WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 104 |

«АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Навчальний посібник Київ УДК 353:061.1ЄС(075.8) А31 Схвалено Вченою радою Національної академії державного ...»

-- [ Страница 7 ] --

За здійснювані курс і управлінську діяльність уряд несе, як правило, солідарну політичну відповідальність. Відмова уряду в довірі виражається в суворій юридичній формі і шляхом спеціальної парламентської процедури. Вотум недовіри призводить до відставки уряду і, за загальним правилом, – до його заміни новим. Проте уряд (з метою зрівноважування влади) може, не виходячи у відставку, вдатися до дострокового розпуску парламенту (нижньої палати) і проведення позачергових загальних виборів.

У всіх країнах передбачається можливість притягнення голови уряду або його члена до судової відповідальності за вчинення злочинних діянь. При цьому обвинувачення подається парламентом або нижньою палатою, а розгляд і вирішення справи віднесене до юрисдикції або конституційного суду, або верхньої палати парламенту. Виконавча влада на місцях здійснюється за допомогою або призначених центром місцевих органів виконавчої влади, або виборних органів місцевого самоврядування. Звичайно, керівництво місцевими справами доручається призначеному представнику центральної влади – губернатору, префекту. Він очолює апарат місцевого управління, що становить частину апарату державного керування. Якщо керування реалізується виборними органами, вони мають певну самостійність стосовно центральних органів виконавчої влади.

Органи виконавчої влади – самостійний вид органів державної влади, головним призначенням яких відповідно до конституційного принципу поділу державної влади є здійснення функції однієї гілки державної влади – виконавчої.

Судова влада Судова влада – це незалежна влада, що охороняє право, виступає арбітром у спорі про право, відправляє правосуддя.

Органи судової влади вирішують правові суперечки між конкретними особами, а також розглядають справи щодо норм контролю, а саме: відповідності законів – конституції і підзаконних нормативних актів – законам. В окремих випадках ці органи дають тлумачення правовим нормам, в основному нормам конституції країни, поза зв’язком з конкретним позовом.

Суди також виконують окремі посвідчувані функції: визнання фактів, в окремих державах – зміцнення прав, коли для посвідчення потрібний доказ, що за складністю виходить за межі компетентності нотаріусів.

Судова влада відповідно до теорії поділу влади є самостійною і незалежною гілкою державної влади. Вона за своїми властивостями є державною з усіма належними владі атрибутами й чітко визначеною компетенцією. Судова влада здійснюється на професійній основі в певних організаційних і процесуальних формах, установлених законом.

Судовій владі притаманні як певні загальні ознаки, що характерні для влади взагалі, так і специфічні, які властиві лише їй.

До загальних ознак судової влади слід віднести:

1. Соціальний характер влади. Судова влада належить до сфери суспільних відносин, і тому її соціальна роль полягає в забезпеченні панування права, в тому числі й щодо держави. Ніхто, крім суду, не має права здійснювати правосуддя від імені держави. Ніхто, у тому числі й держава в особі будь-яких її органів, не може втручатися в діяльність суду під час здійснення правосуддя. Усі громадяни, їх організації та об’єднання, державні і муніципальні органи, у тому числі і вищі органи влади і управління, зобов’язані виконувати рішення судів.

2. Структура владовідносин. Природа судової влади характеризується через суспільні відносини, які мають певну структуру: суб’єкт, об’єкт і зміст відносин між ними.

Існує два види суб’єктів відповідних владовідносин. По-перше, це одноособовий (суддя) або колегіальний (колегія суддів, народні засідателі, присяжні) владний суб’єкт. По-друге, суб’єктом є учасники судового процесу, які набувають певного процесуального статусу на цей період. Об’єктом судової влади є правові питання, що стають предметом судового розгляду. Змістом владовідносин, що складаються в процесі реалізації судової влади, є певні зобов’язання владного суб’єкта перед учасниками процесу, які мають право вимагати від нього певних дій і рішень, а суд відповідно до закону зобов’язаний виконати їхні вимоги.

3. Вольовий характер влади. Ця ознака виражається у прийнятті судового рішення щодо порушеного і розглянутого в судовому засіданні питання. Якщо вольовий акт не набув матеріального визначення у формі акта судової влади, то це означає, що вона себе ще не визначила.

4. Примусовий характер влади. Примушення одним суб’єктом іншого до вчинення (або припинення) певної дії (бездіяльності) є одним із методів здійснення державної влади. На відміну від законодавчої і виконавчої гілок влади примус, який застосовує судова влада, має не загальний, а завжди конкретний і персоніфікований характер. Визнаючи вид, характер, розмір примусу, суд у своєму рішенні зобов’язаний вказати його точно і конкретно.

До специфічних ознак судової влади належать:

– об’єктивність. Право є об’єктивним критерієм правомірності дій судової влади. Урегульовуючи конфлікт і приймаючи рішення, судді обов’язково аргументують його, посилаючись при цьому на правову норму. Будь-яке процесуальне рішення, винесене суддею одноособово або колегією суддів, трансформується у волю судової влади, яке знаходить матеріальне закріплення в акті судової влади, прийнятому від імені держави;

– легітимність. Ця ознака свідчить що ступінь довіри кожного громадянина, державних органів та їх посадових осіб, юридичних осіб і суспільства в цілому до судової влади, визнавання її як легітимної, а також про готовність до добровільного та свідомого виконання її рішень;

– нормативність. Судова влада діє лише у сфері права, тому процес реалізації нею своїх владних повноважень, зміст і форма їх здійснення закріплені в нормах матеріального і процесуального права. Розглядаючи юридичну справу, суд здійснює правозастосування, тобто застосовує загальну правову норму до конкретної життєвої ситуації;

– предметний характер. Судову владу залучають до дії лише в умовах розгляду юридичної справи, тобто тоді, коли виникають правові конфлікти у суспільстві між людьми, між людиною і державою, між різними структурами держави. Усі конфлікти, що належать до юрисдикції судової влади, мають конкретний та індивідуалізований характер. Завжди відомі сторони конфлікту, час, місце і обставини його виникнення, оскільки це є необхідною передумовою звернення до суду;

– ситуативний характер. Судова влада функціонує лише за умови звернення до неї суб’єктів права і тільки на час розгляду юридичної справи, за своєю ініціативою суд не розглядає юридичних справ.

Отже, головним напрямом діяльності судової влади є розв’язання на основі чинного законодавства конфліктів і спорів, що мають правові наслідки.

Суб’єктом, який здійснює судову владу, виступає не будь-який державний орган, а лише суд з притаманними тільки йому повноваженнями.

Більшість конституцій європейських країн містять загальні положення щодо статусу судової влади.

Так, розділи конституцій, які мають назву “Судова влада” (Австрія, Болгарія, Греція, Словенія, Хорватія, Чехія, Японія), “Про судову владу” (Бельгія, Іспанія, Франція), “Суд” (Естонія, Латвія, Литва), “Суди” (Ірландія, Португалія, Словаччина, Фінляндія), “Правосуддя” (Люксембург, Німеччина) тощо, визначають загальні засади судової влади певної країни і встановлюють:

– місце судової влади в загальній єдиній системі поділу влади;

– основні принципи організації та діяльності судової системи;

– правовий статус суддів;

– судові гарантії прав і законних інтересів громадян.

Роль судової влади полягає в утриманні двох інших гілок влади в рамках права і конституційної законності шляхом здійснення конституційного нагляду і судового контролю за ними.

Юрисдикція судів поширюється на всі правові відносини, що виникають у державі.

Основні функції судової влади:

– охоронна (охорона прав);

– функція правосуддя (захист, відновлення прав);

– контрольно-наглядова (за іншими гілками влади).

Аналіз форм держави має особливо важливе значення, оскільки дає ключ до розуміння конкретних форм організації державної влади і здійснення політики.

Форма державного правління – спосіб організації державної влади, зумовлений принципами формування і взаємовідносин вищих органів держави.

Залежно від правового статусу глави держави й порядку формування цього вищого органу державної влади розрізняються дві основні форми державного правління – монархія і республіка.

1. Монархія – це така форма правління, коли главою держави є монарх (король, імператор, князь, султан, шах, емір, шейх) і влада успадковується його наступником. Він не несе ніякої юридичної відповідальності за свої політичні дії. У його руках зосереджена вся повнота верховної державної влади. На міжнародній арені монарх одноосібно представляє свою державу.

Влада монарха не є похідною від будь-якої іншої влади, органу чи виборців. Монарх формально виступає джерелом державної влади, усіх державно-владних повноважень. Однією з основних причин збереження монархії є те, що в багатьох країнах інститут монархії, особа монарха є символом єдності і верховним арбітром нації, запорукою непорушності політичної системи, оскільки влада монарха не залежить від гри політичних сил. За відсутності в парламенті чітко визначеної більшості монарх може відіграти вирішальну роль у її утворенні та формуванні уряду.

У теорії розрізняються монархії необмежені, або абсолютні, та обмежені (конституційні), що, у свою чергу, поділяються на дуалістичні і парламентські.

Основними формами правління монархії є:

– абсолютна монархія – являє собою різновид монархічної форми правління, що характеризується юридичним і фактичним зосередженням усієї повноти державної влади (законодавчої, виконавчої, судової), а також духовної (релігійної) влади в руках монарха. Донині збереглося 8 абсолютних монархій: Бахрейн, Бруней, Ватикан, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман, Саудівська Аравія. В абсолютних монархіях монарх здійснює всю повноту законодавчої та виконавчої влади.

Особливий різновид абсолютної монархії – абсолютна теократична монархія – форма організації державної влади, при якій остання належить церковній ієрархії. Уряд призначається монархом, виконує його волю. Сьогодні найяскравішим прикладом такої монархії є держава-місто Ватикан. Законодавча, виконавча і судова влада у Ватикані належать папі, який обирається довічно колегією кардиналів;

– конституційна (обмежена) монархія – різновид монархічної форми правління, при якій влада монарха обмежена конституцією, існують виборні законодавчі органи – парламент і незалежні суди. Конституційна (обмежена) монархія вперше виникла у Великобританії наприкінці ХVІІ ст. у результаті буржуазної революції. Конституційна монархія буває дуалістична і парламентська;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


– дуалістична монархія – історично перехідна форма від абсолютної монархії до парламентської. При дуалістичній монархії влада монарха обмежена конституцією, але монарх фактично зберігає значні владні повноваження у сфері виконавчої влади, що ставить його в центр усієї політичної системи цієї держави. Так, у дуалістичній монархії уряд несе відповідальність безпосередньо перед монархом. Саме як дуалістичну монархію можна охарактеризувати форму правління, що існувала в Російській імперії з 17 жовтня 1905 р. до лютневої революції 1917 р., а також у кайзерівській Німеччині (1871–1918 рр.).

Дуалістична монархія існує в Марокко, Йорданії, Таїланді, Непалі, Малайзії;

– парламентська монархія являє собою форму монархічного правління, за якої монарх – це номінальний глава держави, у якого немає реальних владних повноважень. Фактичні повноваження державної влади здійснюють парламент і утворюваний ним уряд. Конституція формально відносить до компетенції монарха широке коло питань, але він не має права вирішувати їх самостійно. У парламентських монархіях правове становище монарха істотно обмежене.

Серед країн ЄС парламентськими монархіями є Бельгія, Велика Британія, Данія, Іспанія, Люксембург, Нідерланди та Швеція. Кожна із цих країн має свою специфіку в організації державної влади та розподілу повноважень, яка склалась згідно з історичною, культурною та релігійною традиціями.

2. Республіка – це форма державного правління, що характеризується виборністю глави держави, іменованого, як правило, президентом, поряд з яким функції державного управління виконують й інші органи влади. Їй притаманні такі ознаки, як колегіальність, розподіл державно-владних повноважень, виборність, відповідальність, відносна короткостроковість виконання повноважень.

Це колективне правління. Усі вищі представницькі органи державної влади – різного роду збори, ради, комітети тощо – мають складну структуру, наділяються чітко визначеними, тільки їм властивими повноваженнями у сфері законотворчості. Рішення, прийняті вищими представницькими органами законодавчої влади, приймаються відповідно до встановленої законом процедури, шляхом голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала кваліфікована чи проста більшість.

Республіканське правління базується на принципі поділу єдиної державної влади на законодавчу, виконавчу і судову. Парламенту доручається приймати закони, уряду та іншим виконавчо-розпорядчим органам – виконувати ці закони та організовувати їх виконання, судовим органам – здійснювати правосуддя.

Значні відмінності від монархії має республіка й у сфері формування органів влади: вищі представницькі органи формуються демократичним шляхом, через вибори. У різних країнах існують різні виборчі системи. Але обов’язковим є те, що в республіці народ так чи інакше, але обов’язково бере участь у формуванні органів державної влади.

Посадові особи в республіці несуть відповідальність за свої дії або бездіяльність.

У республіці органи влади обираються на певний строк. Виняток існує тільки для судових органів у деяких країнах, де судді, щоб забезпечити фактичну незалежність, обираються чи призначаються довічно. У більшості країн установлюється додаткове обмеження щодо того, скільки разів можна бути обраним на ту чи іншу посаду. Інакше кажучи, у республіці реалізується принцип змінюваності.

У державах-членах Європейського Союзу розрізняють два основних види територіального устрою: політико-територіальний і адміністративно-територіальний. Політико-територіальний устрій передбачає поділ території держави на окремі самостійні частини. Він є характерним для федеративних держав (Австрійська Республіка, ФРН, Королівство Бельгія та ін.). Адміністративнотериторіальний устрій – це внутрішній поділ території держави на адміністративно-територіальні одиниці. Він властивий унітарним державам (Великобританія, Польща, Франція, Португалія та ін.). Це зумовлюється тим, що в державах із федеративним устроєм територіальний устрій характеризується наявністю політичних зв’язків між державою і суб’єктами федерації, а в унітарних державах зв’язок між державою і адміністративно-територіальними одиницями має адміністративний характер.

Також територіальний устрій може бути симетричним або асиметричним.

При симетричному територіальному устрої держави адміністративно-територіальні або політико-територіальні одиниці, які його утворюють, мають однаковий статус. Наприклад, Федеративна Республіка Німеччина складається з 16 земель з однаковим конституційно-правовим статусом, тобто має симетричний федеративний територіальний устрій.Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 104 |
Похожие работы:

«ЛЕКЦІЯ 1. ОСНОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ План 1. Поняття, суть, ціль та технологія інтелектуального аналізу даних. 2. Інтелектуальний аналіз даних як частина ринку інформаційних технологій 3. Інтелектуальний аналіз даних як мультидисциплінарна область 4. Задачі, методи та алгоритми інтелектуального аналізу даних 5. Проблеми використання технології інтелектуального аналізу даних 1.1 Поняття, суть, ціль та технологія інтелектуального аналізу даних. Термін “інтелектуальний аналіз даних”...»

«Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво» ISSN 2079-5688 Voulvoulis // Applied Earth Science (Trans. Inst. Min. Metall. B). – 2005. Vip. 114 B65.16. EEA (the European Environment Agency) Report: Water resources across Europe — confronting water scarcity and drought // Denmark. – 2009. – Vip.2 S. 55. Стаття надійшла до редакції 30.03.2015 р. УДК 662.641 М. І. Сергієнко, інж., М. В. Бондаренко, магістр (НТУУ «КПІ») ВИРОБНИЦТВО ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ З ВІДХОДІВ АКТИВНОГО МУЛУ M. Serhiienko, M. Bondarenko...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо виконання та захисту магістерських робіт студентами спеціальності “МЕНЕДжМЕНТ ОРгАНІзАЦІй” спеціалізації “Медичний та фармацевтичний менеджмент” Київ 2006 Підготовлено професором О. В. Баєвою Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 9 від 03.04.06) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Баєва О. В. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту магістерських робіт студентами...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _С.В. Іванов (підпис) « »_2014 р. МОНІТОРИНГ ТА ЛОГІСТИКА ВИРО БНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.05170104 «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса» денної та заочної форми навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри...»

«УДК 81'1 (075.8) ПРОБЛЕМА МЕТОДОЛОГІЇ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИСВІТЛЕННІ Голубовська Ірина Олександрівна, д-р філол. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка Я не могу себе представить Вселенную и Человеческую жизнь без какого-то осмысленного начала, без источника духовной теплоты, лежащего вне материи и её законов Акад. А. Д. Сахаров Современная физика сделала неизбежным предположение о наличии в мире Универсального Сознания, весомо подкрепив...»

«Сколе – 2012 Відповіді на запитання Упорядкував Сергій Чепара Видання перше, пробне, µ µ µ µ. Улюблені, всяке дбання чинивши писати до вас про наше спільне спасіння, я признав за потрібне писати до вас, благаючи боротись за віру, раз дану святим.Юди 1:3 Висловлюю подяку за участь Анатолію Жилавому Людмилі Угрімовій Оксані Василенко Павлу Лозинському Роману Реваку Будь ласка, надсилайте Ваші зауваження, пропозиції та побажання на електронну скриню sergiy.chepara@gmail.com Символ віри 5 Трійця...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка 11 (270), Ч. І, 2013 decisive influence on the electoral attitudes and behavior of the residents of Luhansk. Ukrainians and Russians concerned about the same problems and they hope that only one political party can solve them. At the same time, among the representatives of these ethnic groups there is less agreement on the factors of choice of political power. Ukrainians and Russians are somewhat disagree on the importance of such priorities as protection of the...»

«1 Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка СЕМАЩУК РОМАН БОГДАНОВИЧ УДК 631.445.8:631.417.2(477.53) ІНІЦІАЛЬНЕ ҐРУНТОТВОРЕННЯ ТА РЕНДЗИННІ ҐРУНТИ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ 11.00.05 – біогеографія та географія ґрунтів Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Львів – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка...»

«НАУКОВІ ОГЛЯДИ and fibrogenesis in the kidney / A.I.Cederbaum //Hepatology. 2002. Repair. 2009. Vol.25, №2(1). P. 4W.Bechtel, S.McGoohan, E.M.Zeisberg Vol.35. Р. 62-73. 11. [et al.] //Nat. Med. 2010. Vol.16(5). Nonalcoholic fatty liver disease: an overview Phosphatidylinositol-3 kinase and Р. 544-550. of current insights in pathogenesis, extracellular signal-regulated kinase Myers R.P. Utilization rates, complications diagnosis and treatment /Schreuder mediate the chemotactic and mitogenic and...»

«УДК 691.51.:666.946/968+66.08 С.Г. Гузій Київський національний університет будівництва і архітектури, Науково-дослідний інститут в’яжучих речовин і матеріалів ім. В.Д. Глуховського ВОГНЕЗАХИСТ БЕТОНУ ГЕОЦЕМЕНТНИМИ ПОКРИТТЯМИ © Гузій С.Г., 2013 Показано можливість підвищення нормованої межі вогнестійкості бетонних конструкцій тунельних споруд до 120 хв за допомогою використання тонкошарових геоцементних покриттів, що спучуються в умовах температурного режиму вуглеводної пожежі. Встановлено, що...»

«ПИТАННЯ 2 Шановні члени Координаційної Ради, представники засобів масової інформації, запрошені! Запорізький союз промисловців і підприємців (роботодавців) «Потенціал» (Союз) засвідчує Вам свою повагу та повідомляє наступне. ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ ПО ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ЗРОБЛЕНО НАСТУПНЕ: 1. Створено систему підготовки інформаційних матеріалів: лютий березень 2009 року; 2. Створений на основі найсучасніших інтернет технологій, і регулярно, щотижнево видається...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 24 (259), Ч. ІІ, 2012 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ УДК 377.6:61:371.315.6 Т. Бабенко ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ Основним завданням професійної медичної освіти сьогодення є підготовка висококваліфікованих спеціалістів нової формації, які володіють навичками наукового підходу до визначення та розв’язання проблем пацієнта, здатних до ініціативності, постійного розвитку та самовдосконалення. Гостро постає проблема пошуку...»

«Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Кафедра управління проектами МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ СЛУХАЧІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ» Одеса – 2015 Схвалено Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (протокол № від «25» березня 2015 р.) Укладач: Т.В....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»