WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 20 |

«ЗБІРНИК ДОПОВІДЕЙ ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції ЕФЕКТИВНІ ПРОЦЕСИ ТА ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ ТА ПАКУВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ Київ, 16-17 грудня 2015 року УДК ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра хімічного, полімерного

та силікатного машинобудування

ЗБІРНИК ДОПОВІДЕЙ

ІІ Всеукраїнської

науково-практичної конференції

ЕФЕКТИВНІ ПРОЦЕСИ ТА

ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ

ВИРОБНИЦТВ ТА ПАКУВАЛЬНОЇ

ТЕХНІКИ

Київ, 16-17 грудня 2015 року УДК 678.05 ББК 30 Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки».

– К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 127 с.

Видання містить програму та доповіді (в редакції авторів) ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, що відбулася на кафедрі хімічного, полімерного і силікатного машинобудування інженерно-хімічного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» 16-17 грудня 2015 року.

Для науковців, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

УДК 678.05 ББК 30 Рекомендовано до друку Вченою радою ІХФ НТУУ «КПІ».

Відповідальний за випуск В.І.Сівецький, канд. техн. наук, проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Упорядкування, редагування, комп’ютерна правка та верстка О.Л.Сокольський © Автори доповідей, 2015 © Національний технічний університет України „КПІ” ЗМІСТ Стор.

СЕКЦІЯ РЕСУРСОЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Тищенко О.С., Карвацький А.Я., Лелека С.В., Мікульонок І.О. Спосіб визначення раціональних конструктивно-технологічних параметрів процесу екструзійного пресування електродних заготовок з вуглевмісної композиції 6 Тищенко О.С., Карвацький А.Я., Мікульонок І.О., Лелека С.В., А. Ю. Педченко.

Модернізація пристрою для пресування електродних заготовок 7 Шаповал А.А., Панов Є.М., Стрельцова Ю.В., Руденок М.В., Мандрійчук О.М.

Особливості закипання води на пористих поверхнях теплопередавальних пристроїв хіміко-технічного призначення 8 Пишний Г.В., Івіцький І.І. Полілактид - один з найперспективніших біорозчинних пластиків для застосування в упаковці 11 Колосов О.Є., Сівецький В.І., Сідоров Д.Е., Кривошеєв В.С. Перспективні напрямки модифікування полімерних композиційних матеріалів на основі епоксидних олігомерів 13 Колосов О.Є., Сівецький В.І., Сідоров Д.Е., Кривошеєв В.С. Особливості механізму руйнування затверділих дисперсно-наповнених епоксиполімерів 16 Колосов О.Є., Сівецький В.І., Малащук Н.С., Романчук Б.В. Вплив дисперсного наповнювача на властивості полімерного зв'язуючого 18 Колосов О.Є., Сівецький В.І., Малащук Н.С., Романчук Б.В. Перспективність застосування вуглецевих наномодифікаторів для виготовлення конструкційних елементів з інтелектуальних реактопластичних полімерних композитів 20 Колосов О.Є. Аналіз методів одержання вуглецевих нанотрубок 22 Колосов О.Є. Можливі сфери практичного застосування вуглецевих нанотрубок 26

СЕКЦІЯ ПРОЦЕСИ ТА ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБКИ ПЛАСТМАС

–  –  –

СЕКЦІЯ МАШИНИ І ТЕХНОЛОГІЇ ПАКУВАННЯ

Марков Є.І. Підвищення продуктивності розливної машини для фасування лакових розчинників 80 Чмир Н.В. Підвищення ефективності розливу розчинника фарби розливної машини 81 Малишева С.О. Модернізація горизонтального ланцюгового конвеєра 82 Шилович Т.Б. Коваленко І.В., Янцибаєв Д.С. Шляхи утилізації полімерних відходів 84 Шилович Т.Б., Блайвас І.Ю. Очищення картону в процесі утилізації 85 Малащук Н.С., Колосов О.Є., Шилович Т.Б. Методи утилізації відходів пластмас 87 Вікарський Д.П. Модернізація дозувального пристрою для рідин 88 Колосов О.Є., Сідоров Д.Е., Малецький С.В. Підходи до проектування пакувальних полімерних плівкових матеріалів з необхідними бар'єрними властивостями 90

–  –  –

СЕКЦІЯ ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ І ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНИХ

МАТЕРІАЛІВ Васильченко Г. М., Мироненко О. О. Модернізація механізму пресування револьверного пресу 102 Мікульонок І.О. Засоби для дистанційного укладання кільцевих насадкових тіл у масообмінному апараті Сокольський О.Л., Мікульонок І.О., Швачко Д.Г. Установка для випробування гнучкого зразка на міцність під час розтягу 105 Витвицький В.М., Сокольський О.Л., Мікульонок І.О., Швачко Д.Г. Установка для визначення величини коефіцієнта зовнішнього тертя кускового або сипучого матеріалу Євдокименко Ю.Ф., Мікульонок І.О., Швачко Д.Г. Матеріал для виготовлення будівельних елементів Євдокименко Ю.Ф., Сокольський О.Л., Мікульонок І.О. Спосіб виготовлення елемента будівельних конструкцій Борщик С.О., Касян Я.В. Модернізація барабанного млина для подрібнення матеріалів 110 Касян Я.В. Підвищення ступеня подрібнення барабанного кульового млина 111 Борщик С.О., Касян Я.В. Модернізація барабанного млина 112 Борщик С.О., Касян Я.В. Модернізація барабанного кульового млина 113 Федченко.Є.О. Модернізація фільтруючого елементу барабанного вакуум-фільтру з внутрішньою поверхнею фільтрації Дегодя Т.В., Бичковський Ю.О., Щербина В.Ю. Дослідження напруженодеформованого стану бандажу обертової печі при ремонтних роботах Дегодя Т.В., Бичковський Ю.О., Щербина В.Ю. Підвищення ресурсу роботи бандажів обертової печі

СЕКЦІЯ РЕСУРСОЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 621.3

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ

ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ЕКСТРУЗІЙНОГО ПРЕСУВАННЯ ЕЛЕКТРОДНИХ

ЗАГОТОВОК З ВУГЛЕВМІСНОЇ КОМПОЗИЦІЇ

Тищенко О.С., студ.; Карвацький А.Я., проф., д.т.н.; Лелека С.В., к.т.н.;

Мікульонок І.О., проф.; д.т.н.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ Розроблений спосіб належить до технології та обладнання для перероблення твердого вуглевмісного матеріалу і може бути використаний у хімічній і металургійній галузях промисловості, зокрема для одержання високоякісних електродних виробів. Спосіб забезпечує визначення всіх потрібних конструктивно-технологічних параметрів зазначеного процесу, що майже унеможливлює вихід бракованої продукції, а також знижує енергетичні, ресурсні й людські ресурси на проведення складних експериментальних досліджень.

У пропонованому способі, за якого задають умови однозначності процесу формування, аналізують процес формування, складають і розв’язують задачу та обчислюють значення цільової функції, після чого здійснюють її порівняння з потрібним значенням, змінюють вихідні дані й математичним розрахунком встановлюють раціональні значення конструктивнотехнологічних параметрів зазначеного процесу пресування, новим є те, що задачу складають у вигляді системи рівнянь Нав’є-Стокса за визначених умов однозначності та за умови розгляду пресованої вуглевмісної композиції як неньютонівської рідини, поведінка якої описується моделлю Bingham-Papanastasiou, а після порівняння обчисленого значення цільової функції з потрібним значенням, змінюють не лише вихідні умови, а й та(або) початкові і граничні умови [1].

Як показали проведені дослідження, електродна або коксопекова маса, що використовується для пресування електродних заготовок, за своєю сутністю є композиційним матеріалом, який складається з твердого вуглецевого наповнювача і кам’яновугільного або нафтового пеку [2] і яка має фізичні властивості неньютонівської рідини. Тому використання пропонованого способу із зазначеними суттєвими ознаками дає змогу ефективно й без значних затрат енергетичних, матеріальних і людських ресурсів визначити конструктивно-технологічні параметри процесу екструзійного пресування електродних заготовок з вуглевмісної композиції, які забезпечують потрібні умови виходу високоякісної продукції.

Зокрема за умови розгляду пресованої вуглевмісної композиції як неньютонівської рідини, поведінка якої описується моделлю Bingham-Papanastasiou, була проведена верифікація розробленого способу за даними експериментальних досліджень, яка показала, що різниця між визначеними за допомогою пропонованого способу та експериментальними значеннями температур пресового інструменту не перевищують 4 %. Тобто спосіб дає змогу визначати раціональні значення конструктивно-технологічних параметрів зазначеного процесу пресування для розробки ефективних регламентів експлуатації пресового інструменту в разі зміни складу вуглевмісної (зокрема коксопекової) суміші та(або) типорозмірів виробів.

Література

1. Заявка u2015 10605 UA, МПК(2015.01) B30B 11/26. Спосіб визначення раціональних конструктивно-технологічних параметрів процесу екструзійного пресування електродних заготовок з вуглевмісної композиції / А. Я. Карвацький, С. В. Лелека, І. О. Мікульонок, Т. В. Лазарєв, О. С. Тищенко ; заявник НТУУ «КПІ»; дата подання 30.10.2015.

2. Теоретические и экспериментальные исследования теплоэлектрического и механического состояния высокотемпературных агрегатов : моногр. / А. Я. Карвацкий, E. Н. Панов, С. В. Кутузов и др. — К. : НТУУ «КПИ», 2012. — 358 c.

УДК 621.3

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ ДЛЯ ПРЕСУВАННЯ ЕЛЕКТРОДНИХ ЗАГОТОВОК

Тищенко О.С., студ.; Карвацький А.Я., проф., д.т.н.; Мікульонок І.О., проф.; д.т.н.;

Лелека С.В., к.т.н.; А. Ю. Педченко, аспір.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ Пропонований пристрій забезпечує зручне зберігання набору калібрувальних втулок і швидку їх заміну в разі переходу на випуск електродних заготовок іншого типорозміру, що істотно розширює технологічні можливості пристрою.

Пропонований пристрій належить до обладнання для перероблення твердого вуглевмісного матеріалу і може бути використана в хімічній і металургійній галузях промисловості, зокрема для одержання високоякісних електродних виробів методом екструзійного пресування.

В основу розробки покладено задачу вдосконалити традиційний пристрій для пресування електродних заготовок, у якому забезпечується зручне зберігання набору калібрувальних втулок і швидка їх заміна в разі переходу на випуск електродних заготовок іншого типорозміру, що розширює технологічні можливості пристрою.

Пристрій для пресування електродних заготовок містить корпус 1 з циліндричною порожниною 2 для розміщення в ній електродної маси, розташованим у циліндричній порожнині 2 корпуса 1 пуансоном 3, а на виході з неї – мундштуком 4, а також набір послідовно розміщуваних на виході з мундштука 4 змінних калібрувальних втулок 5. При цьому змінні калібрувальні втулки 5 розміщено в гніздах 6 поворотної обойми 7 з можливістю послідовного суміщення між собою каналів мундштука 4 та кожної зі змінних калібрувальних втулок 5 (рис. 1).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Рис. 1. Пристрій для пресування електродних заготовок (пояснення в тексті)

Пристрій працює в такий спосіб. Залежно від типорозміру електродних заготовок, що підлягають виготовленню, гніздо 6 поворотної обойми 7 з відповідною калібрувальною втулкою 5 суміщають з каналом мундштука 4, після чого здійснюють екструдування електродної маси та одержують потрібні електродні заготовки.

Література

1. Заявка u2015 12934 UA, МПК(2015.01) B30B 11/26. Пристрій для пресування електродних заготовок / І. О. Мікульонок, А. Я. Карвацький, С. В. Лелека, Т. В. Лазарєв, А. Ю. Педченко ; заявник НТУУ «КПІ»; дата подання 04.12.2015.

УДК 536.24

ОСОБЛИВОСТІ ЗАКИПАННЯ ВОДИ НА ПОРИСТИХ ПОВЕРХНЯХ

ТЕПЛОПЕРЕДАВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ХІМІКО-ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Шаповал А.А., к.т.н., доц., Панов Є.М., д.т.н., проф., Стрельцова Ю.В., аспірант, Руденок М.В., магістрант, Мандрійчук О.М., магістрант Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Представлено результати експериментальних досліджень та інженерних розрахунків впливу основних характеристик і параметрів пористих металевих волокнистих структур на початок закипання води на пористих поверхнях двофазних теплопередавальних пристроїв.

Отрима-но емпіричну формулу, необхідну для інженерних розрахунків коефіцієнтів тепловіддачі в умовах, типових для зон нагрівання теплових труб і термосифонів, функціонуючих у складі хімічного та пакувального обладнання Дослідження впливу характеристик металевих капілярно-пористих матеріалів-структур (МК ПМ) [1,2], приєднаних до поверхонь зон нагрівання елементів технічних пристроїв, на початок ки-піння води на таких поверхнях є важливою науково-технічною задачею. Пористі матеріали є функ-ціональними елементами двофазних теплопередавальних пристроїв: теплових труб (ТТ) та термосифонів (ТС) [3-5], розвиток та практичне застосування яких є одним із аспектів сучасної техніки.

До ряду визначальних характеристик МПКМ належать пористість, теплопровідність, розміри пор (середній Dеф та максимальний Dmax), інші характеристики. Параметри волокнистих МПКМ товщина, довжина L волокон та їх діаметр d. Показники впливу зазначених характери-стик та параметрів на температурні напори при закипанні рідин на поверхнях з МПКМ на сьогодні майже не досліджені; останнє стало метою роботи.

Використано експериментальну установку Інституту проблем матеріалознавства НАН Укра-їни, елементи якої представлено на рис.1. Імітувались умови функціонування ТС: кипіння в умо-вах вільної конвекції води та кипіння (пароутворення) в умовах капілярного транспорту води (умови роботи ТТ). Дослідні зразки металоволокнистих матеріалів мали різні характеристики та пара-метри, які варіювались у діапазонах: пористість пм = 35-95 % (0,35теплопровідність пм = 0,2-70 Вт/(мК); товщина пм = 0,1-10 мм; довжина металевих волокон (фракцій) Lв= 3-12 мм; діа-метр волокон dв = 20-70 мікронів; матеріали МПКМ мідь (М1) та іржостійка сталь (9Х18Н10Т).

Рис. 1. Обладнання та робочі дільниці експериментальної установки для досліджень впливу характеристик пористих матеріалів на початок закипання води на пористих поверхнях Особливістю досліджень було наступне: експерименти в умовах вільного руху води викону-вали з існуванням певного «недогріву» води до температури кипіння. За розрахункові приймали температурні напори Тзак, які отримували в умовах досягнення температури води, близької до значень температури «догріву» (майже до кипіння). Початок закипання води фіксували візуально, при появі та відриві перших парових пухирців (парових струменів), які утворювались у порах-ка-налах. Вимірювали значення температурних напорів Тзак (для кожного експериментального зра-зка МПКМ), які вважали визначальними для початку закипання води на пористих поверхнях.

Результати експериментів, виконаних в умовах вільного руху води на пористих поверхнях, представлено на рис. 2 у вигляді залежності Тзак = f ( пм ), при зміні значень теплопровідності пм МПКМ та середнього (ефективного) діаметра пор Dеф.

–  –  –

При кипінні води на гладких технічних поверхнях в умовах її вільної конвекції температур-ні напори (Т = Тпов Ткип), необхідні для процесу закипання, знаходяться у діапазоні 7-10 0С [2,3]. Результати авторів [2], відображені у вигляді кривої I (рис. 2), свідчать, що зі збільшенням порис-тості волокнистих МПКМ температурні напори початку закипання зменшуються. Для високопори-стих МПКМ характерним є наявність великої кількості «крупних» пор, у яких капілярні сили є сла-бкішими у порівнянні з такими силами у «мілких»Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 20 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ „КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” Інженерні методи досліджень. Методичні вказівки до виконання комп’ютерного практикуму з дисципліни „Інженерні методи досліджень систем керування”, для студентів напряму підготовки «Автоматизація та комп'ютернонтегровані технології» Рекомендовано Вченою радою інженерно-хімічного факультету Київ НТУУ «КПІ» Інженерні методи досліджень. Методичні вказівки до виконання...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет М. П. Войнаренко, І. Ю. Єпіфанова УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Монографія Вінниця ВНТУ УДК 330.332 ББК 65.29 В48 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 9 від 21.04.2011 р.) Рецензенти: А. М. Асаул, доктор економічних наук, професор С. В. Філиппова, доктор...»

«УДК: 330.366 Блудова Т.В., Горохова О.М. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ВПЛИВ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В ПРОМИСЛОВОСТІ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ Для детального аналізу структурних змін шести секторної моделі економіки розглядається наступний вид економічної діяльності – промисловість і виділяється три її основні компонента: добувна промисловість, переробна промисловість, виробництво та розподілення електроенергії газу та води. Для вимірювання...»

«“Правова інформатика”, № 1(41)/2014 52 УДК 342.5:002.6 НАСТЮК В.Я., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, БЄЛЄВЦЕВА В.В., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Анотація. Про загальнотеоретичну сутність та зміст інформаційної безпеки. Наведено особливості забезпечення інформаційної безпеки України в аспекті захисту національних інтересів. Ключові слова: інформація, інформаційна безпека,...»

«ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” Збірник наукових праць УДК 336.713.330.131.7 Н.С. Білань, аспірант ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКИ РИНКОВИХ РИЗИКІВ БАНКУ У статті на підставі аналізу підходів до трактування поняття ринкових ризиків пропонується власне визначення ринкових ризиків з урахуванням потреб ризик-менеджменту в банку. За допомогою запропонованого принципу класифікації методів оцінки ринкових...»

«Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Серия «Экономика и управление». Том 26 (65). 2013 г. № 1. С. 73-86. УДК 338.242 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛЯННЯ ПРОЕКТАМИ Корольов О.Л., Круліковський А.П. Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, Симферополь, Украина E-mail: alekking@gmail.com, anat03385@mail.ru Розглянуті інтелектуальні методи й моделі підтримки процесу управління проектами. Особлива увага приділена методам...»

«Педагогічні науки ДО ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УДК 331. 5: 338.27 – 057.876: 338.439 Н. О. Величко Розвиток промислового підприємства в сучасних умовах господарювання є основою ефективного інтегрування України у світову спільноту, адже саме промисловість є основним джерелом наповнення бюджету, базою для запровадження інновацій і засадою сталого розвитку держави. У свою чергу, розвиток...»

«55 «Східні торги» у Польщі 1920-ті-1930-ті рр. XX ст. УДК [339.5:069.9-027.563](438.32)«1920/1930» ББК 63.3(4ПОЛ)339.1 Андрій Безсмертний «Східні торги» у Польщі 1920-ті-1930-ті рр. XX ст. Стаття присвячена історії створення і роботі «Східних торгів» у Польщі. Які проводилися польською владою у місті Львові впродовж міжвоєнного періоду XX ст. Участі у них львівських комерсантів – здебільшого поляків та євреїв. Висвітлюється оцінка «Східних торгів» закордонною, польською, і українською пресою....»

«Крім цього, треба зауважити, що вираз (5) для поправки справедливий, лише якщо b a, тому й формула (16) буде справедлива тільки для b a.1. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. Справочник / Под ред. В.В. Клюева. Кн. 2. – М.: Машиностроение, 1986. – 351 с. 2. Бучма І.М., Репетило Т.М. Електричні моделі дослідних об’єктів при вихорострумовому методі // Автоматика, вимірювання та керування. – 2008. – № 608. – С. 34–41. 3. Мизюк Л.Я. О состоянии и некоторых перспективах...»

«Інформація Професор Румбешта Валентин Олександрович (до 80-річчя з дня народження) 31 серпня цього року відзначив свій ювілей доктор технічних наук, професор Валентин Олександрович Румбешта, який є одним із засновників приладобудівного факультету і першим викладачем, зарахованим до педагогічного складу факультету. Валентин Олександрович Румбешта – відомий вчений і педагог, доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України. Румбешта В.О. народився 31 серпня 1930 року у...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 5 (288), Ч. ІІ, 2014 ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ УДК [378.091.33-027.22:657]:004 Л. С. Горобець ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ЗА НАПРЯМОМ «ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО» (НА ПРИКЛАДІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В ОРГАНІЗАЦІЇ») В сучасних умовах розвитку суспільства обсяг та складність інформаційних потоків досить велика і з кожним роком...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НОРМУВАННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ Частина перша Нормування інгредієнтного забруднення Навчальний посібник Вінниця ВНТУ УДК 504.05(075) Н83 Автори: Петрук В. Г., Васильківський І. В., Іщенко В. А., Петрук Р. В., Турчик П. М. Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України як навчальний посібник ВНТУ для...»

«ІНШІ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ УДК 330.342:378.1 Михайло Терованесов, к. т. н., доцент (декан факультету «Інфраструктура і економіка залізничного транспорту», Донецький інститут залізничного транспорту) ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ МАСИ ЯК СКЛАДОВОЇ ІНЕРЦІЙНОСТІ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ Стаття присвячена проблемам підвищення якості вищої освіти, за рахунок врахування інерційності її розвитку в управлінні. Вибрано найбільш значущі кількісні і якісні показники, які дають можливість оцінити рівень освітньої системи....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»