WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 93 |

«Економіка міського господарства За загальною і науковою редакцією Т.П. Юр'євої Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів ...»

-- [ Страница 1 ] --

Т.П. Юр’єва, В.О. Костюк, В.А. Бардаков,

В.В. Княжеченко, С.Ю. Юр’єва

Економіка

міського

господарства

За загальною і

науковою редакцією Т.П. Юр'євої

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

економічних спеціальностей

Харків – ХДАМГ – 2002

УДК 33:338.4

Економіка міського господарства: Навч. посібник.

/ За ред. Т.П. Юр'євої. – Харків: ХДАМГ, 2002. – 750 с.

Рецензенти:

д-р екон. наук, проф., акад. О.С. Іванілов (ХДТУБА);

д-р техн. наук, проф., акад. В.І. Торкатюк (ХДАМГ) Навчальний посібник містить систематизоване висвітлення питань теорії та практики економіки міського господарства. Значну увагу в ньому приділено основам ринкової економіки, що відповідає сучасним вимогам.

Викладаються питання, що характеризують роль та місце міського господарства в структурі суспільного виробництва: науково-технічний прогрес, інтенсифікація виробництва та його соціально-економічна ефективність; принципи та організація планування міського господарства;

матеріально-технічні й трудові ресурси підприємства; виробнича потужність та виробнича програма комунального підприємс тва; якість продукції (послуг); фінансово-економічні результати та інтегральна ефективність діяльності підприємс тва; аналіз виробничо-господарської діяльнос ті; особливості організації, планування, інтенсифікації виробництва на підприємствах галузей міського господарства.

У посібнику є значна кількіс ть тестів, задач, ситуацій, що відображають усі ключові теми курсу.

Розрахований для студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників підприємств, організацій та установ міського господарства.

Рис. – 54 Табл. – 155 Бібл. – 97 назв.

Гриф надано МОН України, рішення № 14/18.2 – 1477 від 12.07.02р.

© Колектив авторів ISBN 966 - 695 - 019 - 7 за ред. Юр'євої Т.П., ХДАМГ, 2002 Передмова Навчальний посібник міського господарства” “Економіка підготовлений з метою надання допомоги студентам економічних та інженерно-технічних спеціальнос тей вузів у доскональному вивченні теоретичного матеріалу та набуття відповідних навичок з базового навчального курсу “Економіка підприємства”, спеціалізація “Міське господарство”.

При підготовці посібника були використані сучасні вітчизняні й закордонні джерела з питань економіки міського господарства, національна правова база, галузеві нормативи та методики розрахунків показників у міському господарстві.

Посібник орієнтований на формування у студентів здатнос ті самостійно мислити, на поглиблення опанування навчального матеріалу, засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок, виконання економічних розрахунків.Виходячи з цього зміст посібника в логічній послідовності відображає структуру курсу і включає шість частин: I – Міське господарство у структурі суспільного виробництва; II – Ресурси; III

– Виробнича діяльніс ть підприємства; IV – Галузеві особливості діяльнос ті, організації та планування підприємс тв міського господарства;

V – Аналіз господарської діяльності; VI – Тести, задачі, ситуації.

Посібник складено відповідно до освітніх стандартів, згідно з навчальною програмою та урахуванням державних вимог щодо змісту та рівня підготовки спеціаліс тів відповідних фахових спрямувань. Він відповідає концепції економічного навчання в сучасних ринкових умовах.

Посібник підготовлений творчим колективом професорськовикладацького складу Харківської державної академії міського господарства.

Авторський колектив: к.е.н., професор Юр’єва Т. П. – керівник (передмова, вступ, розділи 1, §2; §3; 2; 3; 4; 6; 7; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;

21; 22; 23; 24, а також частково розділ 26-32, глосарій); Бардаков В. А.

(розділи 1, § 1; 9; 19; 20, а також частково розділ 32); Юр’єва С. Ю.

(розділи 5; 8, а також частково розділи 26-32); Княжеченко В. В. (розділи 10; 18); к.е.н., доц. Костюк В. О. (розділ 25, а також частково розділи 26Посібник орієнтований на якісне навчання студентів, магістрів, аспірантів. Він може також бути корисний людям, які вивчають економіку міського господарства, займаються бізнесом, фахівцям міського господарства.

Автори посібника висловлюють подяку асистентові кафедри “Економіка підприємс тв міського господарства” Водці Н. В. за допомогу в підготовці його до друку.

–  –  –

Господарство сучасного багатофункціонального міста являє собою складну кібернетичну систему, головною метою якої є створення умов для ефективної життєдіяльності людини. Складовими формування життєдіяльності мешканців міста є забезпечення їх життєво необхідних потреб: з водопостачання, опалення, водовідведення, санітарної очистки і благоустрою міс т, утримання і експлуатації комунального житлового фонду, експлуатації і ремонту шляхів і шляхових інженерних споруд, утримання і благоустрою парків, скверів, а також зон масового відпочинку, надання готельних послуг, послуг технічної інвентаризації, міського транспорту, послуг з охорони здоров’я, освіти, громадського харчування та багато інших.

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України ця важлива соціальна галузь, яка суттєво впливає на розвиток економічних взаємовідносин у державі, перебуває в глибокій криз і. Питання реструктуризації галуз і, стабілізації економічної ситуації є сьогодні найактуальнішими.

Корінну трансформацію в економіці, що пов'язана з переходом України на ринкові взаємовідносини, неможливо здійснити без відповідного кадрового забезпечення. Наявність достатньої кількості кваліфікованих фахівців, які володіють глибокими, різносторонніми знаннями, високим їх рівнем – необхідна умова формування сучасних ринкових структур.

Глобалізація економіки, лібералізація економічних зв'язків, використання новітніх технологій у виробництві, комунікаціях, обміні інформації та ін. породжують тенденцію до посилення одноріднос ті економічних і суспільних систем, що сприяє співробітництву фахівців різних країн. Це зумовлює необхідність підготовки вищими навчальними закладами України фахівців міжнародного рівня, конкурентноздатних на ринку праці. Вітчизняні випускники повинні: досконало володіти сучасними надбаннями економічної науки і практики; мати високий рівень свідомості й відповідальності перед своїм майбутнім, здатність протистояти негараздам часу; самостійно, у межах компетенції, приймати рішення; швидко орієнтуватися і адаптуватися до змін, що відбуваються;

миттєво діяти відносно ситуації, що склалася; виправдано ризикувати;

вміти взаємодіяти з партнерами; володіти комп’ютерними технологіями.

Професійна освіта в галузі економіки використовує в організації навчального процесу електронно-обчислювальну техніку, глобальну (Internet) і локальні (Intranet) мережі; інтерактивне телебачення (із зворотним зв'язком між студентом і викладачем та можливістю втручання викладача у процес навчання); ефект віртуальної реальності і засоби мультимедіа та ін. Завдяки всесвітній мережі Internet є можливість користуватися світовою класичною й сучасною економічною літературою.

Економіка є сферою суспільних відносин. Термін “економіка” розглядається в декількох значеннях: по-перше, як сукупність відносин, що визначаються характером власності на засоби виробництва; по-друге, як господарство окремого району, країни; по-третє, як наукова дисципліна, що вивчає відносини народного господарства, його галузей, окремих підприємс тв, а також окремі елементи виробництва (капітал, фонди, праця і т. ін.).

За визначенням П. Самуельсона, економіка – це наука про те, як суспільс тво використовує певні обмежені ресурси для виробництва корисних продуктів і розподіляє їх між різними групами людей.

Економіка міського господарства – галузева економічна наука. Вона являє собою систему спеціальних наукових знань про форми та особливості виявлення загальних економічних законів у міському господарстві як галузі народного господарства.

Економіка підприємства міського господарства – наука про ефективність виробництва, шляхи й методи досягнення підприємством найкращих результатів при найменших витратах.

У посібнику теоретичні положення доведені до стадії їх практичного застосування, а зміст пов'язаний із сучасною економічною ситуацією в нашій країні. Автори сподіваються, що такий підхід сприятиме випуску фахівців з економіки міського господарства, добре підготовлених теоретично, методологічно й практично, здатних на високому рівні вирішувати економічні завдання, що стоять перед окремими підприємс твами міського господарства та галуззю в цілому.

Частина 1. Міське господарство у структурі суспільного виробництва Розділ 1.

Урбанізація і розвиток міського господарства Основні терміни і поняття: місто; урбанізація; міське господарство; житлово-комунальне господарство; побутове обслуговування; послуги; підприємство; галузь; благоустрій міст;

виробництво; споживання; промисловість; продуктивність праці; місцеві умови; особисті послуги; господарські послуги; виробничо-експлуатаційна діяльність підприємства; надання послуг; графіки навантажень комунальних підприємств.

Місто і процес урбанізації 1.1.

Сьогодні суспільне життя людства нерозривно зв’язане з містом.

Кожна друга людина мешкає в місті. Сучасне місто є центром несільськогосподарського виробництва, постійно розширює свій вплив на навколишню територію і далі розвиває функції суспільно-політичного і культурного характеру.

Місто визначається як територія, що має певний статус і характеризується специфічним середовищем: соціальним, виробничим, природним, архітектурним.

Місто – це особлива соціально-територіальна форма організації суспільного виробництва, де відбуваються не тільки виробництво але й формування самих людей та їх способу життя. Формування людини багато в чому залежить від стану соціально-культурного середовища, що визначається поряд з іншими і такими чинниками, як наявність і якість житла та комунальних послуг, транспорту та зв’язку, торгівлі і громадського харчування, побутового обслуговування, охорони здоров’я, освіти і т.п. Процес ускладнення міського середовища призводить до зміни "якостей" самої людини.

Перші міста на землі виникли за кілька тисячоліть до нашої ери в зв'язку з переходом людського суспільства від первіснообщинного до рабовласницького ладу, коли відокремилося ремесло від землеробства, з'явилися приватна власність і товарообмін, класи і держава. Народження кожного міста обумовлено потребами суспільства й у першу чергу економічними. Значення, роль і соціальний профіль міс т мінялися залежно від рівня розвитку продуктивних сил, способу виробництва, суспільноекономічної формації, в умовах яких вони розвивалися. Змінювалися характер розселення людей, розміри і темпи розвитку міського господарства, ступінь благоустрою житлового фонду. Підвищення ролі міст у розвитку суспільства називається урбанізацією.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Головний соціальний зміс т урбанізації виявляється в особливих «міських відносинах», що охоплюють соціально-професійну і демографічну структуру населення, його спосіб життя, культуру, розміщення продуктивних сил, розселення. Передумови урбанізації зростання в міс тах індус трії, розвиток продуктивних сил, їх культурних і політичних функцій, поглиблення територіального поділу праці, динаміка демографічних показників, природні ресурси та інші містотвірні фактори.

Темпи урбанізації, її масштаби, рушійні сили і наслідки залежать від соціально-економічних умов на різних історичних етапах розвитку людського суспільства.

Античні міста виникали як різ новид соціально-економічної і державної організації. Вони називалися «поліси», тобто міста-держави, і складалися із самих міст і прилягаючих до них невеликих територій.

В окремі періоди розвитку людського суспільства міс та досягали великих розмірів, на їхній території зосереджувалася велика кількість населення. Так, у рабовласницьких державах існували великі адмініс тративно-територіальні центри з населенням 500-600 тисяч чоловік, а в стародавньому Римі, у період його розквіту - навіть більше 1 мільйона жителів.

У містах Стародавнього світу споруджувалися в центрі величні палаци і храми, величезні громадські й культові будинки, прос торі квартали прекрасних житлових будинків, що стали іс торичними пам'ятками найвищих досягнень цивілізації в області архітектури. Великим містам вже були відомі багато елементів міського благоустрою.

На Русі міс та виникли у феодальний період, тому що феодалізм ту т виріс безпосередньо з общинно - родового суспільс тва, минаючи рабовласницький лад. У IX сторіччі виникли Київ, Новгород, Муром, Житомир, Ростов, Смоленськ, Полоцьк та ін., що були важливими ремісничо-торговими центрами й опорними пунктами давньо - руської держави зі столицею в Києві (Київська Русь).

Пращури сучасних українців оселилися на території, яка вже мала за собою давню історію – з часів палеоліту і неоліту. Величезний вплив на історичне життя тут мала природа краю. Український народ живе на тій самій території, яку здобув з початку свого розселення у Східній Європі, дуже мало уступивши територію чужим народам, а ту, що він здобув, була продуктом колонізації порожніх, незаселених прос торів, з яких не треба було когось усувати та проганяти. Отже, український народ був не завойовником, а мирним колонізатором. Територія держави переступає за Карпати, на півночі йде уздовж Прип'яти, Десни, Сейму, на південному заході - понад Прутом до нижнього Дунаю, з півдня її обмежує Чорне море, на сході вона губиться серед мішаного населення Вороніжчини й Донщини, а на південному сході в басейні Кубані досягає Кавказьких гір.

Кожне місто має свою неповторну історію виникнення і розвитку, свою міську культуру, що несе в собі особливості національної культури.

Показовим прикладом є історія центра Слобожанщини - міста Харкова.

Початок виникнення міста за малоросійським типом відноситься до 1654 року. Спочатку місцем поселення малоросіян тут було городище.

Побудоване на пагорбі в с теповій місцевості, воно було єдиним укріпленням і викорис товувалося для захисту від набігів татар. Перші переселенці зайняли своїми дворами верхню частину пагорба і зміцнили її тином. Подібно Харкову на Слобожанщині були побудовані Зміїв, Салтов, Суми, Хорошево, Мохнач та ін. У XVIII ст. нові поселення утворилися переважно шляхом виділення з колишніх хуторів і слобод. У козацький період своєї історії Харків нічим не відрізнявся від інших слобідсько українських міст. Єдиним міським станом були «цехові», які проживали не тільки в місті, а й у селі. Поява дворянства, чиновництва, купецтва, міщанс тва та ін. станів відноситься до другої половини XVIII ст.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 93 |
Похожие работы:

«22 Стратегія економічного розвитку України. Випуск № 29 (2011) Література 1. Звіт Антимонопольного комітету України за 2010 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.amc.gov.ua.2. The Global Competitiveness Report 2011—2012 [Електронний ресурс] — Режим доступу : / http://gcr.weforum.org.3. Transition Report 2010: Recovery and Reform [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ebrd.com.4. Горбанев М. М. Международные рейтинги конкурентоспособности и что они на самом деле...»

«ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ТА ЧАСТОТИ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬ СЕРІЇ LD LD3s ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ® ЗМІСТ Найменування частин і компонентів.................................... 2 Загальні відомості.................................................. 3 Показання до застосування............................................. 3 Принцип роботи..................»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису ПРОКОПЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 004.896 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОТЕХНОЛОГІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКІВ Спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Науковий консультант доктор технічних наук, професор Ладанюк Анатолій Петрович Черкаси 2016 ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 6 ВСТУП....»

«Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту 4. http://www.oda.ck.ua/index.php?lng =ukr§ion=8&article=10 – [Електронний ресурс].– «Агропромисловий комплекс – статистика». 5. http://en.animalfarming.com.ua – [Електронний ресурс]. – «3rd Ukraine International Exhibition for Animal Farming». Дата надходження до редакції – 15.06.2012 р. УДК 004.4:005.95 Мороз М. М.1 РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Проаналізовано поняття інформаційного...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА НАНОМАТЕРІАЛИ І НАНОТЕХНОЛОГІЇ Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Харків – 2014 УДК 539.51(075.8) ББК 30.37+22.37я73 Н 35 Рецензенти: Клименко С. А. – професор, доктор технічних наук, Інститут надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України, м. Київ; Багмут О. Г. – професор, доктор фізико-математичних наук, Національний технічний університет «Харківський...»

«ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 8’2013[46] Науково-виробничий журнал 4. Global technology M&A update October – December 2012 and year in review [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ey.com 5. Слияния & Поглощения [Информационно-аналитический журнал]. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mergers.ru 6. Офіційний сайт компанії Cisco [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cisco.com 7. 1Q13 Tech M&A and IPO Analysis Report [Електронний ресурс] // IDC. – Режим доступу:...»

«Оксентюк Р. Використання методів спам та дорвей у просуванні продукту в мережі Інтернет [Електронний ресурс] / Р. Оксентюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 234-241. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12oravmi.pdf. УДК 339.138 JEL Classification: M37 Роман Оксентюк Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна, e-mail: kaf_mp@tu.edu.te.ua здобувач,...»

«УДК 621.311:330.133:657.478 С. В. Філиппова, А. В. Левицька Одеський національний політехнічний університет ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ ПАЛИВНОЇ СКЛАДОВОЇ ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЕНЕРГОСИСТЕМІ УКРАЇНИ © Філиппова С. В., Левицька А. В., 2014 Розглянуто вплив паливної складової на процес формування вартості електроенергії в енергосистемі України через виявлення відповідних чинників, які повинні бути враховані в системі обліково-аналітичного забезпечення управління енергетичним...»

«3. Алиев М. Н. Становления и перспективы развития системы пенсионного обеспечения в Азербайджанской Республике (правовые проблемы). – Баку: Бакинский Университет, 2003. – С. 37 (на азербайджанском языке).4. Захаров М. Л., Тучкова Э. Г. Право социального обеспечения России. Учебник. – М.: Волтерс Клувер, 2004.5. Мурадов Ф. Понятие международно-правового регулирования социального обеспечения // Актуальные проблемы государства и права в Азербайджанской Республике: Сборник научных статей. Вып. 18....»

«Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, 2011, вип. 20, ч. ІI УДК 330.341.1:338.4:631.3 Н.П. Сисоліна, доц., канд. екон. наук, Л.В. Кононенко, доц., канд. екон. наук, І.П. Сисоліна, канд. техн. наук Кіровоградський національний технічний університет Інноваційний менеджмент та перспективи його розвитку У статті розглянуто історичний аспект інноваційного розвитку, визначено роль, сутність та завдання інноваційного менеджменту в процесі управління...»

«Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. 2011.Вип.№14 УДК 629.7.083 КОНОНОВ О.А., заступник начальника інституту з виховної роботи, доктор технічних наук, доцент ДУДКІН І.П., провідний науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник КУБАРЬ С.В., начальник науково-дослідної лабораторії, кандидат технічних наук МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ АВІАЦІЇ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У статті...»

«ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 3’2013[41] Всеукраїнський науково-виробничий журнал 14. Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010: Національний класифікатор України. Чинний від 01.01.2012 р. (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 листопада 2010 року N 530).15. Довідка про динаміку туристичних потоків в Україні за 2010 рік / за даними Адміністрації Держприкордонслужби України [Електронний ресурс]. –...»

«Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. Випуск 40 УДК 378.371 В.В. Бондаренко ГУМАНІТАРНА СКЛАДОВА ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ІНЖЕНЕРАПЕДАГОГА У статті досліджується місце, роль та основні гуманітарні складові процесу підготовки інженерів-педагогів за напрямом підготовки 0101 «Педагогічна освіта» за спеціальністю «Професійне навчання» з урахуванням поліфункціональності кінцевого результату. Ключові слова: професійне навчання, інженер-педагог, гуманітарна...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»