WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Н.О. Курносова, Р.В. Курносова, С.В. Суховецька. Особливості тема-рематичного членування речення в англійській та російській мовах УДК 801.5 Н.О. Курносова, кандидат ...»

Н.О. Курносова, Р.В. Курносова, С.В. Суховецька. Особливості тема-рематичного членування речення в англійській та

російській мовах

УДК 801.5

Н.О. Курносова,

кандидат філологічних наук, доцент

(Житомирський державний технологічний університет);

Р.В. Курносова,

кандидат філологічних наук, доцент

(Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

С.В. Суховецька,

старший викладач

(Житомирський державний технологічний університет)

ОСОБЛИВОСТІ ТЕМА-РЕМАТИЧНОГО ЧЛЕНУВАННЯ РЕЧЕННЯ

В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ У статті здійснено порівняльний аналіз тема-рематичного членування речення в англійській і російській мовах та запропоновано рекомендації для перекладу науково-технічних текстів з російської на англійську мову.

Як відомо, кожне речення містить деякий комунікативно-інформаційний центр (рему), який найчастіше передає якусь нову інформацію про предмет повідомлення (тему). У зв'язку з цим, як справедливо зазначає Л.А.

Черняховська [1:22], текст може бути зрозумілим правильно, а переклад визнаний адекватним, якщо в ньому правильно передані не тільки значення слів, їх граматичні форми і синтаксичні відносини, але й коли в ньому правильно відображено актуальне (тема-рематичне) членування речення.

Цим проблемам присвячено декілька фундаментальних монографій, що досліджують актуальне членування речення на матеріалі різних мов [1; 3; 4] а також англо-російські відповідності в текстах публіцистичного стилю [1].

Запропонована стаття є дослідженням способів збереження комунікативної структури речення під час перекладу науково-технічних текстів з російської мови на англійську.

Труднощі адекватного членування речення під час перекладу обумовлені тим, що англійська і російська мови належать до різних лінгвістичних типів. У російській мові основним засобом ремовираження виступає порядок слів, а саме кінцева позиція в реченні комунікативного центру – реми. З цього випливає, що порядок слів, який є нерелевантним у російській мові на рівні синтаксичних структур, виступає важливим засобом актуального членування, релевантним компонентом комунікативної структури речення [2:15]. В англійській мові, з її стійким порядком слів, цей засіб не може бути використаним для актуального членування так широко і вільно, як у російській. Унаслідок вищевказаних особливостей найбільші проблеми при перекладі виникають тоді, коли рема-підмет займає кінцеву позицію в російському реченні. Наприклад, (1) Наблюдалось заметное возрастание температуры. А marked temperature rise was observed.

Синтаксична структура російського речення свідчить про те, що присудок, який займає початкове положення, є темою, а група підмета у фінальній позиції – ремою. Синтаксична структура англійського речення протилежна цій, проте комунікативні структури речень в обох мовах збігаються. На рематичність англійського підмета вказує неозначений артикль і тематичні властивості присудка. До тематичних присудків в англійській науковій мові можна віднести такі дієслова: describe, establish, identify, observe, obtain, propose, etc., які часто вживаються у формі пасивного стану і описують звичні дії, які в науковій мові несуть незначне комунікативне навантаження (див. пр.2,3).

Были выявлены разные примеси.

(2) Various mixtures have been identified.

Был предложен ряд вариантов. А number of alternatives have been proposed.

(3) Якщо ремою в реченні виявляється присудок, то синтаксичні структури англійського і російського речення збігаються між собою і з комунікативною структурою, що лежить у їх основі.

Температура либо слегка поднимется, либо (4) The temperature will either slightly rise or drop.

слегка упадет.

Доказательства в пользу простой формулы Evidence for the simple formula and against а dimer (5) и против димера в настоящее время are lacking.

отсутствуют.

На тематичні властивості підмета англійського речення вказують артиклі, а про те, що присудок виступає у функції реми, може сигналізувати подовження групи присудка (5), яка таким чином притягає логічний наголос [1:48].

Широке розповсюдження в наукових текстах російської мови мають речення, в яких комунікативна організація вислову диктує такий порядок слів: додаток (тема), присудок і підмет (рема).

На такие генераторы неблагоприятно влияют резкие Such generators are adversely (6) изменения температуры. affected by temperature changes.

Цей приклад наочно ілюструє, які трансформації необхідно провести при перекладі для збереження комунікативної структури початкового речення. Перш за все бажано зберегти порядок розташування компонентів російського речення. Ця мета досягається переоформленням російського додатка в підмет англійського речення, що супроводжується зміною форми дієслова-присудка з активного в пасивний стан, а початковий підмет оформляється у вигляді додатка з прийменником by (пасивізація англійського речення).

Такі ж структурні зміни відбуваються при перекладі неозначено-особових речень.

Н.О. Курносова, Р.В. Курносова, С.В. Суховецька. Особливості тема-рематичного членування речення в англійській та російській мовах Учитывая это, разработали схему синтеза, (7) With this in mind scheme synthesis outlined in Fig.1 показанную на рис. 1. was developed.

Белок фильтровали, промывали водой, а (8) Protein was filtered, washed thoroughly with water, буферные соли удаляли смолой and buffer salts were removed with biodeminrolit биодеминролит. resin.

Тут об'єкт дії трансформується в граматичний суб'єкт, а фактичний виконавець дії не вказаний.

Зворотний процес спостерігається при перекладі російських безособових речень (9), у яких додаток-тема є фактичним суб'єктом (виконавцем) дії. У відповідному англійському варіанті такий додаток – фактичний суб'єкт – трансформується в граматичний суб'єкт (підмет).

Им удалось повысить точность измерений They succeeded in raising асcuracy of their (9) тем, что они ввели ещё одну переменную measurements means introducing another величину. variable.

Таким чином, збереженню тема-рематичної структури російського речення у процесі перекладу сприяє оформлення в підмет того члена речення, який займає початкову позицію в вихідному вислові.

В таблице приводятся следующие данные.

(10) Table lists the following data.

В этой главе описывается использование (11) This chapter describes the use of organometallic металло-органических соединений. compounds.

В трубе возникла течь. The pipe developed а leak.

(12) В цих прикладах підмет-рема оригіналу зберігає при перекладі свою кінцеву позицію і комунікативну функцію за рахунок того, що він трансформується в додаток при перехідному дієслові-присудку.

Іншим способом збереження рематичних властивостей підмета, що займає кінцеву позицію в російському реченні, з обставиною-темою на початку (обставина – присудок – підмет) є інверсивна конструкція.

В таблице VII приведены относительные (13) In Table VII are entered the relative rates.

скорости.

В число этих факторов входит давление.

(14) Among these factors is pressure.

Затем последовало открытие нового Then followed the discovery of а new (15) соединения. compound.

Ця конструкція характеризується екзистенціальною семантикою. В подібних реченнях повідомляється про наявність (відсутність), появу, виникнення і т.п. у визначеному місці когось або чогось. Це обумовлює використовування в конструкції дієслів семантики "буття": а) неперехідних: be, lie, belong, осcur, come, follow etc.(14), (15); b) перехідних, які вживаються у формі пасивного стану: to be grouped, to be seen, to be written, to be embedded, to be entered, to be issued, to be shown, etc.(13).

Те ж значення і ремовидільна функція властиві і конструкції з подвійною інверсією.

Этому препятствуют два фактора, ни один (16) Opposed to this are two factors, neither из которых нельзя измерить. measurable.

Необхідно зазначити, що конструкції з інверсією (13) – (15), які характеризуються обов'язковою трьохчленістю (обов'язковою наявністю обставини) і екзистенціальною семантикою, визнаються граматичною нормою (5). Ці конструкції близькі за значенням, функцією до структур there is/there are.

Під час перекладу речення з підметом-ремою і дієсловом, що позначає положення в просторі (локальний тип) або констатує факт існування якого-небудь єства (екзистенціальний тип), вживається конструкція із ввідним there, яка вважається специфічним англійським прийомом рематизації підмета в умовах фіксованого порядку слів.

Значення екзистенціальності передають і дієслова, що використовуються в таких реченнях: 1) be, live, exist, sit, осcur, take place, що означають форми існування або положення в просторі; 2) come, arrive, follow, issue – дієслова руху; 3) seem, арpear, happen, prove – дієслова, що передають суб'єктивність сприйняття існуючого об'єкта.

Конструкції there is/there are використовуються для того, щоб вказати на рематичні властивості 1) формального, граматичного підмета російського речення:

За последние годы возобновился интерес There has been а renewed interest in this compound (17) к этому соединению. in the recent years.

Между спиртами и эфирами существует There is а parallel difference between the alcohols (18) различие того же типа. and the ethers.

2) додатка російського безособового речення:

Не существует доказательства участия іThere is no evidence for involvement of an i-steroid стероидного катиона. cation.

3) іменника, близького за значенням до дієслова-присудка російського речення:

Можна не сомневаться, что указанная (20) There can be little doubt that the sequence shown is последовательность является правильной. correct.

Якщо порівняти два описаних вище типи конструкцій, що характеризуються екзистенціальною семантикою, виконують ремовидільну функцію в англійській мові, то можна запропонувати такі рекомендації до перекладу Н.О. Курносова, Р.В. Курносова, С.В. Суховецька. Особливості тема-рематичного членування речення в англійській та російській мовах відповідних російських речень. Отже, речення екзистенціальної семантики типу російського "На столе книга."

можуть передаватися в англійській мові такими структурами:

There is а book on the table.

(21) On the table there is а book.

(22) On the table is а book.

(23) Якщо в кінці речення повинна знаходитися обставина, більше підійде зворот there is/there are (21). (22) і (23) рекомендується вживати у випадках, якщо кінцеве положення займає підмет, наприклад, за наявності при підметі розгорнутого означення, перерахування і т.д. або при тісному зв'язку підмета з підметом наступного речення. За відсутності обставини конструкція з there єдино можлива, а в разі вживання присудка в пасивному стані використовується (23).

Ще однією конструкцією, що виконує ремовидільну функцію в англійському реченні, є зворот it is…that.

Особливість цього звороту полягає в тому, що з його допомогою функція реми може бути приписана не тільки підмету, а будь-якому члену речення (крім присудка), який без цього звороту звичайно є носієм теми (наприклад, обставина місця, часу і т.п.). Цей зворот відрізняється від інших засобів рематизації підмета тим, що залишає підмет на початку речення, тим самим разом з ремовиділенням він може забезпечувати контактний зв'язок з попереднім реченням.

It is these scientists who have discovered а Именно эти ученые открыли новую методику (24) синтеза пропилена.

new procedure to synthesize propylene.

Отже, для досягнення адекватності під час перекладу з російської мови на англійську необхідно провести деякі модифікації синтаксичної структури російського речення для того, щоб комунікативні функції відповідних фрагментів речення були збережені.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Черняховская Л.А. Перевод и смысловая структура. – М.: Междунар.отношения, 1976. – 262 с.

2. Ковтунова И.И. Современный русский язык: Порядок слов и актуальное членение предложения. – М.: Просвещение, 1976. – 239 с.

3. Шевякова В.Е. Актуальное членение предложения. – М.: Наука, 1976. – 136 с.

4. Пумпянский А.Л. Упражнения по переводу литературы с русского языка на англійский и с английського на русский. – М.: Наука, 1966. –296 с.

Матеріал надійшов до редакції 1.04.2004 р.

Курносова Н.А., Курносова Р.В., Суховецкая С.В. Особенности тема-рематического членения предложения в английском и русском языках.

В статье проводится сравнительный анализ тема-рематического членения предложения в английском и русском языках, и предлагаются рекомендации по переводу научно-технических текстов с русского языка на английский.

Kurnosova N.O., Kurnosova R.V., Sukhovetska S.V.The Peculiarities of the Actual Division of the Sentence in the English and Russian Languages.

The article deals with the comparative analysis of the actual division of the sentence in English and Russian and the ways of translating scientific and technical texts from Russian into English.Похожие работы:

«Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, психологія і соціологія № 11, 2012 ISSN 2077-6780 УДК 37.046.16+81’42 Т. А. ЄЩЕНКО (канд. філол. наук, доц.) Донецький національний технічний університет ПЕРЕКЛАД НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ТЕКСТУ ЯК ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ПРОБЛЕМА У статті висвітлюється досвід викладання української фахової мови у вищій школі та навчання студентів перекладу науково-технічних текстів з російської мови українською мовою. Аналізуються переваги і можливості розвитку вказаної...»

«Міністерство освіти і науки України Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації УЗГОДЖЕННО: ЗАТВЕРДЖУЮ: Педрада КЗО „Обласний екологоДиректор департаменту натуралістичний центр освіти і науки дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної Голова педради державної адміністрації Ю.Ф.ПЕДАН О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ Річний звіт комунального закладу освіти „Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровськ ЗМІСТ стор. Вступ 2 І....»

«Міністерство освіти і науки України НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Галущак Дмитро Олександрович УДК 629.113.52 ПОЛІПШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ АВТОМОБІЛІВ ВИКОРИСТАННЯМ БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА Спеціальність 05.22.02 – автомобілі та трактори Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі «Автомобілі та транспортний менеджмент» Вінницького національного технічного...»

«ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ УДК 338.124.4.009.12 ШИМАНСЬКА Л. М. здобувач Вінницький національний технічний університет linashmnsk@gmail.com ОЦІНКА ВПЛИВУ ХАРАКТЕРИСТИК ЗОВНІШНЬОГО РИНКУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА У статті розглянуто методологію оцінки бар’єрів, які виникають на шляху виходу підприємства на нові міжнародні ринки товарів та послуг. Як основні перешкоди розглянуто надмірне державне регулювання, обмеженість ринку та конкурентоспроможність продукції основних...»

«ISSN 2074-2630 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» НАУКОВІ ПРАЦІ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Серія «Електротехніка і енергетика» №1(17)’2015 Красноармійськ – 2015 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАУКОВІ ПРАЦІ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕНЕРГЕТИКА Всеукраїнський науковий збірник, заснований у червні 2003 року Виходить 2 рази на рік №1(17)’2015...»

«Піняк І. Структуризація інтелектуального капіталу вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / Ірина Піняк, Оксана Бурліцька // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 2 (11). — С. 154-161. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14pilvnz.pdf. УДК 339.13 JEL Classification: 339.13 Ірина Піняк 1, Оксана Бурліцька 2 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул.Руська,56, м. Тернопіль,46001, Україна e-mail:...»

«Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» ТИЖДЕНЬ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКИ – 2014 Матеріали студентської науково-технічної конференції 2014 р. Дніпропетровськ УДК [622+621+620.9+681.5+33+34+53] Тиждень студентської науки – 2014: Матеріали студентської науковотехнічної конференції 2014 р. – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2014. – 210 с. До збірки увійшли кращі доповіді на студентській...»

«Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ЯКУШ ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ УДК 666.974.2 ЖАРОСТІЙКІ В'ЯЖУЧІ ТА МАТЕРІАЛИ ПІДВИЩЕНОЇ ТЕРМОСТІЙКОСТІ НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНОГО ГЛИНОЗЕМИСТОГО ЦЕМЕНТУ Спеціальність 05.17.11 – Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі будівельних матеріалів Київського...»

«УДК 364.48:332.122 ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ Н. Шпік, к. е. н., О. Микула, к. е. н. Львівський національний аграрний університет Постановка проблеми. Система показників розвитку соціальної інфраструктури сільських територій є вихідною методичною основою для комплексної оцінки економічних передумов їх функціонування, досягнутого рівня розвитку, темпів та масштабів трансформації, економічної та соціальної ефективності, визначення та обґрунтування...»

«Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація, 2014, вип. 27 УДК 637.62:677. 076.24 В. О. Сухарльов, проф., канд. с.-г. наук Харківська державна зооветеринарна академія В. В. Лиходід, канд. техн. наук, Е. Б. Алієв, канд. техн. наук, В. В. Полюсов, асп.1, В. В. Івлєв, інж.2 ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН, м. Київ Обгрунтування розробки техніко-технологічного модуля для переробки грубої вовни в утеплювач...»

«ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА МІЖВІДОМЧА КООРДИНАЦІЙНО МЕТОДИЧНА РАДА З ПРАВОВОЇ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЇ 23 грудня 2014 року м. Полтава Про підсумки проведення в області Тижнів та Місячника правових знань Заслухавши інформацію Пашко І.С. начальника Головного управління юстиції начальника, Драч Н.В. методиста Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім.В.М.Остроградського, Охріменко Н.В. – заступника директора з навчально-виховної роботи Полтавської гімназії №17, Полтавська...»

«мікросаджанців, а і надземної частини рослин. Тому найкращий розвиток мікросаджанців хмелю in vitro спостерігався при вирощуванні їх у касетах об’ємом 100 см3. Список використаних літературних джерел 1. Буйницький М. А. Вирощування садивного матеріалу / М. А. Буйницький / / Хміль.– Житомир: Обласне видавництво, 1958, 37-55 с.2. Венгер В. М. Прогрессивная технология возделывания хмеля (Методические указания) / В. М. Венгер, А. А. Годований [и др.] / / Житомир. – 1981. – 55 с. 3. Нечипорук И. Д....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» В.І. ГОЛІНЬКО ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів Видання друге Дніпропетровськ НГУ УДК 674.658 ББК 65.9 (2) 248 Г 60 Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-8921 від 10.06.2014). Рецензенти: А.С. Беліков, завідувач кафедри безпеки...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»