WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 355.02 О. Ф. САЛЬНІКОВА, кандидат технічних наук, начальник науково-дослідної лабораторії науково-методичного забезпечення планування розвитку озброєння та військової ...»

-- [ Страница 1 ] --

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

УДК 355.02

О. Ф. САЛЬНІКОВА, кандидат технічних наук, начальник науково-дослідної лабораторії науково-методичного забезпечення планування розвитку озброєння

та військової техніки науково-дослідного управління

воєнно-технічної політики Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки

Збройних Сил України, м. Київ

М. О. БІЛОКУР, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу обґрунтування основних напрямів розвитку системи озброєння збройних сил науково-дослідного управління воєнно-технічної політики Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, м. Київ О. Л. ГАПЕЄВА, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (військово-історичних досліджень) Наукового центру Сухопутних військ Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІСЛЯ

ЗАВЕРШЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

У статті розглянуто проблематику використання науковотехнічної продукції після завершення науково-дослідних робіт. ДоСальнікова О. Ф., Білокур М. О., Гапеєва О. Л.

ЗБІРНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ

ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАУКОВИХ ПРАЦЬ СЕРІЯ: ВІЙСЬКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ НАУКИ

ТЕХНІЧНI НАУКИ

сліджується алгоритм передачі готової НТП від виконавця до замовника науково-технічної продукції, виявлено існуючі протиріччя та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: науково-технічна продукція, оборонно-промисловий комплекс, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи.

Постановка проблеми у загальному вигляді.

Питання організації обліку, збереження та подальшого використання науково-технічної продукції (НТП), отриманої в результаті виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) з розроблення (модернізації) озброєння та військової техніки (ОВТ) на замовлення МО України є надзвичайно актуальними й визначаються такими критеріями:

всі види продукції військового або подвійного призначення є власністю України та мають використовуватися у подальших наукових дослідженнях;

висока собівартість продукції військового призначення та наявність грифу обмеженого користування вимагають її ретельного обліку та збереження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми. Чинні нормативні документи з означеної проблематики визначаютьпорядок обліку, збереження та подальшого використання НТП та є недосконалими, а у деяких випадках навіть і суперечливими.

Метою нашої статті є аналіз існуючого порядку збереження, обліку та подальшого використання НТП та визначення раціонального алгоритму щодо його реалізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Облік, збереження та використання НТП, створеної за результатами виконання завершених або достроково припинених НДДКР, регламентується багатьма нормативно-правовими актами, зміст яких ми проаналізуємо нижче.

Розробка (модернізація) ОВТ проводиться відповідно до державних цільових оборонних програм розвитку ОВТ Збройних Сил № 1(61) ТЕХНІЧНІ НАУКИ України (далі – ДЦОПР ОВТ) на підставі державних контрактів (договорів) з виконання НДДКР з розробки (модернізації) ОВТ, які укладаються між МО України та суб’єктами підприємницької діяльності усіх форм власності, що визначені відповідно до законодавства України виконавцями цих робіт. Порядок виконання та прийняття НДДКР (етапів, підетапів НДДКР) установлено національними (міждержавними) стандартами системи розробки і постановки на виробництво ОВТ (далі – стандарти СРПВ) та іншими нормативними документами із цих питань. Урегулювання проблемних питань, які не можуть бути вирішені діючими стандартами, здійснюється за умовами державних контрактів (договорів) на виконання НДДКР.

Виконання функцій державного замовника робіт з розроблення (модернізації) ОВТ та здійснення поставки (закупівлі) ОВТ для потреб ЗС України покладається на посадову особу МО України або ГШ ЗС України, уповноважену на це Міністром оборони України (далі – Замовник). Державні контракти (договори) на виконання НДДКР укладаються на підставі рішення МО України про відкриття НДДКР та затверджених тактико-технічних завдань (далі – ТТЗ) на виконання НДДКР. Фінансування НДДКР здійснюється у межах, визначених основними показниками державного оборонного замовлення на бюджетний період. Основними учасниками робіт з розробки (модернізації) ОВТ є: Міноборони (державний замовник ДКР); ГШ ЗС України; види ЗС України; підприємства (організації, установи) України; головні та видові науково-дослідні установи (далі – НДУ) Міноборони і ЗС України; військові представництва Міноборони; випробувальні полігони та військові частини ЗС України (рис. 1).

Процедура розроблення зразків ОВТ здійснюється за відповідним алгоритмом. Для наочності цей алгоритм поданий на рис. 2.

До науково-технічної продукції за результатами виконання НДДКР належать матеріальні цінності та технічна документація [5, 6].

ЗБІРНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ

ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАУКОВИХ ПРАЦЬ СЕРІЯ: ВІЙСЬКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ НАУКИ

ТЕХНІЧНI НАУКИ

–  –  –

належать матеріальні цінності та технічна документація [5,6].

Для того, щоб оцінити обсягза результатами НТП, що залишилася До науково-технічної продукції та значення виконання НДДКР 4 після завершення чи припиненнядокументація [5,6].

виконання НДДКР за кошториналежать матеріальні цінності та технічна сом Міноборони, необхідно розглянути динаміку заключення до- 4 говорів за роки незалежності України.

№ 1(61) ТЕХНІЧНІ НАУКИ Як відомо, в Україні за часи СРСР було накопичено потужний науково-технічний та виробничий потенціал в оборонній сфері.

Після набуття Україною незалежності були сформовані структурні підрозділи, зокрема, Комітет з науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Озброєння Міністерства оборони України, які перейняли на себе функції замовника НТП з розроблення ОВТ в інтересах військового відомства.

Перед Україною постала проблема збереження науково-технічного та виробничого потенціалу, який мали підприємства ОПК.

Щоб забезпечити їх замовленнями, керівництво оборонного відомства укладало договори (контракти) на проведення НДДКР з розроблення зразків ОВТ. У Комітеті з науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт спільно з Міністерством машинобудування, ВПК та конверсії (попередник нинішнього Міністерства промислової політики) був сформований План перехідних (тобто таких, що залишилися від часів СРСР) НДДКР, який був погоджений на державному рівні. Цей документ був покладений в основу Плану НДДКР, який затверджувався Міністром оборони України та надавався до Міністерства економіки та Міністерства фінансів України.

Згідно із цим планом План передбачалося проведення низки НДДКР з продовження розроблення (модернізації) сучасних зразків ОВТ, які розпочалися ще за часів СРСР. Наприклад, тільки за неповний 1992 рік Міністерством оборони України було укладено 431 договір (контракт) на проведення таких робіт.

У цілому динаміка укладання договорів (контрактів) на виконання НДДКР з досліджень та розробок щодо створення і модернізації озброєння та військової техніки за перші сім років незалежної України відображена в таблиці 1, а динаміка фінансування НДДКР за цей самий період подана в таблиці 2. Усі ці дані наводяться з метою уявлення масштабів створеної НТП, власником якої є Міноборони.

Таблиця 1 ЗБІРНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ

ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАУКОВИХ ПРАЦЬ СЕРІЯ: ВІЙСЬКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Динаміка заключення договорів на виконання НДДКР, оплату яких здійснювало Міноборони Роки 1992 1993 1994 1995 1996 1997 (на 15.12.98)

–  –  –

Уся НТП за результатами виконання робіт, незалежно від місця її зберігання, у відповідності з укладеними договорами (контрактами) стала власністю Міноборони і могла використовуватися за його згодою.

Щодо інших робіт, із таблиці 1 видно, що поряд із завершеними НДР (в основному це науково-дослідні роботи (далі – НДР) та аванпроекти (далі–АП), через проблеми з фінансуванням мала місце наявність значної кількості достроково закритих та тимчасово призупинених НДДКР (в основному дослідно-конструкторських робіт (ДКР)) на різних етапах їхнього виконання (ескізний або технічний проект, розробка робочої конструкторської документації (далі – РКД) або виготовлення дослідного зразка, попередні або державні випробування). В усіх цих випадках підприємствами ОПК України була створена та в багатьох випадках оплачена (авансування, оплата окремих етапів) НТП, яка повинна бути облікована, збережена із забезпеченням можливості її подальшого використання.

Ураховуючи інфляційні та гіперінфляційні процеси, що відбувалися в Україні у той період, зміну національної валюти, дані щодо фінансування НДДКР наведені також у доларах США, відповідно до курсу Національного банку України. Як видно із табл. 2, сумарна вартість НТП, сплаченої Міноборони за цей період, складала більше 120 млн доларів США, що при перерахунку по нинішньому курсу долара США складає більше мільярда гривень.

Протягом 2000–2012 років Міністерством оборони виконувалося 261 НДДКР із загальним обсягом фінансування 1857,37 млн грн, при чому близько половини НДДКР припинені з причин втрати актуальності [2]. Вартість НТП, створеної за результатами виконання НДДКР за роки незалежності України, навіть без урахування інфляції, уже становить майже 3 млрд грн.

Проаналізуємо існуючу нормативно-правову базу щодо передачі готової НТП від Виконавця до Замовника. У Законі України “Про державне оборонне замовлення” від 03.03.1999 № 464-XIV зазначено, що Замовник має здійснювати прийом НТП від Виконавця [8].

ЗБІРНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ

ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАУКОВИХ ПРАЦЬ СЕРІЯ: ВІЙСЬКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ НАУКИ

ТЕХНІЧНI НАУКИ

–  –  –

В іншому Законі України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” від 14.09.2006 № 143-V йдеться про майнові права на технологію та її складові, що створені у процесі виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, належать установам, організаціям та підприємствам – Виконавцям цих робіт № 1(61) ТЕХНІЧНІ НАУКИ відповідно до Цивільного кодексу України, якщо технологію та/або її складові віднесено до державної таємниці та в інших випадках, визначених законом.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Як ми бачимо, у наведених законах є суперечності. Так, розглядаючи НДДКР з боку Виконавця, бачимо, що майнові права на результат науково-технічної діяльності оборонного призначення, якщо його (результат) не віднесено до державної таємниці, можуть і не належати Замовникові.

У Постанові КМУ від 27.04.2011 № 464 “Питання державного оборонного замовлення” визначено порядок приймання-передачі НТП, її облік та порядок подальшого використання. Зокрема, в Типовому державному контракті на виконання дослідно-конструкторської (науково-дослідної, технологічної) роботи за державним оборонним замовленням, що наведений у цьому документі, зазначається, що Замовник повинен приймати рішення щодо подальшого використання матеріальних цінностей, що залишились після виконання роботи на зберіганні у Виконавця, а Виконавець повинен забезпечувати на безоплатній основі зберігання матеріальних цінностей, до отримання рішення щодо їх подальшого використання;

усі створені або придбані за Контрактом і оплачені Замовником матеріальні цінності та майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності переходять у власність держави, право на використання та розпорядження якими відповідно до законодавства належить Замовникові.

Отже, існує підстава щодо проведення інвентаризації та збереження на безоплатній основі НТП на фондах Виконавця, але майнові права при цьому належать Замовнику, і тільки він може прийняти рішення щодо подальшого використання НТП.

У Постанові КМУ від 21.10.2009 № 1107 (зі змінами) “Положення про представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях” підтверджується, що матеріальні цінності, які залишилися на підприємстві, належать державним замовникам, і військові представництва ведуть їх облік та беруть участь у проведенні інвентаризації. У той же час пеЗБІРНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ

ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАУКОВИХ ПРАЦЬ СЕРІЯ: ВІЙСЬКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ НАУКИ

ТЕХНІЧНI НАУКИ

редбачається наявність договору між Замовником і Виконавцем на використання підприємством для своїх потреб результатів НДДКР, або просто навіть його дозволу [11].

Існує й інший, за суб’єктом видання нормативно-правовий акт нижчого рівня – Наказ МО України від 24.12.2010 № 690 (зі змінами) “Про затвердження Тимчасового керівництва з обліку військового майна у Збройних Силах України”. У цьому нормативно-правовому акті більш детально розкрито алгоритм передачі НТП від Виконавця до Замовника та передбачені заходи щодо здійснення цієї процедури. Для наочності цей алгоритм поданий на рис. 3 [12].

( ),, /,.

–  –  –

і спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт п. 16 [13, 14];

Відсутній порядок, за яким повинно здійснюватися подальше використання (користування) НТП, яка має гриф обмеженого користування;

Між структурними підрозділами Міноборони та ГШ ЗС Украни, як наводилось вище, є спроби передачі НТП, але не береться до уваги їхня постановка на бухгалтерський облік, що визначається наказом МОУ від 21.06.2007 №363 “Положення з бухгалтерського обліку в Збройних Силах України”[12];

не встановлено зобов’язання охорони, завантаження і транспортування у випадках виконання дослідно-конструкторської (науково-дослідної, технологічної) роботи за державним оборонним замовленням;

відсутній нормативний документ, який би визначав терміни зберігання, можливості реалізації (продажу), порядок списання (утилізації) НТП та звітування.

Висновки. Усі зазначені недоліки повинні вирішуватися в правовому полі шляхом доопрацювання існуючої нормативно-правової документації відповідно до наведеного алгоритму (рис. 3). Заслуговує на увагу й інших шлях, який використовується у провідних країнах світу: він передбачає, що майнові права на НТП, яка була створена за результатами виконання НДДКР та оплачена державою, передаються за обумовлену плату підприємствам-виконавцям НДДКР або підприємствам-виробникам серійної продукції, а ці підприємства за рахунок створення нових зразків ОВТ, створеної на базі такої НТП, та відповідних відрахувань (податків) у державний бюджет компенсують державі її затрати на проведення НДДКР.

Якщо підприємство-виконавець НДДКР успішно та рентабельно працює в ринкових умовах, воно завжди буде зацікавлено в отриманні права власності на свою науково-технічну продукцію, яку зможе відповідно до діючого законодавства використовувати в подальшому (наприклад, у розробці нових зразків), ураховуючи, що така НТП є основою для створення технологій виробництва проЗБІРНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ

ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИPages:   || 2 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Уханова Інна Олегівна УДК 330.341.1:334.7(477) РОЗВИТОК ТЕХНОПАРКОВИХ СТРУКТУР В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Одеса – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Одеському національному економічному університеті...»

«СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ І ДЕРЖАВА 1(2), 2009 УДК 658.589:621 Ірина Вовк, Юрій Вовк Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ Анотація. У статті проведено аналіз механізмів ресурсозбереження підприємств машинобудівної галузі. Запропоновано альтернативні механізми ефективного використання ресурсів. Ключові слова: ресурсозбереження, енергозбереження, машиновудування, кластеризація. Iryna Vovk,...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Збірник тез доповідей ІІІ науково-практичної конференції ВОДА В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УДК 628.1:664 Третя науково-практична конференція з міжнародною участю «Вода в харчовій промисловості»: Збірник матеріалів Третьої науково-практичної конференції. – Одеса: ОНАХТ, 2012. – 192 с. У збірнику матеріалів конференції представлені результати наукових досліджень у сфері водопідготовки, використання води на підприємствах харчової галузі, оцінки її...»

«Право УДК 346:332.82 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СКЛАД БУДІВЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН В. А. Ціленко, здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Досліджуються питання правового регулювання відносин на будівельному ринку, регламентації діяльності його суб’єктів, включно з аспектами дозвільної системи. Досліджується сукупність форм і засобів правового впливу держави на діяльність суб’єктів будівництва. Ключові слова: будівельна діяльність, суб’єкти та об’єкти...»

«ЗВІТ ректора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Яснія Петра Володимировича за 2015 рік щодо виконання умов контракту з Міністерством освіти і науки України, виконання положень статуту університету, показників ефективності використання державного майна, показників ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру, видання підручників, посібників, науково-методичної літератури та дотримання законодавства у сфері діяльності...»

«Збірник наукових праць. Частина 3, 2009 запобігати подібних небезпечностей, але і виховувати нравственні оцінки їх виникнення. Також потреби цієї групи вникають для формування у школярів почуття відповідальності по відношенню до себе й до других людей. Усі приведені вище доводи і факти свідчать про те, що використання ІКТ в начально-виховному процесі згідно з принципом «чим більше, тим краще» не може привести до реального підвищення ефективності системи освіти. У використанні ІКТ є необхідним...»

«Культура безпеки – запорука сталого розвитку суспільства Всеукраїнська науково-методична конференція УДК 351.862.1 Дослідження методів оцінки ефективності функціонування системи управління охороною праці на підприємствах харчової промисловості Автори: Володченкова Н. В., Хіврич О. В., к.військ.н. Національний університет харчових технологій. м. Київ. Оцінити внесок системи управління охороною праці у досягнення кінцевої мети створення безпечних умов праці на підприємстві харчової промисловості...»

«Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 2010, вип. 40, част. І УДК 631.331.54 Ф.І. Василенко, проф., канд. техн. наук, В.В. Свяцький, канд. техн. наук, Л.П. Свяцька, асист. Кіровоградський національний технічний університет Керування якістю деталей, отриманих із склонаповнених поліамідів в ультразвуковому полі Представлене теоретичне і експериментальне дослідження, математичні моделі для проведення комплексної техніко-економічної оцінки маршрутної технології з...»

«Аналітичне та екологічне приладобудування Література 1. Прокофьев О. Е. Методы соединения оптических деталей / О. Е. Прокофьев, Г. Ф. Пищук, В. С. Чередник, Г. А. Куршев. – К.: Техника, 1984. – 129 с.2. Paul R. Mounting Optics in Optical Instruments / R. Paul, Jr. Yoder SPIE PRESS, 2002. – 589 p.3. Каледин Б. Ф. Крепление оптических деталей эластичными материалами. – М.: Машиностроение, 1990. – 160 с.4. Маслов В. П. Физико-технологические проблемы обеспечения работоспособности оптоэлектронных...»

«УДК 628.179 В.Г. Новохатній, д.т.н., доцент, С.О. Костенко, ассистент Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка НАДІЙНІСТЬ ВОДОПОСТАЧАННЯ ЦЕХІВ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ОБІГОВОЇ СИСТЕМИ) Вибрано показники для розрахунку надійності систем виробничого водопостачання. Розраховано безвідмовність і ремонтопридатність охолоджувальної системи обігового водопостачання промислового підприємства. На основі одержаних результатів виконано порівняння надійності подавання води за...»

«УДК 631.151 МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ: ОСОБЛИВОСТІ ТА СКЛАДОВІ В. Стільник, здобувач Одеський національний економічний університет Постановка проблеми. Сьогодні сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи функціонують в умовах нестабільності господарського механізму, недорозвиненості ринкової інфраструктури, відсутності необхідної інформації про стан ринку й недостатності практичного досвіду роботи в умовах конкурентного середовища [1, c. 63]. За...»

«Серия «12-летняя школа» Основана в 2006 году Харьков Издательская группа «Основа» УДК 37.016 ББК 74.26 Ф31 Фефилова Г. Е. Ф31 Все уроки русского языка. 9 класс. — Х. : Изд. группа «Основа», 2009. — 398, [2] с. : ил., табл. — (Серия «12-летняя школа»). ISBN 978-611-00-0048-2. Планы-конспекты 87 уроков по русскому языку для 9-го класса соответствуют программе 12-летней школы. Представленные в пособии конспекты уроков сочетают как интерактивные, так и традиционные методы преподавания, позволяющие...»

«116 3. РИНКОВІ МЕХАНІЗМИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УДК 657.25 УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Очеретько Л.М., к.е.н., доцент, Тимошенко А.Ю. Запорізький національний технічний університет Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64 Buxuhet@rambler.ru, oduvanchic91@mail.ru У статті розглянуто та визначено основні теоретичні та практичні проблеми бухгалтерського обліку та організації ведення витрат на збут, недосконалість у складі...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»