WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 327(477+510):94 Турчин Я. Б. ПЕРСПЕКТИВИ Й ПРІОРИТЕТИ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У ВІДНОСИНАХ З РЕСПУБЛІКОЮ ІНДІЯ Розглянуто основні етапи та особливості становлення відносин ...»

-- [ Страница 1 ] --

Наукові праці. Політологія

УДК 327(477+510):94

Турчин Я. Б.

ПЕРСПЕКТИВИ Й ПРІОРИТЕТИ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

У ВІДНОСИНАХ З РЕСПУБЛІКОЮ ІНДІЯ

Розглянуто основні етапи та особливості становлення відносин України з

Республікою Індія в політичній, економічній та гуманітарній сферах. Виокремлено інтереси,

перспективи і пріоритети політики Києва у співпраці з Делі, а також конкретні

завдання двостороннього співробітництва з метою його активізації.

Ключові слова: Україна, Республіка Індія, політична, економічна та гуманітарна співпраця.

Рассмотрены основные этапы и особенности становления отношений Украины с Республикой Индия в политической, экономической и гуманитарной сферах. Выделены интересы, перспективы и приоритеты политики Киева в сотрудничестве с Дели, а также конкретные задачи двустороннего сотрудничества с целью его активизации.

Ключевые слова: Украина, Республика Индия, политическое, экономическое и гуманитарное сотрудничество.

The main stages and peculiarities of formation of Ukrainian relation with Republic of India in political, economic and liberal aspects are considered. Interests, perspectives and priorities in policy of Kiev in cooperation with Delhi and also particular tasks of two-way collaboration are pointed out.

Key words: Ukraine, Republic of India, political, economic and liberal collaboration.

Упродовж останніх десятиліть на політичній карті України до співпраці з Республікою Індія, хоча Київ світу відбулося значне геополітичне переформатування має достатній досвід відносин з Делі, сформований балансу сил, де ключові позиції посіли країни Південної ще до проголошення незалежності нашої держави в Азії. Доцільність співпраці України з південно- 1991 р. Так, у 60-70 рр. ХХ ст. Україна надавала азійськими державами зумовлена низкою факторів як військову й економічну допомогу Індії, особливо у економічного, так і безпекового змісту [9, с.189-190]. таких галузях, як металургія, енергетика, машиноПо-перше, на держави окресленого регіону припадає будування, створення космічних програм тощо [3; 4, 19% від загального товарообігу України з азійськими с.598]. Це створило фундаментальну основу для державами. По-друге, країни Південної Азії характе- розбудови політичних, економічних та гуманітарних ризуються невисоким рівнем технологічного та відносин між обома країнами в умовах сучасної економічного розвитку, що посилює й актуалізує системи міжнародних відносин. Особливості українськонаукові перспективи України в окресленому регіоні, індійських міждержавних взаємин відображені в особливо її військово-технічної сфери. По-третє, наукових працях О. Борділовської, Ю. Гриценка, ліквідація таких загроз національної безпеки України, О. Лукаш, Д. Рачека, О. Семенець, Г. Ходоровського.

як нелегальна міграція та наркоторгівля є неможливою Метою публікації є виокремити характеристики і без налагодження інтенсивної співпраці з країнами перспективи у відносинах між Україною та Індією в Південної Азії. політичній, економічній і гуманітарній сферах на З-поміж азійських країн виділяється Індія, що є нинішньому етапі двостороннього співробітництва, а сучасною індустріальною державою, яка займає 73% також конкретні завдання та чинники, спрямовані на території Південної Азії, концентрує 76,5% населення активізацію індійського вектора зовнішньої політики регіону і близько 80% його валового національного України.

продукту. Сучасні дослідники міжнародних систем Інституалізація індійсько-українських відносин відзначають, що у перспективі Індія ввійде до складу розпочалася ще з 1990-их рр., адже Індія одна з наддержав, на рівні з Китаєм і США, завдяки позитивній перших у грудні 1991 р. визнала незалежність динаміці збільшення населення, широкому застосу- України. Вже в січні 1992 р. було підписано Протокол ванню сучасних комп’ютерно-інформаційних техно- про встановлення дипломатичних відносин, а дещо логій, значним досягненням у військово-технічній згодом, у березні того ж року, Л.Кравчук здійснив сфері, веденню ефективної політики захисту націо- свій перший закордонний візит саме до Індії [7, нальних інтересів тощо. с. 201]. Він завершився підписанням двосторонньої Одночасно можемо констатувати відсутність угоди про дружбу та співробітництво, торговельноконцептуальних підходів у зовнішній політиці економічні зв’язки та співпрацю в галузі науки й Випуск 185. Том 197 техніки. Індійська сторона також усвідомлювала економічного зростання слід констатувати, що за перспективність зв’язків з Києвом, а тому в липні межею бідності тут проживає 27 % населення, 1993 р. до України з офіційним візитом прибув спостерігається високий рівень неграмотності серед президент Індії Ш. Шарма. Позитивну динаміку дорослого населення – близько 40 %.

розвитку українсько-індійських взаємин було перервано Хоча панівним напрямом зовнішньої політики у 1996 р. унаслідок підписання Україною контракту з Делі на пострадянському просторі є Росія, проте Пакистаном на постачання зброї, зокрема понад трьох Україна є другим за обсягами товарообігу партнером сотень танків. У цей період Делі активізувало співпрацю Індії серед країн колишнього СРСР [2, с. 31]. Так, з Російською Федерацією, а Україна акумулювала Індія є найбільшим експортним ринком України в свій інтерес на країнах Західної Європи. Ситуація Азії, торгівля з яким має позитивне сальдо, на відміну кардинально змінилася після офіційного візиту від негативного з такими азійськими країнами, як Л.Кучми до Індії у 2002 році. Це був рік відновлення КНР, Японія, Південна Корея. Стала динаміка розвитку українсько-індійського партнерства, особливо у сфері економічної сфери українсько-індійських відносин боротьби з тероризмом, розповсюдженням наркотиків, спостерігалася упродовж 2001 – 2005 рр., коли незаконною торгівлею зброєю. Згодом Київ призупинив товарообіг між країнами збільшився у чотири рази, а з постачання військового обладнання Пакистанові, що 2005р. до 2010 р. – удвічі й склав 2106,8 млн. дол.

позитивно вплинуло на формат українсько-індійського США. Особливо сприятливими виявились 2004діалогу. Вже у 2005 р. з офіційним візитом Україну 2010 рр. і характеризувалися тим, що вітчизняний відвідав президент Індії Абдула Калама та виступив у приватний сектор доволі впевнено почувався на ВРУ з промовою «Індія, що динамічно розвивається», внутрішньому ринку Індії. Згідно зі статистичними в якій виокремив і задекларував підтримку таких даними, оприлюдненими Держстатом України, напрямів українсько-індійської співпраці, як фармацев- товарообіг між Україною та Індією за 2011 рік досяг тика, інформаційні й телекомунікаційні технології, рівня у 3,08 млрд. дол. США і продемонстрував біотехнології, матеріалознавство тощо. зростання порівняно з попереднім роком на 46,1 %.

Починаючи з 2005 р., відносини між обома При цьому український експорт до Індії сягнув країнами реалізуються здебільшого через роботу рекордної суми у 2,27 млрд. дол. США (зростання на дипломатичних представництв, торгово-промислових 58,9 %) [5]. Станом на 2011 р. основними експортними палат і членства в міжнародних організаціях. Відтак товарами з України до Індії є олія, добрива й хімікати, можемо констатувати вкрай недостатню кількість чорні метали, машини й обладнання.

обмінів політичними візитами між обома країнами на Отже, Індія є одним з провідних експортних ринків найвищому рівні, що є негативним аспектом України в Азії, на який припадає 3,3 % від загального українсько-індійської співпраці, адже такі візити є так обсягу вітчизняного експорту, а за обсягами експорту званим «зеленим світлом», своєрідним «стартом» для та позитивного сальдо вона поступається лише подальшого співробітництва у різних сферах Туреччині. Позаяк попит на основну продукцію (політичній, економічній, гуманітарній тощо). На двосторонньої торгівлі залишається стабільним, сьогоднішні договірно-правова база двосторонніх зокрема на жири та олії тваринного або рослинного відносин між Україною та Індією складається з 16 походження, чорні метали, мінеральні та органічні чинних міжнародних угод [5]. добрива, то можна передбачити й подальше зростання Увагу в міждержавних відносинах більше закценто- позитивного сальдо України в майбутній економічній вано на економічних пріоритетах, аніж на політичних співпраці між Делі і Києвом.

та гуманітарних. Це значною мірою пояснюється Індія є однією із найпотужніших держав світу у посиленням впливу азійських країн в політичному та військовому плані, що становить особливий інтерес економічному вимірах, що дає підстави трактувати для України, як світового експортера зброї. За Азію як головний центр тяжіння інтересів провідних кількістю військовослужбовців Республіка Індія держав світу. Індія є однією з найпотужніших держав посідає третє місце в світі, а на її озброєнні є 4 тис.

Південної Азії. Успішне реформування економічної танків, більше 1 тис. бойових літаків, 16 підводних сфери, починаючи з 1991 р., дозволило Індії забезпечити човнів. Якщо до 2010 р. оборонний бюджет Індії сталу тенденцію 6-відсоткового щорічного приросту зростав приблизно на 4-5 %, то у лютому 2011 р.

ВВП та накопичити власні валютні резерви обсягом індійський уряд задекларував наміри збільшити понад 20 млрд. дол. США [3]. Навіть в умовах витрати на обороноздатність країни вже на 11 % [2, світової кризи економіка Індії не лише зберегла свою с. 7]. Індія в 1974 р. стала ядерною державою, і, за стабільність, але й стала донором для стабілізації підрахунками західних експертів, в її розпорядженні світової економіки. Головними чинниками її еконо- може бути понад 100 ядерних боєголовок. На сьогодні мічного зростання є розвиток інфраструктурних Індія є найбільшим споживачем на світовому ринку галузей та експортно орієнтованого виробництва, зброї, адже здійснює масштабну модернізацію збільшення іноземних інвестицій та попиту на збройних сил, яка коштуватиме Делі понад 100 млрд.

внутрішньому ринку. За розміром ВВП країна посідає доларів США, а це відкриває чималі перспективи для 10-12 місце у світі, а основними секторами економіки вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

є сфера послуг (55% ВВП), промисловість (28%ВВП) Для України Індія є привабливою і як потужний і сільське господарство. Хоча ООН вважає Індію міжнародний інвестор, адже за останні 10 років країною, що розвивається, за прогнозами науковців, у індійські компанії інвестували за кордон близько найближчі два десятиліття Індія ввійде до трійки 80 млрд. дол. США, здебільшого у фармацевтичну найбільших економік світу [2, с. 30]. Разом із фактом галузь, автомобілебудування, будівництво автомоНаукові праці. Політологія більних доріг та мостів, видобуток вугілля, прива- підтримкою з боку інших держав. Важливим є й той тизацію вітчизняних промислових підприємств [2, факт, що Делі активно залучається до процесів с. 32]. Одночасно можемо відзначити, що рівень регіональної інтеграції, яка дає можливість країнам індійських інвестицій в Україну не відповідає Південно-Східної Азії виступати на міжнародній потенціалу обох країн і вимагає корекції інвестиційного арені єдиним об’єднанням, наприклад в рамках клімату України для подальшого залучення індійських Східно-Азійських самітів чи зустрічей Азія-Європа [2, капіталів. с. 8].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Для України перспективним є й гуманітарний Через участь в міжнародних об’єднаннях Індія напрям співпраці з Делі, особливо розвиток його репрезентує себе як впливового економічного актора, наукової складової, адже Індія сьогодні проявляє зокрема в АСЕАН (Асоціації держав Південноособливий інтерес до освоєння космосу, машинобу- Східної Азії), БРІКС (неформальному форумі п’яти дування, ракетобудування, електрозварювання. Це дає країн, що розвиваються: Бразилія, Росія, Індія, Китай підстави говорити про можливі інвестиції Делі для та Південна Африка), IBSA (діалоговому форумі Індії, ведення наукових досліджень на території України та Бразилії, Південної Африки), G – 15 (неформальному практичне застосування наукових розробок українських об’єднанні 18 країн, що входять до Руху неприєднання).

вчених. Культурно-гуманітарна співпраця між Україною У більш вузькому регіональному вимірі, в межах та Індією відбувається в рамках Угоди між урядом південної Азії, доцільно відзначити повільні темпи України та урядом Республіки Індії про співпрацю в регіональної інтеграції. До прикладу, СААРК (Південногалузях культури, мистецтва, освіти, туризму, спорту азіатська асоціація регіонального співробітництва) і та засобів масової інформації від 27 березня 1992 р., САПТА (Південноазіатська угода про преференційну двосторонніх наукових проектів, першої міжурядової торгівлю) за рівнем дієвості значно поступаються Програми співробітництва у галузі науки та АСЕАН здебільшого через численні конфлікти між технологій на період 1993-1996 рр., до якої увійшли країнами Південної Азії, а також несприйняття 36 проектів. У 2000 р. під керівництвом заступника ініціатив Індії меншими держави-членами зазначених міністра науки і технології Індії професора В. С. Ра- організацій. На відміну від КНР, Індія, як і Японія, мамурті було започатковано Спільний українсько- намагається залучити до регіональних утворень такі індійський комітет з НТС, який станом на сьогодні провідні країни світу як США, Нова Зеландія, провів п’ять засідань, спрямованих на розвиток Австралія тощо. Формуванню позитивного іміджу пріоритетних наукових напрямів, зокрема у галузях Індії сприяють й запроваджені нею програми у інформаційних, біотехнологій та біомедичних країнах Африки. В цілому, інтеграція Делі до технологій. Важливим напрямом науково-технічної міжнародних структур істотно підвищує міжнародний співпраці між Україною та Індією є космічна сфера. статус країни і тим самим створює реальні можливості Важливою складовою гуманітарної співпраці є для розвитку міжнародної співпраці. Використовуючи навчання індійських студентів в українських вишах, потенціал міжнародних організацій, Україні доцільно адже сьогодні в Україні навчається близько трьох розвивати і підтримати співпрацю з Індією в рамках тисяч індійських студентів. Особливо популярними в ООН, а також вести активні переговори щодо набуття них є медичні й технічні вищі навчальні заклади через Україною статусу спостерігача у форумах і самітах належний рівень викладання та помірні ціни на СААРК, що дозволить нашій державі широко представосвітні послуги [5]. Крім цього, близько 14 млн. ляти свої інтереси у цьому регіоні в економічній та людей – це індійська діаспора, що, безперечно, посилює політичній сферах [7, с.208]. Не менш важливо для фактор «індійської присутності» у світі. Здебільшого України є реалізувати національні пріоритети у рамках представники індійської діаспори – це інтелектуальна, АСЕАН, насамперед у торговельно-економічній наукова і бізнесова еліта країни перебування. площині. Серед пріоритетних напрямів такої співпраці Наприклад, у США проживає 1,3 млн. індійців, які є виокремлюють машино-, судно- та авіабудування, однією із найбільш забезпечених емігрантських участь українських компаній у проектах з розвитку общин, адже значна частина бізнесу у сфері високих інфраструктури країни регіону, військово-технічне технологій відомої Силіконової долини перебуває під співробітництво, комерційне освоєння космосу, їхнім контролем. інформатика і телекомунікація тощо [2, с. 39–40].Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 94:355.241(470)(091) РАДЕЦЬК ИЙ В.Г.* ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОНТИНГЕНТІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ У МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ Проаналізовано особливості організації матеріально-технічного забезпечення миротворчих контингентів України у міжнародних миротворчих операціях, зроблено висновок про необхідність подальшого вивчення досвіду миротворчої діяльності Збройних Сил України. Ключові слова: матеріально-технічне забезпечення, миротворча діяльність Збройних...»

«МАШИНОПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТ 45 УДК 629.33:004.8 О.Я. Ніконов, професор, д-р техн. наук, В.М. Шуляков, аспірант Харківський національний автомобільно-дорожній університет вул. Петровського, 25, м. Харків, Україна, 61002 jason07@ukr.net ДОСЛІДЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ АДАПТИВНИХ НЕЙРО-ФАЗЗІ РЕГУЛЯТОРІВ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНИХ СЛІДКУЮЧИХ СИСТЕМ АВТОМОБІЛЯ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ У статті розглянута задача дослідження надійності адаптивних нейро-фаззі регуляторів електрогідравлічних слідкуючих систем...»

«СВІТЛОТЕХНІКА УДК 621.327. 534.15.032.2 В статті розглянуто приелектродні процеси в люмінесцентних лампах у режимі попереднього підігрівання. Встановлено умови виникнення та існування М.Г. Тарасенко, нестаціонарного та стаціонарного навколоелектродного канд. техн. наук розряду. Визначено характер зміни частоти релаксаційних В.П. Коваль, коливань провідності нестаціонарного канд. техн. наук навколоелектродного розряду в залежності від величини Тернопільський струму попереднього підігрівання....»

«АГРОХІМІЯ 6. Анспок П.И. Микроудобрения / Анспок П.И. –л.: Агропромиздат, 1990. – 280 с.7. Верещак М.В. Микроудобрения при интенсивных технологиях / М.В. Верещак / химизация сельского хозяйства. – 1988. №8 – 73 с. Аннотация Городний Н. М., Грищенко О. В., Генгало О. М. Использование новых удобрений с широким спектром действия Изучено влияние нових видов удорений на урожайность и качество зерновых культур и в первую очередь озимой пшеницы на черноземных почвах Лесостепи. Ключевые слова:...»

«Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю УДК 581.524.3:502.1 Ісаєв С.Д. (Україна, Київ) ДВОФАКТОРНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ НООСФЕРИ Кожен очікуваний рай насправді виявляється остаточно якщо і не пеклом, то в усякому випадку зовсім не раєм. Можна цього порядку не змінювати і вірити черговому пророку, чи самим намагатися на такого пророка перетворитись. Ось і зараз: глобальна криза, екологи предрікають самознищення людства. Щодо глобальності: всі спільноти, державні...»

«“Правова інформатика”, № 1(41)/2014 52 УДК 342.5:002.6 НАСТЮК В.Я., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, БЄЛЄВЦЕВА В.В., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Анотація. Про загальнотеоретичну сутність та зміст інформаційної безпеки. Наведено особливості забезпечення інформаційної безпеки України в аспекті захисту національних інтересів. Ключові слова: інформація, інформаційна безпека,...»

«Міністерство освіти України Український державний університет харчових технологій На правах рукопису УДК 519.816:681.518.2 Ларюшкін Євген Павлович РОЗРОБКА ЕКСПЕРТНО-МОДЕЛЮЮЧОЇ СИСТЕМИ БАГАТОФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ БІОКОНВЕРСІЇ 05.13.07 Автоматизація технологічних процесів Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ 1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Вінницькому державному технічному університеті Міністерства...»

«Гарматюк О. Аналіз зовнішніх та внутрішніх чинників кризового стану підприємств з газопостачання та газифікації західного регіону України [Електронний ресурс] / О. Гарматюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 1 (6). — С. 31-35. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12goozru.pdf. УДК ЗЗ8.658 JEL Classification: H12, O18 Оксана Гарматюк Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя АНАЛІЗ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ...»

«65 Частина дітей (10 осіб) успішно справилася з корекційною задачею, не вдаючись до допомоги дорослого при всіх пропонованих видах взаємодії. У всіх випадках ці діти одержали максимально можливий бал. Якщо виключити бальні оцінки цих дітей із загального результату, то різниця в бальній оцінці, при різних стилях взаємодії стає більш вираженою. Як видно з одержаних результатів ефективність виконання корекційної задачі дитиною має розлад психологічного розвитку зростає при емоційно-особистісно...»

«Національний університет харчових технологій Науково-технічна бібліотека Інформаційний бюлетень «Нові надходження № 6 (червень)» На допомогу освітянам представляємо перелік документів, які надійшли у фонд науково-технічної бібліотеки у червні 2012 року. Наша WEB-сторінка: library.usuft.kiev.ua Наша електронна адреса: levchen@nuft.edu.ua КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ 1. 004 Електронні засоби навчання іноземних мов студентів : досвід розробки й апробації [Текст]: кол. Е50 монографія/...»

«64 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТЕХ НО ЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи Вовчок для студентів спеціальностей напрямів 0902 Інженерна механіка і 0917 Харчова технологія та інженерія денної і заочної форм навчання СХВАЛЕНО на засіданні кафедри машин і апаратів харчових виробництв Протокол № 4 від 28.10. 02 р. Київ НУХТ 2004 ь. Технологічне обладнання харчових виробництв: Метод, вказівки до...»

«1 ТРОХИ СТАТИСТИКИ Відвідувачів за рік -24235 Це держслужбовці, технічні працівники, економісти, бухгалтера, медичні працівники, педагоги, юристи, працівники культури, підприємці військовослужбовці.Основні категорії користувачів: Непрацюючі та пенсіонери. Робітники. Учні. Фахівці Зареєстровано віддалених користувачів: 24060 _ Відвідування – 125657 Самий відвідуваний місяць – грудень (14511 відвідувань) Відвідування по місяцях Січень 10561 Лютий 12287 Березень 11210 Квітень 11184 Травень...»

«УДК 94[356.132(477):338.22.01 КАБАЧИНСЬКИЙ М.І. * МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА ТА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН І МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРИКОРДОННИМ ВІЙСЬКАМ УКРАЇНИ У 1991–2003 рр. У статті досліджуються проблеми співпраці Прикордонних військ України з міжнародними організаціями та зарубіжними країнами в питаннях надання матеріально-технічної та фінансової допомоги для розвитку відомства та облаштування державного кордону Ключові слова: Прикордонні війська України, міжнародні організації,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»