WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 28 |

«МАРКЕТИНГ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ МАТЕРІАЛИ ПЕРШОЇ МІЖВУЗІВСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ І АСПІРАНТІВ (І-й та ІІ-й етапи) 27—29 березня 2001 р., м. ...»

-- [ Страница 1 ] --

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ

МАРКЕТИНГ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО

В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ

МАТЕРІАЛИ ПЕРШОЇ МІЖВУЗІВСЬКОЇ НАУКОВОЇ

КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ І АСПІРАНТІВ (І-й та ІІ-й етапи) 27—29 березня 2001 р., м. Київ 17—19 травня 2001 р., м. Херсон Київ КНЕУ 2001 ББК 65.290-2 М 26 Редакційна колегія: Кардаш В. Я., декан факультету маркетингу Київського національного економічного університету, канд. екон. наук, проф. (відповідальний редактор); Труш В. Є., декан економічного факультету Херсонського державного технічного університету, канд. екон.

наук., проф. (заступник відповідального редактора); Гребньов М. Г., заступник завідуючого кафедри маркетингу Київського національного економічного університету, канд. екон. наук, доцент (заступник відповідального редактора); Куденко Н. В., канд. екон. наук, доцент кафедри маркетингу Київського національного економічного університету (відповідальний секретар).

Члени редколегії: Войчак А. В., д-р екон. наук, професор кафедри маркетингу Київського національного економічного університету; Бойчук І. В., канд. екон. наук, доцент кафедри маркетингу Львівської комерційної академії; Юлегіна І. В., канд. екон. наук, викладач кафедри міжнародної економіки і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського державного економічного університету; Шафалюк О. К., канд. екон. наук, старший викладач кафедри маркетингу Київського національного економічного університету; Федорченко А. В., канд. екон.

наук, асистент кафедри маркетингу Київського національного економічного університету; Петрів В. Р., голова Бюро Наукового студентського товариства факультету економіки та управління КНЕУ, студент 3-го курсу; Правик Ю. М., голова Бюро Наукового студентського товариства факультету маркетингу КНЕУ, студентка 4-го курсу; Гусєв Ю. В., співголова Наукового студентського товариства Херсонського державного технічного університету, студент 4-го курсу; Ткачов Д. С., голова Молодіжної організації Харківського державного економічного університету, студент 4-го курсу; Мазярчук В. М., голова Студентського наукового товариства ім. М. І. Туган-Барановського Львівської комерційної академії, студент 4-го курсу.

М 26 Маркетинг та підприємництво в перехідній економіці:

Матеріали Першої міжвуз. наук. конф. студ. та асп. (І-й та ІІ-й етапи) 27—29 берез. 2001 р., м. Київ; 17—19 трав. 2001 р., м. Херсон. — К.: КНЕУ, 2001. — 210 с.

ISBN 966–574–303–1 У збірнику зібрано тези доповідей учасників першого та другого етапу конференції — студентів та аспірантів з багатьох вищих учбових закладів України, Росії та Польщі.

Проведення конференції ініційовано головами Наукових студентських товариств вузів-організаторів.

ББК 65.290-2

–  –  –

Ректорат Київського національного економічного університету, професорськовикладацький склад кафедри маркетингу вітає бажання юних талантів займатись науководослідною роботою. Беручи участь у різноманітних наукових конференціях, кожен з Вас має можливість проявити свої творчі здібності та вміння у галузі дослідження проблем сучасної економіки.

Провідну роль на етапі впровадження ринкових механізмів господарювання в економіці України починає відігравати маркетинг як наука і як професійна діяльність людей. Це зумовлює необхідність застосування у підприємницькій діяльності нових нестандартних рішень, неординарних підходів, які ґрунтуються на глибокому вивченні ринку та потреб споживачів.

Сьогодні маркетинг є своєрідним маяком для підприємця, який вказує на правильний шлях діяльності в умовах нестабільності та непередбачуваності зовнішнього середовища. Неврахування принципів сучасного маркетингу неодмінно призводить до втрати конкурентних позицій та втрати прихильності з боку споживачів. Основні інструменти маркетингу все більше застосовуються у різних галузях економіки, що надає їм ще більшої універсальності.

Сподіваюсь, що наукові розробки молодих вчених — учасників цієї конференції допоможуть глибше розкрити сутність, роль, місце та прикладні аспекти застосування маркетингу в підприємницькій діяльності. Висловлюю своє побажання, щоб і надалі такого роду заходи організовувались за участю студентської молоді різних реґіонів України, близького та далекого зарубіжжя.

Бажаю Вам щастя, здоров’я і подальших успіхів на науковій ниві.

З повагою, ректор Київського національного економічного університету, завідувач кафедри маркетингу КНЕУ, Президент Української асоціації маркетингу, д.е.н., професор А.Ф. Павленко

ПЕРШИЙ ЕТАП

–  –  –

У сфері міжнародних економічних відносин має місце певна трансформація поняття маркетинг. Стосовно до зовнішньоекономічної діяльності фірми під маркетингом варто розуміти діяльність, спрямовану на розробку та активне здійснення ефективної збутової політики на зовнішньому ринку.

Міжнародний маркетинг повинен враховувати різноманітне економічне, культурне, правове середовище кожного національного ринку. Він підвищує прибутковість операцій завдяки зниженню ступеня ризику і невизначеності на світових ринках, що значно вище, ніж на національних.

Про це говорять дані обстеження причин прорахунків і невдач у міжнародному бізнесі, за котрими 53% випадків таких невдач доводилося на долю маркетингу, 35% були пов’язані з управлінням, а 12% — із правовими, виробничими і фінансовими прорахунками.

Розробка комплексу заходів щодо реалізації товарів і послуг на зовнішньому ринку являє собою управлінський процес, що включає в себе такі етапи: аналізу, планування, організації і контролю маркетингової діяльності.

–  –  –

Рис. 1. Основні маркетингові рішення Іншими словами, міжнародний маркетинг являє собою важливу умову встановлення діючого зворотного зв’язку між попитом і пропозицією в міжнародному масштабі, є своєрідним гарантом того, що виготовлена продукція, пройшовши всі етапи виробничого процесу, знайде свій шлях до кінцевого споживача за кордоном.

Варто підкреслити, що внутрішнє середовище фірми, її зовнішнє мікро- і макроекономічне оточення на закордонних ринках, а також принципи і методика проведення міжнародної маркетингової політики утворюють підґрунтя зовнішньоекономічної підприємницької діяльності, лежать в основі відповідної різноманітної практичної роботи.

У цій роботі представлені дані за станом Сумської області в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

–  –  –

На 2000 р. позитивним моментом у зовнішній торгівлі стало розширення країн-партнерів до 84 проти 69 і 74 у 1998 та 1999 роках за рахунок подальшого та більш ширшого застосування важелів маркетингу в своїй діяльності, зокрема налагодження стосунків з країнами Африки та Америки. В той же час партнерами Сумської області залишаються країни колишнього СРСР, Європи, Азії.

Баранов Юрий ХГТУ студент IV курса

БИЗНЕС В ИНТЕРНЕТ. ОТ РАЗРАБОТКИ

МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ДО ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Информационные технологии стремительно меняют лицо современного бизнеса. Вслед за американскими и западноевропейскими фирмами, все большее число украинских компаний начинает активно использовать возможности, открывающиеся при грамотном использовании Интернет.

Маркетинговая деятельность не прекращается после реализации товара, а послепродажное обслуживание клиентов позволяет получить дополнительную информацию, которая позволяет постоянно модифицировать и улучшать товары, а, следовательно, более полно удовлетворять потребности клиентов.

Такая стратегия позволит не только приобрести новых клиентов, но и удержать уже имеющихся, так как гораздо дешевле сохранить своих покупателей, чем привлечь новых или того сложнее, вернуть утраченных.

Взрывной рост числа пользователей Интернет, в первую очередь за рубежом, открыл перед компаниями новые возможности по взаимодействию с потенциальными клиентами и вывел интерактивный (онлайновый) маркетинг на качественно новый уровень. Это привело к появлению большого количества публикаций, в которых говорится о том, что скоро наступит время, когда Интернет и электронная коммерция полностью заменят СМИ как источник информации и магазины для совершения покупок.

Интернет-коммерция предоставляет ряд преимуществ потенциальным потребителям продукции, к числу которых можно отнести:

Удобство процесса покупки, которое заключается в том, что можно выбрать и заказать товары не выходя из дома.

Получение большего количества информации о товаре, в первую очередь сравнительного характера.

Покупателю не приходится общаться лицом к лицу с продавцом и подвергаться воздействию убеждающих и эмоциональных факторов.

С другой стороны, интернет-коммерция предоставляет определенные преимущества и компаниям, стремящимся реализовать свои товары и услуги:

Компании получают возможность быстрее реагировать на меняющиеся рыночные условия, менять ассортимент, цены и описания товаров.

Анализ реакции покупателей на те или иные предложения позволяет получать дополнительную информацию об их потребностях и оперативно вносить необходимые коррективы в рекламу.

Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что происходит значительная экономия денежных средств на доставке и распространении информации.

Но, несмотря на это, должно пройти еще немало лет, пока интернет-коммерция сможет полностью выявить свой потенциал и станет на равных использоваться вместе с другими маркетинговыми инструментами. В настоящее время большинство специалистов по маркетингу еще не считают интернет-коммерцию способной приносить прибыль.

Вот лишь несколько причин этого:

Ограниченное число пользователей, а следовательно — объема покупок. Несмотря на быстрые темпы развития, число пользователей Интернет на Украине пока еще очень невелико (по данным проведенных исследований около 500 тыс. человек, в России эта цифра доходит до 2,5—3 млн). Кроме того, многие из них предпочитают бродить по сайтам из любопытства, а не заниматься покупками.

Обычно, пользователи Интернет более обеспечены и технически подготовлены, чем среднестатистический житель. Этот фактор делает использование интернет-коммерции идеальным инструментом для продвижения компьютерной техники, программного обеспечения, сложной электроники и частично финансовых услуг. С другой стороны, этот же фактор делает малоэффективным использование интернет-коммерции для продвижения товаров массового спроса.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Сложившаяся хаотичность и информационная перегруженность большинства интернет-сайтов затрудняет привлечение и удержание потенциальных клиентов.

Тем не менее, все больше компаний, несмотря на все перечисленные сложности, включают интернет-коммерцию в перечень используемых маркетинговых инструментов. Причем все большее число фирм использует Интернет на всех этапах своей деятельности.

В 2001/2002 годах на Украине ожидается рост числа компаний, активно использующих Интернет в своем бизнесе. Задачи, решаемые при помощи корпоративного сайта, все в большей степени смещаются от рекламных и информационно-маркетинговых в сторону разрешения технологических задач. Поэтому, при организации представительства компании в сети, все больше внимания уделяется его функциональности, интерактивности, связи с бизнес-процессами, а также насыщенности полезной информацией, предназначенной как для конечных пользователей, так и для партнеров и дилеров. В первую очередь возможности Интернет и электронной коммерции будут использоваться и уже используются при работе с региональными партнерами и клиентами, поскольку это позволит значительно снизить издержки, связанные с приемом и обработкой заказов, а также послепродажным сервисным обслуживанием.

В заключение хотелось бы отметить, что серьезного экономического эффекта от внедрения интернет-технологий можно достичь только при соблюдении следующих принципов:

Компания должна обладать заранее разработанной и спланированной стратегией ведения бизнеса в Интернет, так как ошибки, совершенные при планировании в конечном итоге могут привести к значительным убыткам.

Для реализации этой стратегии необходимо пользоваться услугами профессионалов, хорошо зарекомендовавших себя в этой области.

Самым главным условием, которое часто не учитывается фирмами, является то, что деятельность в Интернет должна органично продолжать их основной бизнес.

Дальнейшее развитие и соблюдение этих принципов позволит интернет-коммерции занять соответствующее положение в ряду бизнес-технологий.

–  –  –

Конкурентоспособность продукции — одно из важнейших понятий, используемых в маркетинге при оценке товара. Сегодня предприятия сталкиваются не только с проблемой завоевания рынка, но и с обеспечением резерва конкурентоспособности товара. Для производителей продлить жизнь своей продукции на рынке бывает гораздо труднее, чем выйти на этот рынок. Целью настоящей работы ставилась разработка методики оценки резервов конкурентоспособности ферросплавного производства в условиях ОАО «НЗФ».

Разработка методики осуществлялась в следующей последовательности:

— определялась система конкурентоспособности, устанавливалось соответствие ее составляющих элементов, создавалось классификационное дерево конкурентоспособности;

— производилась адаптация классификационного дерева конкурентоспособности под продукцию ферросплавного производства ОАО «НЗФ». Ранжирование и оценка элементов конкурентоспособности определялись с использованием методов экспертной оценки и функции «желательности» Харрингтона. Вычислялся показатель конкурентоспособности товара. Полученные результаты позволяли выявить приоритеты, свойства продукции ферросплавного производства, определить резервы конкурентоспособности предприятия. В результате проведенной работы:

1. Понятие конкурентоспособности было сформулировано с учетом ориентационно-экономических и техникотехнологических аспектов.

2. Создано «дерево жизни» конкурентоспособности, состоящее из пяти основных ветвей.

Структура классификационного «дерева жизни» конкурентоспособности адаптирована под конкретный товар (силикомарганец ОАО «НЗФ» г. Никополь).

Ранжирование элементов конкурентоспособности производилось двумя способами:

— методом экспертной оценки элементов конкурентоспособности;

— при помощи интегрального показателя функции «желательности» Харрингтона.

На основании результатов каждый элемент конкурентоспособности занимал свое место, а каждый из последующих определял резервы конкурентоспособности продукции (рис. 1).

Методика позволяет выявить направления в определении резервов конкурентоспособности, ориентируясь на потребителя, а по каждому из элементов конкурентоспособности спланировать и спрогнозировать объем сбыта продукции на длительный период, то есть применима при разработке стратегии предприятия, позволяет четко определять место предприятия среди конкурентов.

На основе разработанной методики разработаны и внедрены практические рекомендации для придания продукции ферросплавного производства параметров, необходимых покупателю.

Методика наглядна, проста в реализации.

Рис. 1. Структура «дерева жизни» конкурентоспособности продукции

–  –  –Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 28 |
Похожие работы:

«УДК 911.3:338.46(477.44 Дудник І. М. Геодемографічні чинники територіальної організації послуг Національний авіаційний університет, м. Київ, e-mail: dudnik_ivan@ukr.net. Анотація. Розглядаються трансформаційні процеси в територіальному розвитку сфери послуг. Аналізується ефективність застосування традиційних підходів в нових умовах розвитку сфери послуг. Показаний складний механізм взаємодії геодемографічної системи з територіальною системою послуг в контексті інтегрального об’єкта –...»

«УДК 33:658;351.823.3 Точилін В.О., д-р екон. наук, Венгер В.В., канд. екон. наук, Інститут економіки та прогнозування НАН України ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНІ СТРУКТУРИ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ Проаналізовано організаційні та економічні чинники створення фінансовопромислових груп (ФПГ) у сфері гірничо-металургійного комплексу (ГМК) України. Розглянуто основні організаційно-економічні процеси та тенденції розвитку світового ринку металу. Виявлено зовнішні та...»

«ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2013. № 4 УДК 621.316.71 В. В. Кухарчук, д-р техн. наук, проф.; В. І. Родінков, канд. техн. наук, доц.; А. М. Коваль ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ СИСТЕМИ ПРИВОДА ПОХИЛОГО ДИФУЗІЙНОГО АПАРАТА МЕТОДОМ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Розглянуто динамічні режими роботи системи дводвигунового привода похилого дифузійного апарата за допомогою створеної імітаційної моделі. Показано метод визначення впливу різних чинників на динамічні...»

«Tехніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація, 2011, випуск 24, ч.ІІ УДК 631.7.015:62 М.І. Денисенко, канд. техн. наук, В.І. Рубльов, д-р техн. наук Національний університет біоресурсів і природокористування України Підвищення довговічності робочих органів грунтообробних машин з використанням точкового зміцнення У статті представлено огляд існуючих способів зміцнення деталей робочих органів ґрунтообробних машин, розглянуто їх переваги та недоліки....»

«Енергетика і автоматика, №1, 2014 р. УДК 631.31 ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ ПАЛИВА ПРИ РОБОТІ ПЛУГА З ДИСКОВИМ ПОДРІБНЮВАЧЕМ Д.В. Скоробогатов, молодший науковий співробітник Приведено результати і аналіз експериментального визначення витрат палива при роботі плуга з дисковим подрібнювачем. Дисковий подрібнювач, плуг, витрата палива, кут установки дисків, глибина установки дисків. Без проведення експериментальних досліджень неможливо об’єктивно визначити параметри робочих органів для обробітку ґрунту....»

«УДК 681.518:338.24 В.І. ЗАЦЕРКОВНИЙ* АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ІНТЕГРАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ ГІС, ДЗЗ І GPS В ЗАДАЧАХ МОНІТОРГИНГУ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА * Національний авіаційний університет, Київ, Україна Анотація. Зроблено аналіз інтеграційних процесів у технологіях ГІС, ДЗЗ і GPS. Сформульовано необхідність інтеграції. Описано моделі інтеграції, наведено приклади практичної інтеграції ГІС, GPS і ДЗЗ. Ключові слова: інтеграція, ГІС, ДЗЗ, GPS. Аннотация. Сделан анализ интеграционных процессов в...»

«Випуск 2 (17), 2014 врівноваження диспропорції між попитом та пропозицією на ринку праці. Максимальне задоволення попиту та використання пропозиції робочої сили – головна рушійна сила розвитку економіки країни. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Крегер О. Типы людей и бизнес [Электронный ресурс] / О. Крегер. – Режим доступа : http://royallib.ru/read/kreger_otto/tipi_lyudey_i_biznes.html. 2. Базілінська О. Я.Макроекономіка : навчальний посібник для студентів вузів / О. Я. Базілінська. – К. : Центр навчальної...»

«Серія: Економічні науки Випуск 32. Частина І УДК 330.341.1 (477) РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРЕДУМОВ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Брагарник О.О., ст. викл. Одеський національний економічний університет В статье рассматривается вопрос необходимости государственного регулирования инновационной деятельности как основного инструмента формирования инновационной модели расширенного воспроизводства на современном этапе экономического развития. Ключевые слова: инновации,...»

«ЗАПИТ цінових пропозицій 1. Замовник:1.1. Найменування: виконавчий комітет Алчевської міської ради. 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04052005 1.3. Місцезнаходження: м.Алчевськ, вул. Леніна,48 1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 35421071003250 спеціальний рахунок ГУДКУ у Луганській області, м.Луганськ МФО 804013, код 04052005 1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНИВЕРСИТЕТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” КАРАКУРКЧІ ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 621.35 ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКРИТТІВ СПЛАВАМИ ЗАЛІЗА З МОЛІБДЕНОМ І ВОЛЬФРАМОМ Спеціальність 05.17.03 – технічна електрохімія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2015 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі загальної та неорганічної хімії Національного технічного...»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна СЕМЕНОВА ДАР’Я СЕРГІЇВНА УДК 339.9:[339.1 – 027.543:620.9] РОЗВИТОК ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ Спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Харків – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі міжнародних економічних відносин Харківського національного університету...»

«УДК 004 031.42:332.1 Н. К. Гіковата, канд. екон. наук, доц. кафедри регіональної економіки Харківський національний економічний університет ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА АНОТАЦІЯ. У роботі надано етапи створення дистанційного курсу та принципи їх формування на прикладі навчальної дисципліни «Регіональна економіка». КЛЮЧОВІ СЛОВА: дистанційна освіта, дистанційний курс, регіональна економіка, інтелект. АННОТАЦИЯ. В работе представлены этапы создания дистанционного...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет В. П. Ковальський, В. П. Очеретний КОМПЛЕКСНЕ ЗОЛОЦЕМЕНТНЕ В’ЯЖУЧЕ, МОДИФІКОВАНЕ ЛУЖНОЮ АЛЮМОФЕРИТНОЮ ДОБАВКОЮ Монографія Вінниця ВНТУ УДК 666.982.2 ББК 38.32 К 56 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 9 від 23.04.2009 р.) Рецензенти: В. Р. Сердюк, доктор технічних наук, професор Д. І. Крикливий, доктор технічних наук,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»