат цього розвитку.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 104 |
Похожие работы:

«Спорудження сонячних колекторів для гарячої води Практичний посібник www.wecf.eu Безпечна енергія для всіх Даний проект здійснюється при фінансовій підтримці Євросоюзу Сонячні водонагрівачі Наші проекти Регіон СЄКЦА має великий потенціал відновлюваної енергії, особливо сонячної. WECF та місцеві партнери працюють разом з громадами, університетами і інноваційними підприємствами для демонстрації доступних енергетичних рішень, використовуючи місцеві знання і матеріали. Що стосується використання...»

«Волинський національний університет ім. Лесі Українки Бібліотека ЕПІСТОЛЯРНА СПАДЩИНА ЛЕСІ УКРАЇНКИ (Бібліографічний список літератури) ЛУЦЬК – 2009 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Листування серед інших видів творчості займає чільне місце у спадщині Лесі Українки. Листи Лесі Українки є цінним джерелом для вивчення її біографії, творчості, поглядів поетеси. Через листування поетеса підтримувала зв'язки не тільки з рідними, знайомими, друзями, а й з усім...»

«ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ УДК 621.31 А. В. Гаюр С. В. Каращук СИСТЕМИ ЗАХИСТУ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПРИСТРОЇВ ВІД НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ КОМУТАЦІЇ У статті розглянуті та обґрунтовані заходи щодо підвищення надійності силових перетворювачів енергії при використанні напівпровідникових ключів шляхом застосування снаберних пристроїв. Розглянуто практичний спосіб застосування пристроїв захисту та запропонована їх альтернатива – найсучасніший напівпровідниковий пристрій з інтегрованим блоком керування. В...»

«Поилання на статтю Голубятніков В.Т. Аналіз та прогнозування ефективності рекламної діяльності в проектах розвитку індустрії розваг / В.Т. Голубятніков, В.В. Захарчук / / Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2012. № 2 (42). С. 70-76. УДК 005.8:005.332.4 В.Т. Голубятніков, В.В. Захарчук АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЕКТАХ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ РОЗВАГ Запропоновано критерії оцінки та прогнозування ефективності...»

«Електрифікація та автоматизація гірничих робіт ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ГІРНИЧИХ РОБІТ УДК 621.314.222.600 С. П. Денисюк, д. т. н. (НТУУ «КПІ»), М. Ф. Сопель, к.т.н., Ю. В. Пилипенко, к. т. н. (Інститут електродинаміки НАН України), І. В. Притискач, асп. (НТУУ «КПІ») РОЗРОБКА СИСТЕМИ ОНЛАЙН МОНІТОРИНГУ СТАНУ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ S. Denysiuk, dr. in eng. sc. (NTUU «KPI»), M. Sopel, PhD in eng. sc., Y. Pylypenko, PhD in eng. sc. (Institute of Electrodynamics of NAS of Ukraine), I....»

«ISSN 2224-087X. Електроніка та інформаційні технології. 2012. Випуск 2. С. 148–153 Electronics and information technologies. 2012. Issue 2. P. 148–153 УДК 519.62 ДО ПИТАННЯ КОНВЕРГЕНТНОСТІ НЕЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ В. Григоренко, І. Романів, Я. Шмигельський Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Ген. Тарнавського, 107, 79017, Львів, Україна shmygelsky@electronics.wups.lviv.ua Для встановлення достатніх умов конвергентності нелінійної динамічної системи пропонується...»

«ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” Збірник наукових праць ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ” ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Збірник наукових праць Заснований у 1999 р. Випуск 31 СУМИ ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 336.71(477) Видання зареєстровано у Міністерстві юстиції України. Свідоцтво про держреєстрацію КВ № 13434-2318Р від 26.09.2007 Рекомендовано до друку вченою радою Державного вищого...»

«Юрій Дмитрович Бойчук Повна енциклопедія тваринництва Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=12155856 Повна енциклопедія тваринництва / укл. Ю. Д. Бойчук: Клуб Сімейного Дозвілля; Харків; 2015 ISBN 978-966-14-9823-4, 978-966-14-9328-4, 978-966-14-9822-7 Аннотация Енциклопедія містить корисну інформацію про особливості порід, утримання, годування та розведення великої та дрібної рогатої худоби, свиней і кроликів, а також відомості про найпоширеніші...»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна V Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів Хімічні Каразінські читання 2013 (ХКЧ’13) Тези доповідей 22–25 квітня 2013 року Харків V Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів Хімічні Каразінські читання – 2013 (ХКЧ’13), 22–25 квітня 2013 року: тези доповідей.– Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013.– 305 с. Представлені тези доповідей за теоретичними та практичними...»

«8 УДК 574.5: 614.777: 546.212: 546.36 О.Ф. Дунаєвська к.б.н. Г.М. Мартенюк к.с.-г.н. О.В. Іщук к.с.-г.н. Житомирський національний агроекологічний університет М.О. Бондар зав. радіологічного відділу Житомирська облсанепідемстанція ВИВЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ В СФЕРІ ВОДОКОРИСТУВАННЯ Наведено аналіз показників радіаційної безпеки об’єктів водокористування. Встановлено, що за вмістом 222Rn, 226Ra, 228Ra, U (234U/238U = 2) 18,9 % об’єктів,...»

«55 11. Metazoan parasites of Neogobius fishes in the Slovak section of the River Danube / Ondrakova M., Dvidov M., Pecnkov M., Blaek R., Gelnar M., Valov Z., ern J., Jurajda P. // J.Appl. Ichthyol. – 2005. – № 21. –P.345-349.12. Gyrodactylus proterorhini Ergens, 1967 (Monogenoidea, Gyrodactylidae) in gobiids from the Vistula River—the first record of the parasite in Poland / Mierzejewska K., Martyniak A., Kakareko T., Dzika E., Staczak K., Hliwa P. // Parasitol. Res. – 2011. Р. 1147–1151. УДК...»

«Відділ освіти Вінницької районної державної адміністрації Методичний посібник Порядок надання домедичної допомоги постраждалим м. Вінниця 2016 Додаток 1 Затверджено Наказом відділу освіти Від 27.01.2016 № 31 Загальні принципи надання домедичної допомоги постраждалим Сучасний етап розвитку людського суспільства характеризується бурхливим розвитком техніки, промисловості, величезними досягненнями науки, що створює нові блага для суспільства, покращуючи умови трудової діяльності та відпочинку,...»

«Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) УДК 343.01 Шкелебей Вікторія Анатоліївна – ад’юнкт кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ Примирення обвинуваченого з потерпілим як підстава для закриття кримінальної справи У статті досліджуються загальні положення інституту медіації як основної форми відновного правосуддя. Проаналізовано процедуру примирення обвинуваченого з потерпілим як підставу для закриття кримінальної справи. Ключові слова:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»