WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«У СУЦІЛЬНОМУ ШАРІ В ГАЗОПОДІБНЕ ПАЛИВО ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВКАХ Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ,,ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

ЛИС Степан Степанович

УДК 674.8:662.765.1

ТЕРМІЧНЕ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ДЕРЕВИНИ

У СУЦІЛЬНОМУ ШАРІ В ГАЗОПОДІБНЕ ПАЛИВО

ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ

УСТАНОВКАХ

Спеціальність 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів – 2012 Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Національному університеті,,Львівська політехніка” та Національному лісотехнічному університеті України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Мисак Йосиф Степанович завідувач кафедри теплотехніки і теплових електричних станцій Національного університету,,Львівська політехніка”, заслужений діяч науки і техніки України.

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Хвастухін Юрій Іванович завідувач відділу термошарових процесів Інституту газу НАН України;

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Дунаєвська Наталія Іванівна в.о. директора Інституту вугільних енерготехнологій НАН України.

Захист відбудеться «___» ___________ 2013 р. о ____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.04 у Національному університеті,,Львівська політехніка” за адресою: 79013, м. Львів – 13, вул. Устияновича, 5, корпус 10, ауд. 51.

З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці Національного університету,,Львівська політехніка” за адресою: 790013, м. Львів – 13, вул. Професорська, 1.

Автореферат розісланий «___» ___________ 2013 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат технічних наук, доцент Ю.З. Вашкурак

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сьогодні в світі має місце тенденція децентралізації енергетики, тобто використання когенераційних установок для вироблення тепла та електрики. Українська енергетична галузь є невід’ємною складовою світового енергетичного ринку, для якої характерним є висока енергоємність продукції, низька енергоефективність, недостатня мотивація щодо енергозбереження, значний руйнівний вплив на екологію та умови життєдіяльності людей через забруднення довкілля. Для вирішення цих проблем у 2008 р. розроблено концепцію державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010роки, яка затверджена КМ України від 19 листопада 2008 р. №1446-р. В ній серед головних заходів є: впровадження новітніх енергоефективних технологій спрямованих на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, впровадження альтернативних та екологічно чистих джерел енергії.

Одним з найпотужніших альтернативних та екологічно чистих джерел енергії є деревне паливо.

Суттєвою перевагою деревного палива є його екологічна чистота:

деревина не містить сірки, хлору та інших шкідливих для атмосфери елементів.

Під час згорання деревина виділяє таку саму кількість СО2, яку спожила в процесі зростання.

Відомо чимало способів перероблення деревини та відходів з неї в енергію.

Проте одним з найперспективніших є газифікація, тому що синтез-газ (який утворюється в процесі газифікації деревини) можна використовувати як паливо для котлів комунальних котелень; для зріджування; як паливо (після охолодження і очищення) для двигуна внутрішнього згорання з метою отримання механічної або електричної енергії (з використанням когенераційної установки).

Для цієї мети запасів сировини в Україні є достатньо. Так при щорiчнiй заготiвлi 15 млн. м3 деревини, кількість лісосічних відходів деревини становить 4,6 млн. м3, з яких сучки та гiлки – 2,4 млн. м3 i пнi та корені – 2,2 млн. м3. Частина відходів деревини в процесі заготівлі лісу на даний час не використовуються, а просто спалюються на місцях вирубки для очищення території. Перспективним є вирощування швидкоростучої деревини на непридатних для сільськогосподарських робіт землях. Потенційним ресурсом та невикористаною базою деревини, запаси якої збільшуються в міру розвитку промисловості та господарства в цілому, є запаси вживаної деревини. Досі в світі залишається актуальним питання екологічної утилізації забрудненої вживаної деревини.

Тому, технологія термічного перероблення деревини в газоподібне паливо є актуальною задачею, вирішення якої дозволить створити екологічно чисте джерело енергії, яке є альтернативою природному газу та газифікації вугілля.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідних робіт, які виконуються у відповідності з основними напрямками наукової діяльності Національного університету,,Львівська політехніка” та Національного лісотехнічного університету України.

Дисертаційна робота виконана згідно з держбюджетною науково-дослідною темою ДБ 08.24-25-10 (№ державної реєстрації 0110U001505) і відповідає Закону України від 1 липня 1994 року № 74/94-ВР «Про енергозбереження».

Мета і задачі досліджень. Метою дослідження є підвищення ефективності процесу термічного перероблення деревини у суцільному шарі в газоподібне паливо як альтернатива спалюванню природного газу та газифікації вугілля.

Для досягнення поставленої мети необхідно було виконати такі завдання:

• провести аналіз процесу газифікації твердих палив та використання деревної маси як синтез-газу в теплоенергетичних установках;

• провести аналіз теоретичних положень процесу термічного перероблення деревини у газогенераторі з суцільним шаром;

• розробити метод розрахунку процесу газифікації деревини у газогенераторі з суцільним шаром;

• розробити принципову схему конструкції газогенераторної установки з суцільним шаром;

• провести експериментальні дослідження процесу термічного перероблення деревини у суцільному шарі в газоподібне паливо;

• визначити технологічні параметри роботи газогенераторної установки;

• розробити практичні рекомендації щодо термічного перероблення деревини.

Об’єктом дослідження є термічне перероблення деревини в газоподібне паливо.

Предмет дослідження – механізм та технологія термічного перероблення деревини у суцільному шарі в газоподібне паливо.

Методи дослідження. Використано стандартизовані методи проведення досліджень теплофізичних характеристик палива і процесу газифікації деревини.

В процесі розроблення газогенераторної установки, що дозволяє виробляти синтез-газ, застосовано сучасні методи використання відповідних контрольновимірювальних пристроїв. Використано математичне планування експериментальних досліджень. Результати експериментальних даних оброблено методами математичної статистики.

Наукова новизна отриманих результатів. На основі аналізу теоретичних положень та експериментальних досліджень виконаних на запропонованому газогенераторі доведено можливість перероблення деревини під час газифікації в газогенераторі з суцільним шаром в газоподібне паливо з нижчою теплотворною здатністю 10,4 МДж/нм3, яка в 1,5 рази більша порівняно з теплотворною здатністю газоподібного палива, отриманого іншими відомими газогенераторами такого типу.

Розроблено метод розрахунку процесу газифікації, який дозволяє провести розрахунок параметрів робочого процесу в газифікаторі з суцільним шаром, заснований на рівняннях теплового і матеріального балансів.

За результатами експериментальних досліджень отримано регресійні залежності нижчої теплоти згорання синтез-газу під час газифікації деревини сосни, верби, берези, суміші деревини різних порід та суміші деревини з деревостружковою плитою (ДСП) від фракційного складу деревини, кількості повітря, висоти шару палива, породи деревини, вологості деревини, кількості ДСП в суміші.

Знайдено оптимальні значення фракційного складу та вологості деревини, кількості повітря, яке подається в камеру газифікації, висоти шару палива в камері газифікації та кількості ДСП в суміші деревини з ДСП, при яких нижча теплота згорання синтез-газу досягає максимуму.

Вперше встановлено закономірності впливу режимних факторів на процес термічного перероблення деревини у газоподібне паливо і на нижчу теплоту згорання синтез-газу.

Практичне значення отриманих результатів полягає в реалізації досліджень. Вперше експериментально доведено можливість перероблення забрудненої небезпечними речовинами деревини, зокрема ДСП, в газоподібне паливо з теплотою згорання більшою, ніж під час газифікації незабрудненої деревини.

На основі експериментальних досліджень складено матеріальний і тепловий баланс процесу газифікації деревини породи сосна (Pinus sylvestris). Показано, що під час газифікації соснової деревини невеликі втрати тепла виходять внаслідок винесення пилу і втрат вуглецю з золою і шлаком.

Розроблено експериментальний взірець газогенератора з суцільним шаром.

Використання газогенераторів запропонованої конструкції дозволяє підвищити ефективність роботи порівняно з існуючими завдяки збільшенню швидкості та інтенсивності процесу газифікації деревини. Одночасно дозволяють вирішити проблеми екологічної утилізації промислових та побутових відходів деревини, отримання дешевої енергії та покращення екологічного стану довкілля.

Розроблено рекомендації та впроваджено процес термічної переробки деревини методом суцільного шару у газоподібне паливо на підприємстві ПАТ “Бориславський завод “РЕМА”. Вони полягають у тому, що використання технології перероблення деревини у газоподібне паливо знизило собівартість тепла, необхідного для обігрівання заводських приміщень, завдяки спаленню синтез-газу в котельні замість або разом з природним газом.

Ступінь достовірності та обгрунтованості наукових положень, сформульованих у роботі. Наукові положення дисертаційної роботи, результати досліджень, висновки та рекомендації мають достатню обгрунтованість та достовірність. Вони забезпечуються коректністю і відповідністю розроблених наукових положень отриманим результатам експериментальних досліджень.

Одержані результати не суперечать основним положенням науки, а також підтверджуються апробацією і практичною реалізацією. Вони базуються на значній кількості експериментальних даних, зібраних в результаті проведення комплексних досліджень. Достовірність отриманих результатів підтверджується використанням сучасних аналітичних методів визначення залежності калорійності синтез-газу від основних факторів, які впливають на процес термічного перероблення деревини в газоподібне паливо.

Особистий внесок здобувача. Експериментальна і теоретична частина роботи виконані безпосередньо автором. Автором особисто проведено аналіз стану науково-технічної проблеми; розроблено метод розрахунку процесу газифікації деревини в газифікаторі з суцільним шаром; створено методику експериментальних досліджень; розроблено конструкторську документацію та виготовлено дослідну установку газогенератора; проведено дослідження залежності нижчої теплоти згорання синтез-газу від фракційного складу та вологості деревини, кількості повітря та кількості палива, яке подається в камеру газифікації та процентного вмісту ДСП в суміші деревини з ДСП; отримано рівняння залежності впливу вхідних факторів на нижчу теплоту згорання синтезгазу; знайдено оптимальні значення вхідних факторів, при яких нижча теплота згорання синтез-газу досягає максимуму; оформлено статті, доповіді на наукових конференціях та патенти на корисні моделі. Постановка завдання та формулювання висновків виконувались під керівництвом наукового керівника д.т.н., професора Мисака Й.С.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Апробація результатів дослідження.

Основні положення дисертаційної роботи та її окремі розділи і результати обговорювалися на:

• Міжнародній конференції “Відходи і технології їх переробки. Екологічний менеджмент. Моніторинг довкілля. Водне середовище” (м. Львів, 2008);

• V, VI міжнародних конференціях “Енергія з біомаси” (м. Київ, 2009 – 2010);

• Міжнародній конференції “Tereny zdegradowane i rekultywowane – mozliwosci ich zagospodarowania” (Polska, Szczecin, 2009);

• V, VI міжнародних науково-практичних конференціях "Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні" (м. Львів, 2009, 2011);

• Міжнародній конференції “Przyrodnicze wykorzystanie ubocznych produktow spalania wegla, biomasy oraz wpolspalаnia wegla z biomasa” (Polska, Szczecin, 2010);

• Наукових семінарах технологічного факультету та кафедри автоматизації виробничих процесів, електротехніки і теплотехніки НЛТУ України (м. Львів, 2008 – 2011);

• Міжнародній конференції “Поводження з відходами. Цивілізаційні виклики” (м. Львів, 2011);

• Науковому семінарі кафедри теплотехніки і теплових електричних станцій НУ "Львівська політехніка" (м. Львів, 2012);

• Лауреат III-ступеня ІХ Всеукраїнського конкурсу “Молодь – енергетиці україни – 2010: відкритий конкурс молодих вчених та енергетиків” за роботу на тему: “Термічне перероблення деревини в газоподібне паливо” в номінації серед спеціалістів “Паливно-енергетичні ресурси”.

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 17 наукових праць, з них 7 – у фахових виданнях, 2 – у закордонних виданнях, 3 – у матеріалах і тезах доповідей науково-практичних конференцій і 5 – у патентах на корисні моделі.

Структура та об’єм роботи. Дисертація складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Робота викладена на 163 сторінках, містить 27 рисунків, 30 таблиць, 12 додатків. Список літератури включає 127 джерел.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обгрунтовано доцільність і актуальність проблеми, визначено мету роботи, наукову новизну та її практичну цінність.

В першому розділі виконано огляд літератури щодо сучасного стану процесів перероблення деревини в газоподібне паливо. Проведено аналіз сучасних технологій газифікації деревини з подальшою утилізацією синтез-газу для виробництва електроенергії та тепла. Зібрано та проаналізовано дані за існуючими у світі демонстраційними і комерційними газифікаційними установками.

Показано, що технології газифікації твердого палива досягли суттєвого розвитку на лабораторному і пілотному рівнях, працює також ряд демонстраційних і комерційних установок. Проведено аналіз викладених в літературі методів термічного перероблення деревини в газоподібне паливо і показано, що найбільш перспективним способом є газифікація в суцільному шарі, з подальшим використанням синтез-газу в енергетичних цілях. Розглянуто різні конструкції газогенераторів та методи процесу газифікації. Приведено аналіз дослідження характеристики властивостей деревини, яка використовується для термічного перероблення в газоподібне паливо.

У другому розділі наведено обґрунтування та аналіз теоретичних положень процесу термічного перероблення деревини в газогенераторі з суцільним шаром.

Проаналізовано основні реакції газифікації твердого палива. Основною є реакція вуглецю (С) з окислювачем – киснем (О2), тому що вуглець є основною тепловиділяючою частиною більшості твердих палив.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«військовi НАУКИ УДК 355.457 С. А. ГАРКУША, викладач кафедри оперативного мистецтва Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький) РЕКОМЕНДАЦІЇ ШТАБУ ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВІЗОРІВ ТА ІНШИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС НЕСЕННЯ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ, ПРИ ПРОВЕДЕННІ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОШУКУ ПРАВОПОРУШНИКІВ НА ДІЛЯНЦІ ВІДДІЛУ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ У статті аналізується використання тепловізорів та інших технічних...»

«1 НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ІНЖЕНЕРНО – ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування «На правах рукопису» «До захисту допущено» УДК 67.05:536:537 Завідувач кафедри _ Сівецький В. І. (підпис) (ініціали, прізвище) “_”_2016 р. Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 8.05050315 обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів на тему: Технологічний регламент...»

«ІНФОРМАЦІЙНІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ 621.313.001.4 УДК 621.398:007 Світлана Наконечна ВИХІДНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ СТВОРЕННЯ ПАРАЛЕЛЬНИХ ІЄРАРХ-ІЄРАРХІЧНИХ МЕРЕЖ В статті розглянуто вихідні теоретичні положення створення паралельних ієрарх-ієрархічних мереж. Здійснено аналіз методологічних особливостей реалізації паралельно-ієрархічного перетворення, пірамідального оброблення інформаційних середовищ. Розглянуто структуру паралельнорархічної мережі...»

«Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» АНДРУСІВ УЛЯНА ЯРОСЛАВІВНА УДК 338.45 : 658.589 ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ БУДІНДУСТРІЇ 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Дніпропетровськ – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в...»

«Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” ТЕХНОЛОГІЯ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт Київ 2009 Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” Затверджено на засіданні кафедри виробництва приладів протокол № _2_ від “_16_” вересня 2009 р. ТЕХНОЛОГІЯ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (261), Ч. І, 2013 УДК 821.161.2-31.09+929 Яворівський О. А. Двуличанська ОПОЗИЦІЯ “СЕЛО” / “МІСТО” В РОМАНІ В. ЯВОРІВСЬКОГО “А ТЕПЕР – ІДИ” Наприкінці ХІХ – початку ХХ століття поширення набули процеси індустріалізації, науково-технічного прогресу, які виявилися тими соціально-побутовими факторами, що спричинили появу урбаністичної культури, зокрема, літератури як вираженого індикатора будь-яких змін у соціумі. В українській історії глобального характеру...»

«скорочення втрат зерна в усіх ланках технологічного процесу вирощування, транспортування і зберігання. Це в сукупності складає інноваційну основу зернової галузі. Особливо важливе значення для підвищення ефективності зернового виробництва мають інтенсивні технології, які концентрують найновіші досягнення науки і техніки та дають можливість найповніше реалізувати потенційну продуктивність сортів відповідно до особливостей грунтових і погодних умов та забезпечують одержання високих урожаїв. Але...»

«рованию архитектуры приложений. – 2-е изд. – Microsoft, 2009. 3. Tariq Al-Naeem, Ian Gorton, Muhammad Ali Babar, Fethi A. Rabhi, Boualem Benatallah. A quality driven systematic approach for architecting distributed software application // In Proceedings of the 27th International Conference on Software Engineering St. Louis. – 2005. – Р. 244–253. 4. Павлов А.А. Математические модели оптимизации для нахождения весов объектов в методе парных сравнений / Павлов А.А, Лищук Е.И., Кут В.И. // Системні...»

«ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» Кафедра правознавства МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами спеціальності 081 «Право» Полтава 2016 Укладач: Гладкий С.О., д.ю.н., професор, професор кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Рецензенти: Божко В.М. – д.ю.н., доцент, доцент кафедри державного управління і...»

«ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ” Позднякова-Кирбят’єва Елліна Геннадіївна УДК 316.74: 37 ЦІННІСНІ ДИСПОЗИЦІЇ УЧНІВ В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ОСВІТИ 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук Запоріжжя-2007 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі соціології Запорізького національного університету Міністерства освіти і науки України....»

«УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ, №1(33) 2014 УДК 615.12 : 339.13.017 : 339.137.23 : 615.244 Н. О. ПУЗАК1, Т. І. АЛЕКСЄЄВА2, О. А. ПУЗАК1 Національний фармацевтичний університет, м. Харків Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Харків, Україна ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ У ФОРМУВАННІ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ АПТЕЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ У статті розглянуто питання формування оптимальної структури...»

«З приводу оприлюднення телекомпанією сюжету ICTV «Таємниці бібліотеки Вернадського» 15 березня телекомпанія ICTV оприлюднила в ефірі та на своєму веб-сайті інформацію «Таємниці бібліотеки Вернадського. Хамство, «мертві душі» та фінансові махінації». Ознайомлення з зазначеним телесюжетом свідчить, що він побудований на суцільних вигадках, підтасовці та перекручуванні фактів. Твердження, що містяться у ньому, говорять про необізнаність авторів з завданнями і діяльністю Національної бібліотеки...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, Україна Радомська політехніка, Польща Вятський державний університет, Росія УО Білоруський державний технологічний університет Норвежський університет природничих наук Горно-металургійний інститут Таджикістана VІ Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології»...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»