WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Психологічні науки КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПРЕВЕНТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПІВРОБІТНИКІВ СПЕЦПІДРОЗДІЛІВ УДК 159.9:355/359 А. І. Черняк Метою професійної ...»

-- [ Страница 1 ] --

Психологічні науки

КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПРЕВЕНТИВНОЇ

ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

СПІВРОБІТНИКІВ СПЕЦПІДРОЗДІЛІВ

УДК 159.9:355/359

А. І. Черняк

Метою професійної підготовки співробітників спецпідрозділів є

формування їхньої готовності до виконання бойових завдань відповідно до їх

призначення у складних умовах оперативно-бойової обстановки [1–2; 9]. Усі

програми передбачають 2 періоди навчання (зимовий і літній). Кожна тема відповідає методу проведення занять від простого до складного. У програмах передбачено резервний час на додаткові заняття. Наприкінці періодів навчання проводяться перевірки підрозділів за всіма темами.

Метою статті є висвітлення результатів критичного аналізу системи превентивної професійно-психологічної підготовки співробітників спецпідрозділів.

До складу навчальних програм з професійної підготовки включено розділи зі службової, бойової та фізичної підготовки. До складу службової підготовки входять: “спеціальна (тактична)”, “правова”, “технічна”, “професійно-психологічна”, “інженерно-технічна”, “медична” підготовка, “військова топографія”, “цивільна оборона”.

Професійна підготовка співробітників спецпідрозділів містить, крім загальної гуманітарної, підготовку зі штатно-посадової спеціальності і підготовку до дій у складі відділення або групи відповідно до службовобойового завдання. Ця підготовка здійснюється в процесі навчань. За штатноналежною спеціальністю заняття проводяться відповідно до тем бойової підготовки та містять: “тактико-спеціальну”, “тактичну”, “командирську”, “фізичну”, “правову”, “технічну”, “професійно-психологічну”, “медичну”, “військову топографію”, “вогневу”, “десантно-штурмову”, “мінно-підривну”, “підготовку по зв’язку”, “охорону фізичних осіб”.

© 2011 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 5/2011 Психологічні науки Для досягнення поставленої мети, відповідно до типової програми, співробітниками спецпідрозділів вирішуються такі завдання:

формуються професійно важливі психологічні якості особистості (пам’ять, увага, самовладання, сумлінність, наполегливість, спостережливість тощо);

здійснюється опанування практичних знань, умінь і навичок успішного вирішення типових завдань службово-бойової діяльності.

Завданнями професійно-психологічної підготовки співробітників спецпідрозділів є: формування мотиваційної спрямованості; підвищення психологічної інформованості; розвиток професійно-психологічних якостей;

вольове загартування; підвищення психологічної стійкості; опанування прийомів особистої безпеки; підвищення згуртованості колективів [3–8; 12].

Як видно з наведеного переліку завдань, перед співробітниками спецпідрозділів у процесі професійно-психологічної підготовки навіть не ставляться групові професійно-психологічні завдання, хоча діяльність у групах є провідною у цих підрозділах [10–11; 13]. Формами проведення навчальних занять є лекції, семінари, практичні заняття, групові дискусії, рольові ігри та тренінги. Заняття проводяться як у класі, так і в польових умовах, де вдосконалюються отримані раніше теоретичні та практичні знання і навички.

У структурі професійно-психологічної підготовки співробітників спецпідрозділів, на яку приділяється від 6 до 84 навчальних годин, половина навчального часу (від 4 до 42 годин) відводиться на практичні заняття.

Професійно-психологічна підготовка співробітників спецпідрозділів планується та будується на довгострокову перспективу, у зв’язку з чим її можна вважати превентивною професійно-психологічною підготовкою. Вона містить у собі як теоретичні, так і практичні заняття. У процесі професійно-психологічної підготовки співробітники спецпідрозділів одержують теоретичні знання зі спілкування з громадянами, правил поведінки у складних ситуаціях, проводяться практичні заняття з вироблення навичок професійної спостережливості, пам’яті, психологічної стійкості, саморегуляції.

© 2011 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 5/2011 Психологічні науки У більшості підрозділів зі співробітниками вивчаються теми: “поняття, цілі та завдання психологічної підготовки”, “основи психології особистості”, “психологічна структура професійно-особистісних якостей співробітників і методики їхнього розвитку”, “психологія професійного спілкування”, “психологічна стійкість співробітників до екстремальних умов оперативнослужбової діяльності”.

Методична побудова занять з професійно-психологічної підготовки співробітників (у системі службової підготовки) є подібною до побудови занять при первісному спеціальному навчанні та підвищенні кваліфікації. Багато навчальних тем повторюються або незначно видозмінюються, деякі з них мають загальнотеоретичний характер, не погоджуються з іншими навчальними дисциплінами. Так, у системі первісної підготовки в розділі “професійнопсихологічна підготовка” розглядаються теми: “психологічні особливості службової діяльності співробітників спецпідрозділів”, “пізнавальні процеси і їхня роль у службовій діяльності”, “особистісні особливості та їхня роль у службовій діяльності”, “психологічний аналіз обстановки та її оцінка у службовій діяльності”, “професійне спілкування у службовій діяльності”, “психічна стійкість у службовій діяльності”.

У системі підвищення кваліфікації співробітників спецпідрозділів у розділі “професійно-психологічна підготовка” розглядаються теми: “психологія особистості”, “психологічні основи професійного спілкування”, “психологічна стійкість в екстремальних ситуаціях”. У системі службової підготовки у розділі “професійно-психологічна підготовка” вивчаються теми: “основні поняття психології особистості”, “професійне спостереження і запам’ятовування відомостей, що становлять службовий інтерес”, “психологічна оцінка обстановки, ситуацій”, “відпрацьовування психологічної стійкості співробітника на психологічній смузі, полігонах і в польових умовах”, “психологічні прийоми попередження і запобігання конфліктних ситуацій”, “самовладання співробітника і шляхи його формування”, “відпрацьовування психологічної стійкості співробітника”, “формування психологічних якостей © 2011 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 5/2011 Психологічні науки співробітників при наданні допомоги постраждалій особі”, “формування психологічної стійкості співробітника до ситуацій, пов’язаних із виглядом крові, оглядом трупів тварин, людини з різким гнильним запахом, сильним шумовим ефектом”.

На заняттях з професійно-психологічної підготовки приділяється увага культурі міжособистісного спілкування, службовому етикету, вивчаються пізнавальні процеси, формується психологічна стійкість співробітників, спритність, самовладання, здатність забезпечувати життєдіяльність і виконувати поставлені завдання при несподіваних змінах обстановки. У практику навчання вносяться елементи небезпеки та ризику у поєднанні з продуманими і спланованими заходами безпеки.

У спецпідрозділах відбувається велика диференціація між первісною професійно-психологічною та професійно-психологічною підготовкою у складі службової підготовки, але при цьому не враховується специфіка професійної діяльності підрозділів, її груповий характер.

Заняття з професійнопсихологічної підготовки у системі первісної підготовки у більшості спецпідрозділів містять теми:

“адаптація співробітників в оперативних ситуаціях”, у якій вивчається розвиток сенсорної чутливості, спостережливості, розподіл і концентрація уваги;

“розвиток оперативного і тактичного мислення”, де вивчаються основні вимоги до здібностей прийняття тактичних рішень, проводиться тренінг на здатність приймати оптимальне рішення;

“підвищення стресостійкості співробітників у кризових ситуаціях”, в якій роз’ясняються основні поняття стресу та способи адаптації його подолання;

“проведення бесіди у конфліктній ситуації”, де дається класифікація конфліктних ситуацій, вивчаються основні методи невербальної комунікації і протидії маніпулятивному впливу;

“психологічні особливості переговірної діяльності”, у якій роз’яснюється поняття переговірної діяльності, дається класифікація злочинців, які захопили © 2011 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 5/2011 Психологічні науки заручників, вивчаються психологічні прийоми переконання та побудови взаємин у процесі переговорів, правила поведінки при веденні переговорів.

Більшість програм з бойової підготовки у розділі “професійнопсихологічна підготовка” визначають для вивчення такі теми:

“розвиток елементів пізнавальної діяльності співробітників, які сприяють підвищенню її ефективності в оперативних ситуаціях, що швидко розвиваються”. З цієї теми організовуються заняття щодо тренування сенсорної чутливості, проводяться тренінги на розвиток навичок розподілу і концентрації уваги, спостережливості, точності відтворення елементів оперативно-службової ситуації, оперативного та тактичного мислення, здібностей приймати оптимальні рішення;

“підвищення стресостійкості співробітників у кризових ситуаціях”. На заняттях з цієї теми вивчається характер стресів, які впливають на співробітників у кризових ситуаціях, ставлення співробітників до вияву у себе симптомів стресу – ефект заперечення стресу, проводяться психофізичні тренінги з використанням елементів несподіванки, дефіциту часу, шумових і вогневих ефектів, зі сприйняттям крові, імітацією поранень, травм, вбитих, освоюються навички надання психологічної допомоги постраждалим співробітникам та громадянам, вивчаються прийоми зняття нервово-емоційного напруження після виконання професійних завдань, пов’язаних із застосуванням вогнепальної зброї, основи аутогенного тренування і релаксаційні вправи;

“професійно-психологічна підготовка командирів підрозділів”, на якій вивчаються стилі керівництва групою, способи спілкування та взаємодії між співробітниками.

Деякі керівники спецпідрозділів процес професійно-психологічної підготовки намагаються підмінити бойовою, спеціальною і фізичною підготовкою, які містять у собі психологічні елементи (що створюють психологічне напруження, невизначеність, дефіцит часу, стресогенні чинники тощо).

© 2011 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 5/2011 Психологічні науки У деяких випадках бойова, фізична, деякі розділи службової підготовки не заміняють, а поєднуються з професійно-психологічною. Це виражається у тому, що окремі розділи бойової, фізичної, службової підготовки містять у собі теоретичні та практичні теми професійно-психологічної підготовки, які належать до досліджуваного матеріалу. Такий підхід багато у чому різноманітить сам процес підготовки і підвищує її прикладну значущість для співробітників, але й він не в змозі повністю вирішити проблему професійнопсихологічної підготовки співробітників спецпідрозділів. Так, заняття з рукопашного бою виокремлено з розділу з фізичної підготовки і проводяться як у спортивних залах, так і в польових умовах, на полігонах, стрільбищах, на навчаннях з використанням зброї, засобів індивідуального захисту й активної оборони. У процесі занять з рукопашного бою вивчаються теми з професійнопсихологічної підготовки. Зокрема, проводяться практичні заняття з опанування співробітниками психологічних, релаксаційних, мобілізаційних технік, спрямованих на відновлення працездатності співробітників і здійснення самоконтролю за психічними станами. Проводяться психофізичні тренінги з використанням елементів несподіванки, дефіциту часу, шумових та вогневих ефектів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Як самостійний розділ бойової підготовки розглядається спеціальна підготовка, що містить у собі: навчання прискореному подоланню перешкод міського і польового типу; виконання спеціальних прийомів рукопашного бою;

альпіністську підготовку; формування стійких професійно-психологічних якостей; вогневу, медичну, правову підготовку. Заняття з бойової, фізичної та службової підготовки при всьому їхньому психологізмі не в змозі сформувати у співробітників професійно важливі психологічні якості, навчити їх знанням, умінням, навичкам, розвинути характеристики професійних груп, що є екстремально-психологічними за своїм змістом. У свою чергу, професійна екстремально-психологічна підготовка, у силу наявності в її арсеналі специфічних методик, здатна допомогти співробітникам в опануванні навичок з бойової, службової і фізичної підготовки (наприклад, здійснення психологічної © 2011 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 5/2011 Психологічні науки оцінки оперативної обстановки, протиправної поведінки особистості, розбір психолого-педагогічних шляхів та способів подолання конфліктних ситуацій, дотримання принципів особистої безпеки, опанування навичок регуляції бойових психічних станів, пильності, уваги, підвищення злагодженості, згуртованості у групах). Тому зневажати її можливостями нерозумно. Так, основним завданням у досягненні фізичної підготовленості вважається формування професійних умінь і навичок подолання труднощів, які мають великі фізичні та психологічні навантаження. Це сприяє успішному виконанню оперативно-службових завдань і збереженню високої працездатності впродовж тривалого часу. Але це не надає можливості розрахувати співробітникам свої сили на екстрений випадок, бути готовим до несподіванок, додаткових, непередбачених труднощів. Такі навички може прищепити професійна екстремально-психологічна підготовка. Вона здатна, використовуючи емоційно-вольове тренування, тренінги на згуртованість, ділові ігри зі звільнення заручників, підвищити екстремально-психологічну майстерність співробітників, розвинути у них взаєморозуміння, взаємозамінність, взаємодопомогу.

У процесі професійно-психологічної підготовки застосовують різні психокорекційні методики та тренінги.

Використовуються тренінги розвитку професійно важливих якостей: пам’яті, мислення, спостережливості, уваги, особистісного росту й аутотренінги, застосовуються комунікативні тренінги:

“пізнай себе”, “входження у посаду”, “почуття ліктя”, “контакт-тренінг”.

Тренінги спрямовано на формування впевненості в собі, закріплення навичок управління своїми станами, саморегуляцію в екстремальних умовах.

Проводяться тренінги на: вирішення конфліктів, підвищення стресостійкості.

Практично в усіх спеціальних підрозділах серед психокорекційних заходів використовуються різні види релаксації, аутотренінг, несугестивне вселяння, фізіотерапія і музикотерапія. Як спеціальні засоби психорегуляції та корекції агресивності, працездатності застосовуються біоенергостимулятори, електронейростимулятори, прилади аудіовізуальної стимуляції. При опануванні © 2011 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 5/2011 Психологічні науки прийомів особистої безпеки, виживання в екстремальних умовах вивчаються методики: “вправа по візуалізації”, “подих “ха”, “самоконтроль”, “міркування про спокій”, “управління увагою”, “самоспостереження”, “корекція комунікативних якостей” тощо. Як видно, під час професійно-психологічної підготовки підрозділів використовуються загальні психологічні методики і тренінги, що не враховують специфіки співробітників спецпідрозділів.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 18 (277), Ч. І, 2013 МЕТОДИКА. ПРАКТИКА. ДОСВІД УДК 378 Г. П. Бахтіна МАГІСТЕРСЬКА ПІДГОТОВКА ТА КУРСИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА В СИСТЕМІ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Багаторівнева система підготовки фахівців в галузі вищої професійної освіти передбачає розв’язання проблем [1 – 3]:– створення магістерських програм як нових, чітко регламентованих організаційно-інституціональних форм, заснованих на програмно-цільовому принципі організації та управління навчальним...»

«Це видання підготовлено в межах виконання проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», який фінансується Європейським Союзом та спів фінансується і впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні. Думки, висновки чи рекомендації, які містяться в цих матеріалах, належать виконавцям проекту, авторам та упорядникам цього видання і не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу чи ПРООН.За редакцією: Видання: Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Адреса: вул. Івана...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 23 (282), Ч. ІІ, 2013 УДК 364-322:005 Т. П. Спірна, Н. Є. Тимошенко ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ЛІДЕРІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Професійно-технічна освіта забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей і здобувається у професійно-технічних навчальних закладах. В Законі України «Про професійно-технічну освіту» вона визначається як – складова системи освіти України, що є комплексом педагогічних і...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 55 УДК 122:7.012 І.С. РИЖОВА (доктор філософських наук, професор кафедри дизайну) Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя, Україна E-mail: ira_rizhova@mail.ru КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ЯК СПЕЦИФІЧНОГО СПОСОБУ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ І ВІЛЬНОГО ОСВОЄННЯ СВІТУ Розкривається сутність дизайнерської творчості, яка має людиновимірний характер, оскільки людина є креатором дизайнерського продукту, що вимагає...»

«УДК [624.012.45+624.014.2]:691.792 О.Г. Горб, аспірант Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка РОЗРАХУНОК ЗГИНАЛЬНИХ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІЗ КЛЕЙОВИМ З’ЄДНАННЯМ БЕТОНУ І СТАЛІ ЗГІДНО З ТЕОРІЄЮ СКЛАДЕНИХ СТЕРЖНІВ У статті наведено методику розрахунку несучої здатності сталезалізобетонних елементів, у яких сумісна робота сталі та бетону забезпечується за допомогою склеювання, згідно з теорією складених стержнів. Виконано порівняння результатів...»

«УДК 624.046.3:624.078.34 О.О. Довженко, к. т. н., доцент, В.В. Погрібний, к. т. н., доцент, Ю.В. Чурса, магістрантка Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ШПОНКОВИХ СТИКІВ БЕТОННИХ І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ Наведено методику комплексних експериментальних досліджень шпонкових стиків бетонних і залізобетонних елементів. Ключові слова: шпонка, стик, визначальні фактори, міцність. Постановка проблеми у загальному...»

«УДК [130.2:316.28]:37.013.73 РОЛЬ ІНТЕРКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У СВІТОГЛЯДНОМУ ВИХОВАННІ Триняк М.В., доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософії ХНПУ імені Г. С. Сковороди Стаття присвячена дослідженню ролі інтеркультурної комунікації у світоглядному вихованні. Доведено, що роль філософії у світоглядному вихованні дітей і молоді підвищується у сучасних соціокультурних контекстах, підсилюється необхідність деміфологізації суспільної свідомості, без чого неможливо засвоєння і...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 5 (288), Ч. ІІ, 2014 полный пакет документов к ней. В статье освещаются концептуальные подходы относительно проведения и изложения учебного материала. Ключевые слова: экскурсионная деятельность, экскурсия, обзорная экскурсия, экскурсовод, портфель экскурсовода, методическая разрботка экскурсии. Kytaychuk G. B. Preparation of Excursion in Organization of Excursions Practical Training Classes in College This article analyzes a preparation of observational...»

«І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи Інститут українознавства був заснований у січні 1992 р. Згідно Постанови Кабміну України від 21 червня 2000 року №1003 – Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України. З 2009 р. Інститут має статус Національного, в 2011 р. він трансформований у Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. ННДІУВІ – провідна...»

«СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ І ДЕРЖАВА 1(2), 2009 УДК 338.27 Марія Зяйлик, Оксана Вівчар Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ – НАЙВАЖЛИВІША ЗАДАЧА ПІДПРИЄМНИЦТВА Анотація. Інноваційний маркетинг дозволяє зрозуміти, яким чином підприємство має організовувати процес реалізації своєї продукції, товарів та послуг, просування її на ринку, розробки рекламної кампанії, розробки стратегії та тактики діяльності фірми з метою досягнення певного рівня...»

«Серія: Економічні науки Випуск 37. Частина І УДК 338.4 Н. Шведа N. Shveda ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ TRENDS OF MODERN DEVELOPMENT OF MACHINE-BUILDING INDUSTRY OF UKRAINE Машинобудування є матеріальною основою технічного розвитку всієї економіки країни. Від рівня розвитку машинобудування значною мірою залежать: продуктивність суспільної праці, технічний прогрес, матеріальний добробут народу і обороноздатність країни. Головне завдання машинобудування – забезпечення всіх...»

«ISSN 2079-0031 Вестник НТУ ХПИ, 2014, № 35 (1078) УДК 519.87 Д.С. БІРЮКОВ, канд. техн. наук, головний консультант, Національний інститут стратегічних досліджень, Київ, О.В. ЗАСЛАВСЬКА, фахівець, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В роботі розглядається формальна постановка задачі дискретної оптимізації спеціального виду, яка виникає при розміщенні об’єктів інфраструктури...»

«УДК 624.138.33 М.В. Бібік, к.т.н., доцент В.М. Бібік, ст. викладач К.Г. Бжовська, магістр М.В. Лавренко, магістр Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ ТИПІВ ПЕРЕРІЗІВ ПОПЕРЕЧНОЇ РАМИ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ Наведено результати розрахунку та проаналізовано два типи рам із суцільностінчастим двотавровим зварним ригелем та наскрізним (решітчастим) ригелем з прокатних профілів. Отримано більш раціональний варіант рами з точки зору внутрішніх зусиль,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»