WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 104 |

«АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Навчальний посібник Київ УДК 353:061.1ЄС(075.8) А31 Схвалено Вченою радою Національної академії державного ...»

-- [ Страница 5 ] --

Залежно від тих чи інших чинників в одних країнах світу існують складні системи адміністративно-територіального устрою (Великобританія, Італія, Франція та ін.), тоді як в інших, більш дрібних, країнах такі системи взагалі відсутні. Хоча навіть у дрібних країнах можуть існувати національні системи адміністративно-територіального устрою. Наприклад, Мальта розділена на 68 місцевих громад (муніципалітетів). Ці громади є основною формою місцевого самоврядування і немає проміжного рівня між ними та національним урядом. Поділ країни на 6 округів (з яких 5 на головному острові) і на 3 регіони (з яких 2 на головному острові) застосовуються лише в статистичних цілях.

Адміністративно-територіальний устрій виконує різні функції. Головна з них – бути територіальною основою організації місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, політичних партій, громадських і релігійних організацій тощо. Цей устрій сприяє також організації самого населення в територіальних колективах сіл, селищ і міст, у виборчих округах на президентських, парламентських і муніципальних виборах, загальнонаціональних та місцевих референдумах. Також адміністративно-територіальний устрій має важливе значення для реалізації конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина, вибору ними місця проживання, свободи пересування тощо, а отже, повинен бути пристосований до потреб людини і відображати її уявлення про розумну організацію місцевої влади.

Саме тому від адекватного адміністративно-територіального устрою залежить розв’язання багатьох важливих проблем, пов’язаних із розвитком територіальних громад. У свою чергу, місцеве самоврядування внаслідок своєї природи виступає інтегруючою ланкою між населенням та державними структурами, ефективним інструментом регіональної політики. Розвиток місцевого самоврядування сприяє зміцненню держави, її територіальної цілісності; зниженню вірогідності виникнення соціальних напружень та національних конфліктів;

формуванню адаптованої до місцевих особливостей економіки.

Концептуальною основою для з’ясування сутності та змісту теоретичних та прикладних проблем адміністративно-територіального устрою є те, що адміністративно-територіальна одиниця – це частина єдиної території держави, що є просторовою основою для організації та діяльності органів державної влади й органів місцевого самоврядування. Усі адміністративно-територіальні одиниці є носіями певних прав та обов’язків. Вони мають, зокрема, права та обов’язки стосовно інших адміністративно-територіальних одиниць, а також щодо того суб’єкта, територіальною частиною якого вони є.

Суб’єктами конституційно-правових відносин є як самі адміністративно-територіальні одиниці, так і органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які утворюються і функціонують у цих адміністративно-територіальних одиницях. Тому адміністративно-територіальні одиниці можуть брати участь у правових та державно-управлінських відносинах як безпосередньо, так і через свої органи. При цьому, коли органи державної влади або органи місцевого самоврядування виступають у правовідносинах від імені адміністративно-територіальних одиниць, суб’єктами таких відносин є не самі органи державної влади або органи місцевого самоврядування, а ті адміністративно-територіальні одиниці, від імені яких вони виступають.

Слід мати на увазі і те, що суб’єктом конституційно-правових та державно-управлінських відносин виступає не територія, а саме адміністративно-територіальна одиниця, тобто частина території суверенної держави, яка є певним чином організованою. Адміністративно-територіальна одиниця – це не тільки і не стільки географічне, а насамперед публічно-правове утворення, соціальною основою якого є населення, яке відіграє вирішальну роль у формуванні адміністративно-територіальної одиниці, конституційного розуміння її правового статусу. Адміністративно-територіальна одиниця є одним із способів публічно-правової (іноді – політичної) організації населення.

Адміністративно-територіальна одиниця як суб’єкт конституційно-правових та державно-управлінських відносин характеризується тим, що має свої закріплені в правових актах кордони, своє найменування, органи державної влади або органи місцевого самоврядування, через які вона реалізує надані їй права. Слід відзначити, що якщо адміністративно-територіальні одиниці є, як правило, виключно суб’єктами конституційно-правових відносин, то органи державної влади або органи місцевого самоврядування, за допомогою яких вони можуть брати участь у правовідносинах, належать до числа учасників широкого кола суспільних відносин, які регулюються різними галузями права.

Усі адміністративно-територіальні одиниці мають самостійну матеріально-технічну базу і бюджет.

Спеціальна правосуб’єктність окремих адміністративно-територіальних одиниць у конституційно-правових відносинах, як правило, є різною. Як свідчить світовий досвід, за своїми географічними ознаками адміністративнотериторіальні одиниці не є однорідними. Вони поділяються на регіони (автономії, області, райони) та населені пункти (поселення – села, селища, міста).

Не є однорідними адміністративно-територіальні одиниці також з огляду на те значення й місце, яке вони посідають у системі адміністративно-територіального устрою.

Зауважимо, що нині під час регулювання статусу населених пунктів до уваги беруться міжнародно-правові стандарти. Зокрема, слід звернути увагу на положення Міжнародної хартії з охорони й реставрації нерухомих пам’яток і визначних місць (Венеціанська хартія, 31 травня 1964 р.), Рекомендації ЮНЕСКО про збереження і сучасну роль історичних ансамблів (Варшава – Найробі, 26 листопада 1976 р.), Міжнародної хартії про охорону історичних міст (Вашингтонська хартія, 1 січня 1987 р.), Стамбульської декларації з населених пунктів (Рішення Конференції ООН з населених пунктів (Хабітат II) від 14 червня 1996 р.), Єреванської декларації про децентралізацію (28 квітня 1999 р.), Міжнародної хартії з охорони та реставрації архітектурно-містобудівної спадщини (Краківська хартія, 26 жовтня 2000 р.), Загальної класифікації територіальних одиниць для статистики (NUTS) від 26 травня 2003 р. (Regulation (ЕС) № 1059 Of The European Parliament And Of The Council).

Населені пункти є найбільш стійкими адміністративно-територіальними одиницями в системі територіальної організації будь-якої держави.

Населений пункт – це, як правило, частина комплексно заселеної території держави, яка склалася внаслідок господарської та іншої суспільної діяльності, має сталий склад населення, власну назву та зареєстрована в порядку, передбаченому законом. Населені пункти традиційно поділяються на міські і сільські.

Найбільш рельєфно актуальність проблематики адміністративно-територіального устрою на рівні населених пунктів віддзеркалюється у містах. Адже саме міста є феноменом людської цивілізації та генераторами соціальних змін у суспільстві. У містах концентруються як людські, так і всі інші види ресурсів.

Водночас міста це не просто зменшене суспільство. Вони не тільки відображають політичні, економічні, соціальні та культурні процеси, які відбуваються у ньому, а й володіють власними закономірностями розвитку та функціонування, виступають центрами політичного, економічного та духовного життя народу, і у цьому контексті – двигунами прогресу.

Усі міста можна класифікувати за певними критеріями:

1) залежно від чисельності населення: малі, середні, великі, крупні, надзвичайно крупні, міста-мільйонники;

2) залежно від функціонального призначення міста в державі: столиця держави, адміністративний центр автономії, регіону, суб’єкта федерації або іншої територіальної одиниці вищого рівня; багатофункціональні промислові, монофункціональні промислові, промислово-транспортні, транспортні, курортно-оздоровчі (рекреаційні) міста, міста-центри агропромислових комплексів, міста-військові центри, спеціалізовані науково-експериментальні міста, міста зі статусом спеціальних (вільних) економічних зон, міста-полігони державноправового експерименту, міста-державні історико-культурні заповідники, містазони надзвичайної екологічної ситуації, міста-гірські населені пункти;

3) з урахуванням адміністративного і соціально-економічного значення:

міста загальнодержавного, регіонального, субрегіонального значення і міста зі спеціальним (наприклад столичним) статусом;

4) залежно від внутрішнього територіального устрою міста: міста з районним поділом, міста без районного поділу та міста, які мають у своєму складі інші населені пункти;

5) залежно від характеру механізму здійснення міської влади та форм управління міськими справами: міста із системою місцевого самоврядування і міста з системою співіснування органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади тощо.

Щодо сільських населених пунктів зазначимо, що сільська місцевість – це територія, яка розташована за межами міських поселень, що включає поселення, природне середовище, виробничі та інфраструктурні об’єкти і здійснює переважно сільськогосподарські, лісогосподарські, рекреаційні, природоохоронні та просторово-комунікаційні функції.

Слід мати на увазі, що адміністративно-територіальною одиницею є не кожний населений пункт і не власне населений пункт, оскільки це поняття, скоріше, географічне, а один чи кілька населених пунктів із навколишніми землями, що перебувають під юрисдикцією єдиного для них територіального колективу (спільноти мешканців, громади) та відповідних органів місцевого самоврядування й управління). Ось чому у країнах Європейського Союзу первинна ланка адміністративно-територіального поділу традиційно має назву не село, селище, місто, а комуна, муніципалітет, община. Ця назва є похідною від назви первинного суб’єкта місцевого самоврядування – комуни, муніципалітету, общини, громади тощо.

Саме громадівське муніципальне праворозуміння знайшло своє втілення у перших конституційних актах на європейському континенті. Власне кажучи, поняття “самоврядування” вперше стало вживатися у зв’язку з управлінням на місцях вже наприкінці XVIII ст. – на початку XIX ст. і було зумовлено проголошенням принципу самостійності громади від держави. У 1831 р. проблема місцевого самоврядування набула практичного характеру: у Конституції Королівства Бельгії було закріплено громадівську владу, яка існувала поряд із законодавчою, виконавчою та судовою владою і була рівноправною з ними. Таким чином, на рівні Основного Закону було визнано теорію “вільної громади”.

Означена традиція зберігається в бельгійському законодавстві й у наш час, що підтверджує аналіз Конституції Королівства Бельгії (редакція 2007 р.). Бельгійська конституційно-правова доктрина без застережень визнає політичний характер муніципальної влади комун і провінцій. Водночас сьогодні реалізація теорії “вільної громади” у практиці муніципального будівництва в Бельгії здійснюється із певними застереженнями, оскільки передбачає політичне протиставлення державної і муніципальної влади.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Згадаємо досвід і інших країн Європейського Союзу. Так, нині в найбільш “чистому” вигляді “громадівську (господарську)” концепцію місцевого самоврядування втілено в законодавстві Австрійської Республіки. Концепція місцевого самоврядування, яка склалася в науці конституційного права Швейцарської Конфедерації, являє собою синтез теорії “вільної громади” та “громадівської (господарської)” теорії місцевого самоврядування. На розвиток концепцій місцевого самоврядування, що панують у державно-правовій доктрині Швейцарської Конфедерації, суттєво вплинули особливості конституційного розвитку держави. Швейцарські конституціоналісти переконані в тому, що автономне місцеве самоврядування є основою швейцарського федералізму та народовладдя.

Громадівський напрям визначив природно-правовий, громадянський та соціально-економічний аспект самоврядування. Він був пов’язаний не тільки з пошуками критерію відмінності владовідносин у сфері місцевого самоврядування від державної влади, а й з осмисленням його інституціональної та функціональної ролі в процесах становлення громадянського суспільства. Ідеологи відповідних громадівських концепцій вперше вказали на роль інституту місцевого самоврядування в процесі виникнення та розвитку демократичної державності, інституціоналізації громадянського суспільства та реалізації громадянських свобод.

Як свідчить зарубіжний досвід, поважне ставлення до громадівського місцевого самоврядування як до цінності в країнах з розвинутою локальною демократією поєднується із раціональним підходом в адміністративно-територіальній організації, покликаним забезпечити умови для підтримання активного й ефективного місцевого самоврядування. Актуалізація цього аспекта справи дає змогу говорити про онтологічну й екзистенціальну складову буття місцевих спільнот, пов’язану вже не тільки із визначенням їх ролі у здійсненні управління, а й з організацією сучасних ефективних форм життєдіяльності населення в цілому, виробленням ціннісних орієнтирів, спрямованих не тільки на реалізацію приватних інтересів, а й на збереження і розвиток групових цінностей.

Означений аспект має важливе теоретико-методологічне значення не тільки в процесі осмислення правової природи муніципальної влади та її функцій, її ролі в механізмі реалізації конституційних прав та свобод людини і громадянина та в цілому осмислення сутності місцевого самоврядування і його місця в громадянському суспільстві, його політичній, економічній, соціальній та інших підсистемах, а й з позиції територіальної організації публічної влади в цілому та адміністративно-територіального устрою держави. Тобто питання низового рівня адміністративно-територіального устрою в демократичній державі безпосередньо залежить від проблем місцевого самоврядування. Територіальна основа місцевого самоврядування може сприяти, а може гальмувати розвиток муніципального законодавства та ефективність місцевого самоврядування.

Територіальну основу місцевого самоврядування традиційно складають село, селище, місто, інше поселення, тобто право самостійно вирішувати питання місцевого значення визнається лише за територіальними колективами жителів так званих “природних” адміністративно-територіальних одиниць, тобто поселень. Такий підхід до визначення кола суб’єктів права на місцеве самоврядування має глибокі історичні корені. Саме в поселеннях люди природним шляхом групувалися для спільного життя, проблеми якого вони обговорювали на сходах, загальних зборах, а для здійснення поточного управління обирали відповідних осіб (органи). Саме захисту природних прав кожної територіальної громади та кожної людини окремо, збереженню неповторного та індивідуального вигляду кожного села, селища, міста покликаний слугувати такий важливий конституційний інститут, як місцеве самоврядування.

Отже, місцеве самоврядування має чітко виражений локально-територіальний характер. Воно здійснюється лише там, де реально проживають люди:

село, селище, місто. Будь-які “штучні” територіальні укрупнення “спущені” з “центру” (зокрема області, волості, округи, райони, землі, регіони), мають на меті адміністративно-політичні, державно-управлінські, господарсько-економічні та інші цілі, але суто теоретично не утворюють нового просторового ареалу місцевого самоврядування. Тому проблеми адміністративно-територіального поділу на низових ланках є проблемами не адміністративними, а місцевого самоврядування, проблемами формування дієздатних територіальних громад.

В адміністративному, політичному підході до їх вирішення криється велика небезпека для місцевого самоврядування.

Зарубіжний досвід, зокрема Польщі, свідчить, як необхідно проводити реформи місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 104 |
Похожие работы:

«Години відвідування у бібліотеці ПН 11:00 – 13:00 ЧТ 15:00 – 17:00 UITEN ODKAZY: http://litopys.org.ua/index.html Jazyk http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/392.htm http://www.slovnyk.net/ http://rozum.org.ua/ http://ukrskor.info/ http://www.mot.narod.ru/mova/morf.htm http://ukrainskamova.narod.ru/ literatura http://www.ukrcenter.com/library/default.asp http://lab.chass.utoronto.ca/rescentre/slavic/ukr/audio/Zvukova-knyha/ http://virchi.narod.ru/kollekshn-avtor.htm Список книжок...»

«157 Modern Phytomorphology 1: 157–160, 2012 УДК 582.542.51 МОРФОЛОГІЧНА БУДОВА Й УЛЬТРАСТРУКТУРА ПОВЕРХНІ НАСІНИН ОЖИКИ КРИМСЬКОЇ (LUZULA TAURICA (V.I. KRECZ.) NOVIKOV, JUNCACEAE) ІГОР Г. ОЛЬШАНСЬКИЙ Анотація. Наведено опис морфологічної будови насінин Luzula taurica, описано ультраструктуру поверхні насінин цього виду. Ключові слова: Luzula taurica, насінини, ультраструктура поверхні насінин Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, вул. Терещенківська, 2, м. Київ, 01601, Україна;...»

«Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка ЗВЕДЕНИЙ КАТАЛОГ періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Чернігова на 2013 рік Чернігів, 2013 ББК 91.18 УДК 025.34 З 43 Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Чернігова на 2013 р. / ЧОУНБ  ім.  В.  Г.  Короленка  ;  уклад.  К.  А.  Герасименко  ;  ред.  Н. В. Романчук ; відп. за випуск І. М. Аліференко. – Чернігів :  2013. –  62 с. Відповідальна за випуск І. М. Аліференко,...»

«Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, випуск 21, 2009 УДК 32:316:77 О. Шиманова Львівський національний університет імені Івана Франка ВИБОРЧІ СПИСКИ ЯК ІНДИКАТОР ВНУТРІШНЬОПАРТІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ 2006 РОКУ) © Шиманова О., 2009 Проаналізовано процес формування партійних списків до парламенту та органів місцевого самоврядування тих політичних сил, що в результаті виборів 26 березня 2006 року потрапили до парламенту; сам партійний список...»

«ВЧЕНІ ЗАПИСКИ. № 14 83 УДК 32.12.332 А. Г. Жарінова, канд. екон. наук, доц., Київський національний університет технологій та дизайну КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ЯК ЧИННИКОМ ПРИМНОЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ АНОТАЦІЯ. У статті викладено результати досліджень щодо визначення та обґрунтування процесу управління розвитком персоналу, доведено, що на сьогоднішньому етапі розвитку інтелектуальний капітал перетворюється на головний виробничий ресурс як підприємства, так і...»

«Міністерство юстиції України Головне управління юстиції у Полтавській області ПРАВО ДІТЕЙ НА ДЕРЖАВНЕ МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Полтава Методичні рекомендації розроблено з метою підвищення правоосвітнього рівня населення щодо соціального забезпечення сімей з дітьми. Колектив авторів ГУЮ у Полтавській області ЗМІСТ Вступ..4 1. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами.5 2. Допомога при народженні дитини.6 3. Допомога одиноким матерям.9 4. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи...»

«ФТИЗІАТРІЯ І ПУЛЬМОНОЛОГІЯ УДК 616.24-002-02:612.017.2 © І.С. БОРИСОВА, 2014 І.С. Борисова ПНЕВМОНІЯ В ГЕМАТОЛОГІЧНОМУ СТАЦІОНАРІ: РОЗПОВСЮДЖЕННІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» Мета. Визначити частоту виникнення пневмоній у хворих з тяжкими порушенням імунітету, що проходили лікування в гематологічному центру КЗ «Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня № 4 ДОР» на протязі 2005-2011 рр. та надати характеристику хворих, що хворіють...»

«оповiдi 3 • 2014 НАЦIОНАЛЬНОЇ АКАДЕМIЇ НАУК УКРАЇНИ ХIМIЯ УДК 541.18.045 В. В. Коновалова, С. В. Горобець, Є. А. Полоз, А. Ф. Бурбан Магнiтно-активнi ультрафiльтрацiйнi мембрани на основi целюлози (Представлено академiком НАН України М. Т. Картелем) Розроблено ультрафiльтрацiйнi магнiтно-активнi мембрани з метою зменшення ефекту концентрацiйної поляризацiї. Для цього поверхня промислових целюлозних мембран була активована для прищеплення полiмерного спейсера з подальшою iммобiлiзацiєю...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Виконуючий обов'язки Голови Правлiння Базилевська Н.В. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП 24.04.2013 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Страхова компанiя...»

«1 УДК 378. 371 О. О. Резван МЕТОД ФОРСАЙТ У ВИЗНАЧЕННІ ПРОФЕСІЙНИХ АЛЬТЕРНАТИВ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У статті представлено суть методу форсайт як важливого в усвідомленні людиною фахового майбутнього. Проаналізовано основні технології форсайту: сценування, метод дельфі, створення дорожніх карт. Обґрунтовано зв'язок форсайту майбутньої професії із уміннями рефлексії студента. Визначено особливість форсайт-проектів щодо фахової реалізації, основою яких вбачаються рефлексивні експертні оцінки та...»

«УДК 581.524.3 ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ВОДНОГО РЕЖИМУ ГРУНТІВ ЛІСОВИХ ФІТОЦЕНОЗІВ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ М. КИЄВА О.М. ПНЬОВСЬКА, здобувач Вивчено динаміку водного режиму дерново-підзолистих, сірих лісових грунтів та залежність його від віку деревостану, проективного покриття і складу трав’яного покриву, маси та вологості підстилки в різних типах соснових, сосново-дубових та дубово-грабових лісах зеленої зони м. Києва протягом вегетаційного сезону. Трав'яний покрив, вологість грунту, підстилка. Про важливу...»

«УДК 678.643 © 2010 М. М. Братичак, Т. I. Червiнський, О. I. Яцишин Пероксиднi олiгомери на основi цiанурової епоксидної смоли (Представлено членом-кореспондентом НАН України Ю. Ю. Керчею) Вивчено при температурах 313, 323 i 333 К реакцiю мiж цiануровою епоксидною смолою i гiдропероксидом трет-бутилу в присутностi каталiтичної системи, що складається з 18-краун-6 та хлориду цинку. Встановлено, що для отримання пероксидної похiдної цiанурової епоксидної смоли, в якiй половина епоксидних груп...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 4 лютого 2013 р., понеділок ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Руслан Кошулинський: «Головне, щоб ти внутрішньо залишався собою» Голос України Я представляю інтереси мільйонів виборців, які не підтримують політики режиму Януковича. І таких громадян в Україні — більшість. Водночас посада заступника — це не лише місце у президії і трибуна для української...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»