WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«МІКРОФРЕЗЕРУВАННЯМ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ПЕРФІЛОВ Іван Васильович

УДК 621.914.02

ВІБРАЦІЙНА ОБРОБКА ДЕТАЛЕЙ МІКРОФРЕЗЕРУВАННЯМ ТА

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Спеціальність 05.03.01 – Процеси механічної обробки,

верстати та інструменти

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ 2015 Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі конструювання верстатів і машин Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут ” Міністерства освіти і науки України, м. Київ.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, Струтинський Василь Борисович, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, завідувач кафедри конструювання верстатів і машин.

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор, Федориненко Дмитро Юрійович, Чернігівський національний технологічний університет, професор кафедри технологій машинобудування та деревообробки кандидат технічних наук, доцент, Волошин Віталій Несторович, Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, заступник директора з навчальної роботи Захист відбудеться “22“ вересня 2015 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.002.11 в Національному технічному університеті

України “Київський політехнічний інститут” за адресою:

03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, навчальний корпус №1, аудиторія 214.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Автореферат розісланий “ ___“ _серпня_ 2015р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.002.11 В.С. Майборода Загальна характеристика роботи Актуальність теми. Обробка деталей мікрофрезеруванням при додатковому вібраційному впливі формує спеціальний мікропрофіль поверхні. Деталі із спеціальним мікропрофілем використовуються в медицині і медичній техніці.

Спеціальний мікропрофіль забезпечує особливі властивості пар тертя, прецизійних контактних з’єднань. Спеціальний мікрорельєф поверхні суттєвим чином підвищує параметри якості деталей та виробів.

Вібраційна обробка деталей мікрофрезеруванням є ефективним методом обробки, але її реалізація потребує великого обсягу досліджень пов’язаних із розробкою спеціального високочастотного динамічного обладнання та всебічного вивчення процесу обробки. Тому дослідження в даному напрямку є актуальними.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами:

Робота виконана на кафедрі конструювання верстатів і машин відповідно до наукових планів НТУУ «КПІ», зокрема в рамках науково-дослідної комплексної роботи по держбюджетній темі «Розробка теорії проектування та дослідна апробація багатокоординатних верстатів і машин з мехатронними стрижневими структурами та їх систем керування» (2012 р., номер реєстрації 0113U002333).

Мета і задачі досліджень. Мета роботи – розробка спеціального обладнання для реалізації вібраційної обробки деталей мікрофрезеруванням фрезами малого діаметра для формування складного мікропрофіля обробленої поверхні із необхідними характеристиками.

Задачі дослідження:

1. Розробити спеціальне обладнання для вібраційної обробки мікрофрезеруванням, яке включає вібраційний стіл із п’єзоелектричними приводами, пристрої вимірів параметрів технологічної системи та систему керування положенням стола в процесі обробки.

2. Визначити геометричні, інерційні та деформаційні властивості фрез малого діаметра (0,2…1,5 мм), вдосконалити їх параметри для реалізації раціональних законів вібраційної обробки деталей мікрофрезеруванням.

3. Забезпечити раціональні динамічні характеристики технологічної системи вібраційної обробки та виконати корекцію системи керування п’єзоелектричних приводів стола для реалізації необхідних амплітудно-частотних діапазонів вібрацій заготовки при обробці деталей фрезами малого діаметра.

4. Визначити основні закономірності процесу мікрофрезерування та встановити особливості робочих процесів формування спеціального мікропрофіля поверхонь із забезпеченням ціленаправленого впливу на параметри мікропрофіля.

5. Встановити характерні параметри оброблених поверхонь із спеціальним мікропрофілем і на основі дослідження експериментально визначених мікротопограм поверхонь, розробити метод опису диференціальних та інтегральних характеристик поверхонь одержаних мікрофрезеруванням на основі двомірних рядів Фур’є та тензорних характеристик анізотропії властивостей мікропрофіля.

Об’єкт досліджень – обладнання для обробки деталей мікрофрезеруванням.

Предмет дослідження – процеси вібраційної обробки деталей фрезами малого діаметра та закономірності формування мікропрофіля оброблених поверхонь.

Наукова новизна

- Визначено особливості геометричних та деформативних характеристик фрез малого діаметра 0,25…1,5 мм. Визначено кути різання, радіуси різальних крайок, фаски зносу та розміри змінних по довжині поперечних перетинів фрез. Досліджено характеристики жорсткості фрез. Визначено еліпси жорсткості та їх орієнтацію відносно ріжучих крайок фрез. Встановлена наявність перетинів мінімальної та максимальної деформативності у фрезах малого діаметра.

- Вперше розроблена математична модель малорозмірної деформованої фрези як системи з розподіленими параметрами, що враховує поздовжні, крутильні та згинальні коливання фрези в площині її мінімальної жорсткості при згині, запропоновані спеціальні методи врахування дисипативних процесів при коливаннях фрези.

- Підвищення точності обладнання для вібраційної обробки запропоновано здійснити на основі визначення параметрів фігур Ліссажу, що формуються двома приводами переміщення стола. Для базової фігури Ліссажу у вигляді еліпса визначено випадкові відхилення траєкторій переміщення стола. Виконана статистична обробка параметрів траєкторій та встановлені детерміновані і випадкові похибки обладнання.

На цій основі проведена корекція системи керування і забезпечені необхідні параметри точності обладнання. Корекція включає введення спеціальних регуляторів у систему зворотніх зв’язків. В результаті корекції знижена коливальність приводів переміщення стола та суттєво підвищена швидкодія приводів.

- Вперше встановлені особливості кінематики процесу різання фрезами малого діаметра із визначенням змін площі зрізуваного шару, обумовлених коливаннями фрези і переміщенням деталі встановленої на вібраційному столі. Визначено особливості динамічного процесу різання при періодичному врізанні зубів малорозмірної фрези в оброблювану поверхню. Встановлені зміни положення окремого зуба фрези внаслідок її згинальних деформацій. Обґрунтована наявність різнорідних областей обробки по сліду із формуванням відповідного мікропрофіля в даних областях.

- Запропоновано метод оцінки параметрів мікропрофіля обробленої поверхні на основі використання двомірного спектрального аналізу. Для цього мікропрофіль описано двомірним рядом Фур’є із визначенням спектральних характеристик мікропрофіля. Встановлено, що спеціальний мікропрофіль має суттєві показники анізотропії своїх геометричних параметрів. Для оцінки властивостей анізотропії мікропрофіля запропонована спеціальна тензорна характеристика.

Практична цінність роботи:

- Розроблено, виготовлено і апробовано у виробничих умовах обладнання для вібраційної обробки у вигляді високочастотного двохкоординатного вібраційного стола встановленого на прецизійному фрезерувальному верстаті. Частота обертання інструмента сягає 100000 об/хв. при частотному діапазоні переміщень вібраційного стола до 2500 Гц з амплітудою до 0,03 мм. Розроблено пружний підвіс стола, що має вигляд паралелограмного механізма із пружними шарнірами у вершинах паралелограмів. Для забезпечення необхідних параметрів затухання коливань стіл оснащено демпферами рідинного тертя. Компенсація статичних зусиль і встановлення нульових положень п’єзоелектричних приводів забезпечено спеціальними механізмами. Розроблена мехатронна система переміщення стола, що має тензометричні вимірювачі переміщень окремих п’єзоприводів та лазерні тріангуляційні вимірювачі положення стола по двох координатах. Точність визначення переміщень стола складає 0,4…0,6 мкм.

- На основі досліджень розроблені рекомендації по вдосконаленню процесів різання фрезами малого діаметра при наявності вібрацій заготовки. Проведена дослідно-промислова апробація розробленого обладнання. Підтверджено високу ефективність вібраційної обробки деталей фрезами малого діаметра та можливість одержання спеціального мікропрофіля обробленої поверхні.

Особистий внесок здобувача. Всі основні наукові результати роботи одержані автором особисто. Вони полягають у розробці обладнання для вібраційної обробки мікрофрезеруванням. Розроблена конструкція високочастотного вібраційного стола та системи його керування. Запропоновано корекцію системи керування. Вдосконалено конструкції малорозмірних фрез та визначено їх параметри жорсткості. Побудована математична модель технологічної системи та проведено математичне моделювання.

Теоретично і експериментально досліджено мікропрофіль обробленої поверхні із застосуванням двомірних рядів Фур’є та тензорних характеристик.

Апробація результатів.

Основні наукові положення і результати роботи доповідались і одержали позитивну оцінку на ХI Міжнародній науково-технічній конференції „Прогресивна техніка і технологія - 2010” (м. Київ, 2010 р.); XVI Міжнародній науково-технічній конференції „Гідроаеромеханіка в інженерній практиці” (м. Вінниця, 2011 р.); X Міжнародній науково-технічній конференції „Вібрації в техніці та технологіях” (м. Львів, 2011 р.); Міжнародній науково-технічній конференції „Проблеми сучасних технологій виготовлення і надійності передач з гнучким зв’язком” (м.Тернопіль, 2011 р.); XV Міжнародній науково-технічній конференції „Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта-2014” (м. Київ, 2014 р.), 31 міжнародній науково-технічній конференції «Перспективні напрямки розвитку технології машинобудування і металообробки» (Мінськ, 2015 р.), Міжнародній науково-технічній інтернетконференції «Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування»

(Вінниця, 2015), 15-му Міжнародному науково-технічному семінарі «Сучасні проблеми виробництва і ремонту в промисловості і на транспорті» (м. Свалява, 2015).

Публікації за матеріалами дисертації. За темою дисертації опубліковано 13 наукових праць, серед них 1 монографія, 5 статей в провідних фахових виданнях (з них 2 статті в іноземних виданнях) та 7 публікацій матеріалів і тез доповідей на наукових конференціях.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 5 розділів, загальних висновків, списку використаних джерел із 172 найменувань та додатку.

Повний обсяг дисертації 227 сторінок, включаючи 194 рисунки, 3 таблиці.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, її зв'язок із науковими програмами, сформульовано мету і задачі досліджень, визначено предмет і об’єкт досліджень, сформульована наукова новизна та практична цінність роботи. Вказано особистий внесок автора та підтверджена апробація результатів роботи.

В першому розділі дано огляд стану наукової проблеми по реалізації вібраційної обробки деталей мікрорізання на спеціальному обладнанні. Дослідження процесів фрезерувальної обробки з накладенням вібрацій виконані багатьма вітчизняними і закордонними авторами. Слід відзначити роботи, які виконали Абель Е., Альбрехт П., Адам Я.І., Барановський М.І., Боденхаузен І.В., Брамер П.Г., Вречер Ш., Вік М., Грановський Г.І., Ганселка Г., Гу-Ліан, Ісаєв О.І., Жарков І.Г., Клименко С.А., Коновалов Е.Г., Клок Ф., Кумабе Д., Мюллер В., Кондратов А.С., Подураєв В.Н., Мельничук П.П., Зенкін А.С., Сатель Е.О., Струтинський В.Б., Хаас Ф., Хао Джанг, Ху Ж., Ульман Е., УанЧіп Чанг, Федориненко Д.Ю., Шлот Д., Шіфлер А., Шмідт І., Швіцерінг С.

В роботах розглянуто режими різання, викладено досвід практичного використання вібрацій при фрезерувальній обробці. Зазначена складність даної проблеми. В результаті аналізу наявних досліджень встановлено, що вібраційна обробка мікрофрезеруванням вивчена недостатньо. В літературних джерелах не виявлено ефективних теоретичних розробок по динаміці процесів. Автори не враховують динамічні деформації фрез, що суттєвим чином впливає на процес обробки та параметри обробленої поверхні.

На основі аналізу результатів попередніх досліджень сформульовано мету і задачі роботи, обґрунтовано методи досліджень.

У другому розділі наведено результати розробки обладнання для вібраційної обробки деталей мікрофрезеруванням. Обладнання реалізовано на базі прецизійного трьохкоординатного вертикального фрезерувального верстату Wissner Gamma 303 High Performance. В процесі обробки забезпечувалась подача із швидкостями 300 … 1200 мм/хв.. (5…50 мм/с). Глибина різання для різних випадків обробки складала 20 … 500 мкм. Подача на зуб при різних варіантах різання складала 5 … 20 мкм.

Верстат оснащено спеціально розробленим в процесі досліджень двох координатним вібраційним столом із відповідними пристроями (рис. 1).

Шпиндель Інструмент

–  –  –

Стіл реалізує максимальну амплітуду мікропереміщень 0,03 мм по двох координатам на частотах до 2,5 кГц.

В якості пружного елемента стола використано розроблений паралелограмний механізм з пружними шарнірними з’єднаннями (рис. 1б).

Вібраційний стіл оснащено приводами із системою керування та контрольновимірювальною апаратурою. Виміри поточних переміщень вібраційного стола проводились за допомогою лазерних сенсорів моделі LK-H052 фірми KEYENCE.

Сенсори мають точність вимірювань до 650 нм при нульовій точці на відстані 50 мм від рефлектора сенсора і робочому діапазоні в межах ±10 мм від нульової точки.

Мікрофрезерування проведено з використанням малорозмірних фрез. Використані фрези серійного виробництва та проведена їх модернізація. Шляхом вимірів на мікроскопі визначені основні геометричні розміри ріжучої частини фрез (рис. 2).

А lK d

–  –  –

а б Рис. 3. Результати розрахунків напружено-деформованого стану фрези (а) та визначені в результаті розрахунків характеристики жорсткості фрези (б) Проведені розрахунки напружено-деформованого стану при різних напрямках сили різання. Побудована полярна діаграма деформативності фрези та діаграма

–  –  –

а б Рис. 6. Лицьова панель системи керування вібраційного стола (а) та фактично виміряне лазерними сенсорами переміщення стола (б) Створене програмне забезпечення дає можливість генерувати вихідні сигнали різних форм з заданими амплітудно-частотними параметрами. Перша група вимірів реалізувала переміщення центра вібраційного стола відповідно фігурам Ліссажу. Для оцінки точності приводів використано колові фігури Ліссажу, які відповідають синусоїдальним переміщенням п’єзоприводів при наявності фазового зміщення 90°.

Для фактичних виміряних траєкторій руху стола розглянуті характерні перетини виміряних реалізацій еліптичних фігур Ліссажу в напрямку вісей координат і. В якості характерних вибрані перетини в областях A, B, C, D. Визначено закони розподілу розташування траєкторій в перетинах. Встановлено, що вони близькі до нормального закону.

Проведені теоретичні дослідження траєкторій у вигляді фігур Ліссажу.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«УДК 620.952.003.13 (477.44) ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ РІПАКУ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ Фіщук Н. Ю., Гонтарук Я. В. Вінницький національний аграрний університет Анотація. В статті розкрито історію розвитку виробництва біопалива та найсучасніші технології переробки ріпаку на біодизель. Проаналізовано обсяги виробництва і переробки ріпаку у Вінницькій області. Досліджено перспективи подальшого розвитку виробництва ріпаку з урахуванням оптимальних сівозмін та потреб області....»

«LDLUGUKR Canon ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА Посібники до апарата Посібники до цього апарата поділені наступним чином. Будь ласка, звертайтеся до них за більш детальною інформацією. В залежності від конфігурації системи та придбаного виробу деякі Посібники можуть не знадобитися. Посібники з цією позначкою наявні у Посібники з цією позначкою наявні у форматі PDF на CD-ROM надрукованому вигляді. компакт-диску, що постачається разом із виробом. • Настройка апарата Карта настройки • Інсталяція програмного...»

«1 НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЯШЕНКО МАРИНА ЮРІЇВНА УДК 631.82:633.2:631.6 (833) ВПЛИВ ДОЗ, ФОРМ, СТРОКІВ ТА СПОСОБІВ ЗАСТОСУВАННЯ АЗОТНИХ ДОБРИВ НВ УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ ПІСЛЯОКИСНОЇ СУДАНСЬКОЇ ТРАВИ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 06.01.04 агрохімія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата сільськогосподарських наук Київ 1999 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Інституті зрошуваного землеробства УААН Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор...»

«УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС 5. Корольчук О.П. Стратегія формування та розвитку вертикальних маркетингових систем на основі франчайзингових відносин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора ек. наук.: спец. 08.00.04. ”Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / О.П. Корольчук.Донецьк, 2008.-41с.6. Мавріду В.Ю. Теоретичні та практичні аспекти франчайзингу./ В.Ю.Мавріду // Науково-технічний збірник.2006.-№ 73.-С.303-313. 7. Мендельсон М. Руководство по...»

«УДК 629.4.016.15 Олексій Трихліб АНАЛІЗ ВИТРАТ ПАЛИВА ТЕПЛОВОЗОМ З ОБЛІКОМ ФАКТИЧНО ВИКОНАНОЇ РОБОТИ В статті проведено аналіз умов експлуатаційної роботи тепловозів та чинників, що впливають на енергетичні витрати. Викладені принципи скорочення витрати дизельного палива за рахунок удосконалення обліку фактично виконаної поїзної та маневрової роботи. В статье проведен анализ условий эксплуатационной работы тепловозов и факторов, влияющих на энергетические затраты. Изложены принципы сокращения...»

«Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання магістерської дисертації для студентів спеціальності 8.05140101 – Промислова біотехнологія Київ НТУУ КПІ Методичні вказівки до виконання магістерської дисертації для студентів спеціальності 8.05140101 – Промислова біотехнологія / Уклад.: Клечак І.Р., Тодосійчук Т.С., Ліновицька В. М. – К.: НТУУ „КПІ. – 2013. – 24 С. Гриф надано Методичною радою НТУУ...»

«SWorld – 1-12 October 2013 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2013 SCIENTIFIC RESEARCH AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2013 УДК [620.2.663.241]:543.429.23 Оносова І.А. ЯМР-СПЕКТРОСКОПІЯ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД ВСТАНОВЛЕННЯ АВТЕНТИЧНОСТІ ПРОДУКЦІЇ Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського Донецьк, Щорса 31, 83050 Onosova I.A. NMR SPECTROSCOPY...»

«МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 233 УДК 327 Д.І. Макогон, аспірант Севастопольський національний технічний універсітет вул. Університетьська, 33. м. Севастополь, Україна, 99053 РОЛЬ І МІСЦЕ ФРАНЦІЇ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН Розглядається проблема збереження Францією статусу великої держави у постбіполярному світі, визначаються головні вектори французької зовнішньої політики. Ключові слова: велика держава, планетарна держава, постбіполярна система, багатополярність, колоніалізм, ядерна зброя....»

«Збірник наукових праць. Частина 3, 2013 УДК 371.134:674(07) Ольга Гервас, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти і комп’ютерних технології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ З ДЕКОРАТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕРЕВИНИ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ У ГАЛУЗІ ДЕРЕВООБРОБКИ У статті розкриваються фізичні показники кольору як однієї з декоративних властивостей деревини, його психофізіологічний вплив на людину та основи...»

«Національний лісотехнічний університет України що її впровадили, досягти високого ступеня довіри і стійкої прихильності споживачів і партнерів з бізнесу. Використання і впровадження на вітчизняних підприємствах вимог міжнародних стандартів у сфері якості, довкілля, праці і суспільства – це сприяння входженню України до Європейського Союзу і Світової організації торгівлі, тобто забезпечення стратегічних національних інтересів. Література 1. Галушкина Т.П. Экономические инструменты экологического...»

«УДК: 378.134:373.2 Павлютенков Є.М., Ізбаш С.С. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ Постановка проблеми. За останні десятиліття особливо актуальним стає науковий аналіз різних аспектів адаптації людини в надто мінливих та екстремальних умовах середовища. Для цього існують об’єктивні соціокультурні передумови. З одного боку, науково-технічний прогрес вносить у життя людини значні соціальні зміни, які, поряд з позитивними, мають негативні прояви. До...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор Іванов С.В. «_» _ 20 р. УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» всіх форм навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні кафедри рекомендацій у НМВ _ обліку і аудиту Протокол №17 від 29.05.2012 р....»

«ISSN 0587-2596. Агрохімія і грунтознавство. 2015. 82 Список використаної літератури 1. Калінчик М.В. Економічне обґрунтування норм внесення мінеральних добрив залежно від ціни на ресурси та продукцію. / М.В. Калінчик, М.М. Ільчук, М.Б. Калінчик. – К.: Нічлава, 2006. – 43 с.2. Харченко О.В. Агроекономічне і екологічне обґрунтування рівня живлення сільськогоcподарських культур / О.В. Харченко, В.І. Прасол, О.В. Ільченко. – Суми: Університетська книга, 2009. – 125 с. 3. Методичні рекомендації...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»