WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«П го родовища Ровенської обл. з глиною Кривинського остановка проблеми. Технологічні парародовища Хмельницької обл. і каолінами Глуховецьметри виробництва та кінцеві ...»

8 «Молодий вчений» • № 11 (14) • листопад, 2014 р.

УДК 666.942.82:553.612

ВПЛИВ СКЛАДУ СИРОВИННОЇ СУМІШІ

НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО КЛІНКЕРУ

Дорогань Н.О., Голоюх І.А., Черняк Л.П.

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Наведено дані про залежність характеристик портландцементного клінкеру від різновиду глинистого компоненту сировинної суміші як фактору регулювання хіміко-мінералогічного складу. Показано можливість аналізу фазових перетворень при випалі клінкеру із застосуванням нової комп’ютерної програми. Відзначено інтенсифікацію утворення С3S і С2S та мінімізацію кількості залізовмісних фаз у клінкері при застосуванні незбагаченого лужного каоліну.

Ключові слова: портландцемент, суміш сировинна, склад, клінкер, характеристики, фази кристалічні.

П го родовища Ровенської обл. з глиною Кривинського остановка проблеми. Технологічні парародовища Хмельницької обл. і каолінами Глуховецьметри виробництва та кінцеві властивості кого родовища Вінницької обл. (КС-1, КССК) з однапортландцементу залежать від складу вихідної сиковими добавками мінералі-заторів (табл. 1).

ровинної суміші та особливостей її структуроутвоРозрахунки складів двохкомпонентних сировинрення у виробничому циклі, в тому числі при випаних сумішей проводили із застосуванням створеної лі клінкеру. Сировинна база сучасного виробництва комп’ютерної програми «КЛІНКЕР» [11] дозволяє цементу постійно розширюється шляхом викориспри заданих значеннях коефіцієнту насичення КН в тання поряд з карбонатною і глинистою сировиною інтервалі від 0,80 до 0,95 із варіюванням через 0,05.

різновидів відходів інших галузей промисловості як техногенної сировини. Значне збільшення числ

–  –  –

тики клінкеру. Таким чином при будь-якій достат- поступаються рекомендованій нижній межі (1,31ньо великій сировинній базі можна оперативно ви- 1,32 проти 1,90), а числа глиноземного модулю зназначити раціональні співвідношення компонентів у ходяться на рівні p = 50,61-48,48.

вихідній сировинної суміші.

Рішення поставленої задачі здійснюється із застосуванням спеціально створеною програми «КЛІНКЕР». Програма написана на мові програмування C #. Вона може виконуватися на будь-якому ПК під управлінням операційної системи Windows, версії NT і пізніших.

Програма виконує розрахунок в одному з варіантів: 2-х, 3-х або 4-х компонентної суміші.

У результаті розрахунку програма формує вихідний текстовий файл, що містить склад можливих Рис. 1. Залежність вмісту барвних оксидів (С) сировинних сумішей (мас. % компонентів), хімічний від коефіцієнту насичення клінкеру (КН) із сумішей склад суміші та клінкеру з неї (мас. % оксидів), від- з кривинською глиною (а), каолінами КС-1 (b), повідні числа КН, n, p. КССК (с) Встановлено, що за даною методикою за допо- 2 могою ПК вдається визначати 2-х, 3-х і 4-х компо- 1 нентні варіанти сумішей для виготовлення клінкеру з рівними заданими характеристиками. При цьому час розрахунку практично не залежить від вихідного числа можливих сировинних матеріалів.

Точність одержуваних результатів залежить виключно від величини похибки вихідних даних, що вводяться в ПК, тобто від точності визначення хімічного складу можливих сировинних матеріалів.

Характеристики клінкеру при застосуванні Рис. 2. Залежність кремнеземного n (1) досліджуваної сировини і глиноземного p (2) модулів від коефіцієнту Операційна швидкість розрахунків при засто- насичення клінкеру (КН) із сумішей з кривинською суванні програми «КЛІНКЕР» дозволяє отримати глиною (а), каолінами КС-1 (b), КССК (с) значний обсяг аналітичної інформації.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

–  –  –

Список літератури:

1. Duda Walter H. Cement Data Book, Volume 3: Raw Material for Cement Production – French & European Pubns, 1988. – 188 p.

2. Taylor H. F. W. Cement Chemistry – London: Thomas Telford Publishing; 2 edition, 1997 – 459 р.

3. Лугинина И. Г. Химия и химическая технология неорганических вяжущих материалов: Учебное пособие. – В 2 ч. – Белгород: Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2004. – Ч. 1. – 240 с.; Ч. 2. – 199 с.

4. Рунова Р. Ф. В'яжучі речовини: Підручник / Р. Ф. Рунова, Л. И. Дворкін, О. Л. Дворкін, Ю. Л. Носовський. – К.:

Основа, 2012. – 448 с.

5. Комплексное развитие сырьевой базы промышленности строительных материалов / Удачкин И. Б., Пащенко А. А., Черняк Л. П., Захарченко П. В., Семидидько А. С., Мясникова Е. А. – К.: Будівельник, 1988. – 104 с.

6. Пащенко А. А. Энергосберегающие и безотходные технологии получения вяжущих веществ / А. А. Пащенко, Е. А. Мясникова, Е. Р. Евсютин. – К.: Вища шк., 1990. – 223 с.

7. Техногенные материалы в производстве цемента: монография / В. К. Классен, И. Н. Борисов, В. Е. Мануйлов; под общ. ред. В. К. Классена. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2008. – 126 с.

«Young Scientist» • № 11 (14) • november, 2014

8. Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів у прикладах і задачах: навч. посіб.

У 2 ч. – Ч. 1: Технологічні розрахунки в хімічних технологіях тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів / Л. Л. Брагіна, А. М. Корогодська, О. Я. Пітак [та ін.]; за редакцією М. І. Рищенка. – Харків: Підручник: НТУ «ХПІ», 2012. – 332 с.

9. Зубехин А. П., Голованова С. П., Кирсанов П. В. Белый портландцемент. Ростов н/Д,: Ростовский гос. ун-т, 2004. – 263 с.

10. Каолины Украины. Справочник / Овчаренко Ф. Д., Круглицкий Н. Н., Русько Ю. А., Мороз И. И., Комская М. С., Теодорович Ю. Н. – К.: Наукова думка, 1982. – 367 с.

11. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49371 Україна. Комп’ютерна програма «КЛІНКЕР» / Свідерський В. А., Черняк Л. П., Дорогань Н. О.; заявник НТУ України «КПІ». – Дата реєстрації 30.05.2013.

Дорогань Н.А., Голоюх И.А., Черняк Л.П.

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА СЫРЬЕВОЙ СМЕСИ

НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА

Аннотация Приведены данные про зависимость характеристик портландцементного клинкера от разновидностей глинистого компонента сырьевой смеси как фактора регулирования химико-минералогического состава. Показана возможность анализа фазовых превращений при обжиге клинкера с использванием новой компьютерной программы. Отмечена интенсификация образования С3S, С2S и минимизация количества железосодержащих фаз в клинкере при применении необогащенного щелочного каолина.

Ключевые слова: портландцемент, смесь сырьевая, состав, клинкер, характеристики, фазы кристаллические.

Dorogan N.O., Goloukh I.A., Cherniak L.P.

National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»

INFLUENCE OF COMPOSITION OF RAW MIXTURE

ON PROPERTIES OF PORTLAND CEMENT CLINKER

Summary The data illustrating dependence of portland cement clinker characteristics on raw material mixture argillic component varieties as a factor of chemical-mineralogical composition adjustment are presented. An option of phase transitions assessment during clinker firing using new PC software has been shown. Intensification of С3S, С2S formation and minimization of iron-containing phase levels in clinker during the use of unenriched alkaline kaolin are identified.

Кeywords: portland cement, mixture raw material, composition, clinker, characteristics, crystalline phase.

ТЕХНІЧНІ НАУКИПохожие работы:

«УДК 347. 44 ПРОБЛЕМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ Звягіна К. С. Київський національний університет імені Тараса Шевченка У статті аналізується проблема залучення іноземних інвестицій в економіку України. Автором здійснюється аналіз проблем іноземного інвестування в Україну шляхом виявлення факторів негативного впливу на процес іноземного інвестування та формулювання власних пропозицій щодо вдосконалення механізму залучення іноземних інвестицій в економіку України. В статье анализируется...»

«Обладнання, електротехнічні та автоматизовані ISSN 1813 6796 системи та комплекси ВІСНИК КНУТД №4 (88), 2015 Серія «Технічні науки» Equipment, electrical and automation systems & complexes УДК 678.07.029 РУБАНКА М.М., МІСЯЦЬ В. П. Київський національний університет технологій та дизайну ВІДХОДИ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, СПОСОБИ ПЕРЕРОБКИ ТА ОБЛАСТІ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ Мета. Розробка узагальненої класифікаційної схеми видів відходів легкої промисловості та способів їх механічного подрібнення...»

«УДК 342.5 ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ Єгорова В.С. к.ю.н., доцент факультету соціології і права Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут» Рассмотрены основные гарантии установленные законодательством для обеспечения деятельности судей судов общей юрисдикции. Сделаны выводы и предложения по усовершенствованию правового регулирования в данной сфере. The basic safeguards established by law for judges of courts of general...»

«Аналітичне та екологічне приладобудування Література 1. Прокофьев О. Е. Методы соединения оптических деталей / О. Е. Прокофьев, Г. Ф. Пищук, В. С. Чередник, Г. А. Куршев. – К.: Техника, 1984. – 129 с.2. Paul R. Mounting Optics in Optical Instruments / R. Paul, Jr. Yoder SPIE PRESS, 2002. – 589 p.3. Каледин Б. Ф. Крепление оптических деталей эластичными материалами. – М.: Машиностроение, 1990. – 160 с.4. Маслов В. П. Физико-технологические проблемы обеспечения работоспособности оптоэлектронных...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 53. Філософські науки УДК 1(091); 165 А. О. Довгань, кандидат філософських наук, доцент (Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя) Р. ДЕКАРТ І Л. ВИГОТСЬКИЙ (ПРОДОВЖЕННЯ КАРТЕЗІАНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ ЧИ ЇЇ ЗАПЕРЕЧЕННЯ) У статті розкривається ступінь впливу філософської системи Р. Декарта на формування поглядів Л. Виготського щодо розвитку свідомості людини в історичному процесі як прояву єдності індивідуального пізнання і...»

«УДК [130.2:316.28]:37.013.73 РОЛЬ ІНТЕРКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У СВІТОГЛЯДНОМУ ВИХОВАННІ Триняк М.В., доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософії ХНПУ імені Г. С. Сковороди Стаття присвячена дослідженню ролі інтеркультурної комунікації у світоглядному вихованні. Доведено, що роль філософії у світоглядному вихованні дітей і молоді підвищується у сучасних соціокультурних контекстах, підсилюється необхідність деміфологізації суспільної свідомості, без чого неможливо засвоєння і...»

«Вісник Криворізького економічного інституту КНУ №1 – 2013 УДК 334.012.7 ФУНКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ РОЗМІЩЕННЯ З ТОЧКИ ЗОРУ ПЕРСПЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИНЕСЕННЯ НА АУТСОРСИНГ Шендріков А.А., 2013 Таврійський національний університет ім. М.І. Вернадського У даній публікації проведений аналіз організаційної структури готельного підприємства стосовно до перспектив впровадження підходів аутсорсингу. Ключові слова: аутсорсинг, готель, інтенсивний розвиток, бізнес, ресурси, модель. Постановка проблеми. Кожен...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 55 УДК 122:7.012 І.С. РИЖОВА (доктор філософських наук, професор кафедри дизайну) Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя, Україна E-mail: ira_rizhova@mail.ru КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ЯК СПЕЦИФІЧНОГО СПОСОБУ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ І ВІЛЬНОГО ОСВОЄННЯ СВІТУ Розкривається сутність дизайнерської творчості, яка має людиновимірний характер, оскільки людина є креатором дизайнерського продукту, що вимагає...»

«УДК 27.00.06 РОЛЬ МЕДІА ДИПЛОМАТІЇ У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ СТРАТЕГІЯХ УКРАЇНИ Юнак А. магістрант Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ КПІ У статті аналізується роль медіа дипломатії у зовнішньополітичних стратегіях нашої держави, досліджується взаємозв‘язок між медіа та дипломатією, розкривається сутність сучасної медіа дипломатії у якості інформаційного провідника зовнішньої політики України та нового рівня дипломатичної служби. В статье анализируется роль медиа дипломатии во...»

«УДК 338.43: 338.262.8 В.В. Лопушанська, канд. екон. наук, старш. викладач Миколаївський національний аграрний університет АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗЕЙ РОСЛИННИЦТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Проблема формування Постановка проблеми. конкурентоспроможності рослинницької продукції в сучасних умовах набуває особливої актуальності внаслідок зростання національної відкритості нашої економіки та посилення конкуренції на міжнародному ринку. Обраний Україною...»

«10 Вісник Харківського національного університету № 1009 УДК. 159.925.37. Інтелект як складова особистості студента ВТНЗ (практичні результати дослідження) Бідюк І.А. В даній статті розкриваються особливості прояву невербального і вербального інтелекту у студентів технічних спеціальностей. Розкрите питання інтелекту, особливості розвитку поняття «інтелект» в психологічній літературі, особистості фахівця аерокосмічної галузі. Описані та практично відмічені особливості професійного інтелекту...»

«Безопасность жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации. Учебное пособие/Под ред. Непомнящего А.В., Шилякина Г.П. Таганрог, 1993 г.12. Первая помощь при повреждениях и несчастных случаях/Под ред. Полякова В.А. М., 1990 г.13. http://mnvk-rizhavka.at.ua 14. http://ukautonews.ru 15. http://wikipedia.org Аннотация КОНЦЕПЦИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ Дьяконов В., Дьяконов О., Курченко Я., Данова К., Малишева В., Фесенко Г., Скрипник О., Бокатова М....»

«ВІСНИК КНУТД № 6 2009 р. Проблеми економіки, організації та управління підприємствами УДК 347.77.001.12:330.131.5 СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЯК СКЛАДОВОЇ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ РОЗРОБОК КНУТД Г.Ю. ПАВЛЕНКО, І.П. ОСТАПЧУК, Н.Д. ПРУДНІКОВА, О.П. КАРНАУХ, Н.І. НАТАЛУШКО Київський національний університет технологій та дизайну У статті наведено результати досліджень розробок та впровадження нових технічних рішень, які забезпечують дотримання соціальної відповідальності за їх...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»