WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 53:001.4 Роман Микульчик Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології Національний університет «Львівська політехніка» АНТОНІМІЯ УКРАЇНСЬКИХ ФІЗИЧНИХ ...»

УДК 53:001.4

Роман Микульчик

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

Національний університет «Львівська політехніка»

АНТОНІМІЯ УКРАЇНСЬКИХ ФІЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ-АНТРОПОНІМІВ

© Микульчик Р. Б., 2013

Стаття продовжує низку публікацій автора, присвячених вивченню прізвищевих

та відпрізвищеих термінів української фізичної термінології. У ній розглянуто питання

антонімії фізичних термінів-антронімів та їх різновиди.

Ключові слова: українська мова, семантика, антонімія, антонім, антропонім, фізична термінологія.

The article continues the series of the author’s publications devoted to studying of Ukrainian physics terminology antroponyms. It deals with the problem of antonymy of antroponymic physical terms and its variances.

Keywords: Ukrainian language, semantics, antonymy, antonym, antroponym, physical terminology.

Антонімія – це одне з парадигматичних відношень між словами на основі протилежності їх значень. Вона властива всім природним мовам. Науковці стверджують, що в термінології антонімія навіть більш розвинута, як у загальній лексиці. Термінологи зазначають, що антонімія характерна для термінологічної лексики, при цьому підкреслюючи, що, по-перше, антонімія термінологічних одиниць істотно не відрізняється від ідентичного явища в загальновживаній лексиці, по-друге, антонімія навіть більш притаманна термінам, ніж загальновживаним словам.

У терміносистемах окремих галузей науки антонімію досліджували такі українські мовознавці як Б. П. Михайлишин, Л. М. Полюга, І. В. Волкова, І. І. Козловець, З. Б. Куделько, Т. В. Михайлова, Т. І. Панько, М. Р. Процик, Л. О. Симоненко, О. А. Южакова та ін. Проте нам не відоме жодне дослідження антонімії у фізичній терміносистемі, окрім нашої попередньої статті [3]. У цій статті виокремлено антонімічні пари серед фізичних термінів із прізвищевими компонентами й описано спільні та відмінні риси антонімії загальновживаної й термінологічної лексики.

О. О. Тараненко поділяє антоніми за такими ознаками: а) семантична; б) формально-структурна;

в) стилістична [6, с. 27]. За семантичною ознакою він виділяє за типом протиставлення градуальні, комплементарні, векторні та координатні антоніми; за формально структурною – різно- і спільнокореневі; за стилістичною – загальномовні та контекстуальні.

Проаналізуймо антонімію фізичних термінів-антропонімів за цією класифікацією. Зразу зауважмо, що поділ антонімів за стилістичною ознакою не стосується термінів. Тобто в цій статті ми будемо розглядати поділ (від)антропонімних антонімів фізичної термінології за семантичною ознакою.

За семантичною ознакою, як було сказано вище, антоніми поділяють за типом протиставлення на градуальні, комплементарні, векторні та координатні.

Градуальні антоніми виражають якісну логікову протилежність і виявляють градуальну (ступеневу) опозицію, яка вказує на різний ступінь прояву ознаки. Така антонімія нехарактерна для фізичних термінів-антропонімів.

Комплементарні антоніми виражають додатковість (комплементарність). У цьому класі слів реалізується комплементарна протилежність. Комплементарні антоніми позначають два взаємодоповнювальні видові поняття, які разом складають певне родове поняття, без проміжних ланок, наприклад: дебаївський радіус екранування – обернений дебаївський радіус екранування; радіус Дебая – обернений радіус Дебая; закон Ома для ділянки кола – закон Ома для повного кола;

стаціонарне рівняння Шрединґера – нестаціонарне рівняння Шрединґера, фермі-газ – бозе-газ;

ферміон – бозон; фермі-частинка – бозе-частинка; багатобозонна система – багатоферміонна система; статистика Фермі-Дірака – статистика Бозе-Айнштайна; де Бройлева довжина хвиль – де Бройлева частота; рівняння Ньютона – рівняння Максвела тощо.

Тут однозначно простежується протилежність описуваних понять. Словосполуки-антоніми дебаївський радіус екранування – обернений дебаївський радіус екранування; радіус Дебая – обернений радіус Дебая утворюють термінологічні антонімічно-синонімічні об’єднання. Це такий тип термінологічного об’єднання, у якому протиставлювані між собою терміни мають синоніми (радіус Дебая – дебаївський радіус тощо).

Стаціонарне рівняння Шрединґера – це рівняння, яким визначається хвильова функція квантової системи в стані, який не змінюється із часом. Нестаціонарне рівняння Шрединґера описує хвильову функцію квантової системи в стані, який змінюється із часом. Як і в попередньому випадку антонімічність виражається словом загальновживаної лексики (стаціонарний – нестаціонарний). Антонімічну пару утворено завдяки додаванню префікса не- до терміноелемента стаціонарний.

Із прикладів антонімічних пар дебаївський радіус екранування – обернений дебаївський радіус екранування; радіус Дебая – обернений радіус Дебая видно, що антонімія одного зі складових компонентів складного терміна призводить до антонімії терміна в цілому.

Антоніми закон Ома для ділянки кола – закон Ома для повного кола описують електричне коло з погляду його повноти-неповноти. За ознаку повноти електричного кола прийнято вважати наявність у ньому джерела струму.

Антонімічне гніздо термінів із прізвищевими компонентами бозе і фермі належать до термінології фізики елементарних частинок. Ці антонімічні відношення не є очевидними для філологів, вони приховані. Щоб побачити ці відношення, треба вникнути у фізичний зміст розглядуваних термінів. Ключовими для розуміння антонімії тут є терміни ферміон (фермі-частинка) і бозон (бозечастинка). Ферміон – частинка або квазічастинка з напівцілим значенням спіну; бозон – частинка або квазічастинка із цілим значенням спіну. Це антонімічне гніздо складається з термінологічних антонімічно-синонімічних об’єднань [7], тобто кожен термін антонімічної пари має синонім, наприклад: фермі-газ, газ Фермі – бозе-газ, газ Бозе; ферміон, фермі-частинка – бозон, бозе-частинка.

Антонімія термінів рівняння Ньютона – рівняння Максвела неявна, прихована. Справа в тому, що рівняння Ньютона описують рух тіла зі швидкостями, значно меншими від швидкості світла, а рівняння Максвела справедливе тільки для швидкостей, близьких до швидкості світла.

Окрім випадків, коли обидва члени антонімічної пари містять (від)прізвищевий компонент, існує антонімія між термінами, один з яких не є епонімом, наприклад, механіка Ньютона – релятивістська механіка. Антонімія тут теж не очевидна, прихована. Потрібно розуміти, що механіка Ньютона, або класична механіка, розглядає лише випадки руху зі швидкістю, значно меншою за швидкість світла, а релятивістська механіка вивчає рух зі швидкостями, близькими до швидкості світла. До речі, термін механіка Ньютона має синонім класична механіка, тобто в цьому випадку також можна говорити про антонімічно-синонімічне об’єднання.

Розгляньмо випадки, коли антонімія видається очевидною на лексичному рівні, а на понятійному – відсутня. Наприклад, лінгвіст однозначно визнає антонімічною пару рівняння Бернуллі – нерівність Бернуллі. Насправді рівняння Бернуллі – це рівняння гідродинаміки, яке визначає зв’язок між швидкістю течії, тиском та висотою певної точки в ідеальній рідині. Нерівність Бернуллі належить до математичної фізики і не має нічого спільного з гідродинамікою. Навіть прізвищевий компонент стосується двох різних людей. Рівняння вивів Даніель Бернуллі, а нерівність – Якоб Бернуллі.

Численні дослідники крім градуальних і комплементарних антонімів виділяють ще векторні та координатні [1; 2; 4; 5; 8]. Векторні антоніми позначають дві протилежно спрямовані або взаємнозворотні дії, явища, ознаки, напрями, відношення тощо. Координатні антоніми позначають дві протилежні точки певного просторового або часового відрізка. Однак таких серед (від)прізвищевих фізичних термінів ми не виявили, хоча вони наявні у фізичній терміносистемі.

З усього, сказаного вище, можна дійти висновку, що серед фізичних (від)прізвищевих термінів існує три типи антонімів: лексичні, семантичні і лексико-семантичні. До лексичних антонімів будемо зараховувати терміни, які відображають лише лексичну протилежність, не маючи жодного спільного змісту, наприклад: рівняння Бернуллі – нерівність Бернуллі. Семантичні антоніми позначають поняття, протилежні за змістом. Але ці поняття не містять лексичної протилежності, наприклад: рівняння Ньютона – рівняння Максвела, фермі-газ – бозе-газ, ферміон – бозон тощо.

Серед семантичних антонімів спостерігаємо антонімічно-синонімічні об’єднання. Лексикосемантичні антоніми виражають лексичну і семантичну протилежність одночасно, наприклад: закон Ома для ділянки кола – закон Ома для повного кола. Найчисельнішими є семантичні антоніми, найменш поширеними у фізичній термінології є лексичні антоніми.

Результати дослідження антонімічних відношень серед українських фізичних термінів із прізвищевими компонентами свідчать, що явище антонімії характерне не лише для загально-вживаних лексичних одиниць, але й для термінологій, зокрема для досліджуваної. У фізичній терміносистемі антоніми представлені такими поняттєво-семантичними зв’язками як контрадикторними, комплементарними, векторними й координатними, серед (від)прізвищевих термінів поширений лише другий тип зв’язку. Між фізичними термінами із прізвищевими компонентами існують антонімічні зв’язки, які проявляються не на лексичному, а на семантичному рівні. Маркером антонімічних відношень тут виступає прізвищевий компонент. Під час аналізу виявлено терміни із зовнішніми ознаками антонімії, які стосуються різних явищ, галузей науки навіть осіб. Тут є частковий вияв омонімічних відношень – прізвищеві компоненти є омонімами, у той час як загальнолексичні компоненти є антонімами.

Можна побачити, що антонімія існує у фізичній термінології загалом, і, зокрема, між фізичними термінами із прізвищевими компонентами. У термінології існує антонімія, що ґрунтується на семантичному, а не лексичному рівнях, а також на основі омонімії прізвищ вчених. Усе це свідчить про важливість ролі, яку відіграє це явище у фізичній терміносистемі.

1. Книшенко Н. Особливості прояву відношень антонімії в системі сучасної дорожньобудівельної термінології // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2012. – № 733. – С. 107–109. 2. Колган О. Антонімія української гірничої термінології // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2008. – № 620. – С. 53–56. 3. Микульчик Р. Антонімія українських фізичних термінів з прізвищевими компонентами // Термінологічний вісник. – вип. 2 (2). – 2013. – С. 78–82. 4. Процик М. Антонімічні відношення в українській видавничій термінології // Вісник Нац. ун.-ту «Львівська політехніка».

Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 293–295. 5. Симоненко Л. О.

Формування української біологічної термінології / Відп. ред. М. М. Пещак. – К.: Наук. думка, 1991.

– 152 с. 6. Тараненко О. О. Антоніми // Українська мова: енциклопедія / Редкол.: В. М. Русанівський (співголова), О. О. Тараненко (співголова), М. П. Зяблюк та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с. 7. Українська мова : енциклопедія / Редкол.:

В. М. Русанівський (співголова), О. О. Тараненко (співголова), М. П. Зяблюк та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с. 8. Халіновська Л. А. Явище антонімії в авіаційній термінології // Науковий вісник Волин. Нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2010. – С. 366–369.Похожие работы:

«10 Вісник Харківського національного університету № 1009 УДК. 159.925.37. Інтелект як складова особистості студента ВТНЗ (практичні результати дослідження) Бідюк І.А. В даній статті розкриваються особливості прояву невербального і вербального інтелекту у студентів технічних спеціальностей. Розкрите питання інтелекту, особливості розвитку поняття «інтелект» в психологічній літературі, особистості фахівця аерокосмічної галузі. Описані та практично відмічені особливості професійного інтелекту...»

«УДК 624.075.22 ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ СПОРУДИ СКЛАДУ ДОБАВОК ВАТ “МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ” І.Добрянський, к.т.н., В.Барабаш, к.т.н., Ю.Фамуляк, к.т.н., Ю.Боднар, к.т.н., Р.Шмиг, к.т.н. Львівський національний аграрний університет Постановка проблеми. Дослідження технічного стану складу добавок ВАТ “Миколаївцемент” після демонтажу окремих конструктивних елементів і перепрофілювання в склад клінкеру з видачею рекомендацій для подальшої безпечної експлуатації проводили у...»

«Гіпотези. Нестандартні методи рішення наукових та інженерних проблем приладобудування ГІПОТЕЗИ. НЕСТАНДАРТНІ МЕТОДИ РІШЕННЯ НАУКОВИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ ПРОБЛЕМ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ УДК 620.179.14 ПАНДАННА ЗОНА ШОРСТКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБ’ЄКТУ Скицюк В. І., Діордіца І. М. Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут, м. Київ, Україна У статті розглядається поняття панданної зони різального інструмента і деталі, що є зоною, у якій відбуваються процеси руйнування надлишкової...»

«УДК 331.102.312/.344+347.211:339.92 А.О. Босак, О.Ю. Переста Національний університет “Львівська політехніка” СУТНІСТЬ ТА ТИПОЛОГІЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ © Босак А.О., Переста О.Ю., 2012 Визначено сутнісні ознаки та описано типологію структурних елементів інтелектуального капіталу. Досліджено особливості формування інтелектуального капіталу підприємства у розрізі його міжнародної діяльності. Ключові слова: інтелектуальний капітал, типологія...»

«Методи і системи оптично-електронної та цифрової обробки сигналів Литература 1. Глущенко А. Р., Танковые ночные системы и приборы наблюдения / А. Р. Глущенко, В. И. Гордиенко, А. В. Бурак, А. Ю. Денисенко. – Черкассы: ПП Чабаненко Ю. А., 2007. – 442 с.2. Филатов Г. Развитие подвижных наземных комплексов оптико-электронных средств разведки СВ за рубежом / Г. Филатов, С. Якобсон, Н. Беглова // Зарубежное военное обозрение. – 2002. – № 1. – С. 17 – 19.3. Колобродов В. Г. Проектування тепловізійних...»

«1. Енергетична стратегія України на період до 2030 року. 2. А.В. Праховник, Енергозбереження – нетрадиційний погляд та інша стратегія // Енергетика та електрифікація. – 2008. – №4. – С.30–32. 3. Праховник А.В., Попов В.А., Находов В.Ф., Баталов А.Г., Денисевич К.Б. Развитие маневренной генерации ОЭС Украины как фактор повышения энергетической безопасности государства // Енергетика та електрифікація. – 2008. – №7. – С.9–12. 4. Кравець Т.Ю., Мисак Й.С. Оцінка збитку блоків ТЕС через перевитрати...»

«ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА Формування корпусу суддів за судовою реформою 1864 року Обрусна Світлана Юріївна, доктор юридичних наук, професор кафедри фундаментальних юридичних дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ УДК 34.08.001.73: 34 (09) (470+571) «1864» Пошук ефективної моделі формування суддівського корпусу в період судово-правової реформи здійснюється як у напрямі розвитку законодавства, так і поглиблення правової думки. Тому вагоме значення для вироблення його...»

«УДК 342.5 ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ Єгорова В.С. к.ю.н., доцент факультету соціології і права Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут» Рассмотрены основные гарантии установленные законодательством для обеспечения деятельности судей судов общей юрисдикции. Сделаны выводы и предложения по усовершенствованию правового регулирования в данной сфере. The basic safeguards established by law for judges of courts of general...»

«УДК 339.9 Л.С. Дубовая, Л.І. Рябенко Донбаський державний технічний університет ЗАСТОСУВАННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ © Дубовая Л.С., Рябенко Л.І., 2013 Наведено концептуальні особливості застосування ринкової вартості в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства як вектора його інноваційного розвитку. Виокремленні чинники, що впливають на ринкову вартість: капітал, потенціал, ринкові чинники. Уточнено...»

«УДК 621.311 П.М. Баран, В.П. Кідиба, Я.Д. Пришляк, М.І. Дембіцький, В.М. Шмагала1 Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра ЕСМ, ВАТ “Західенергоавтоматика” ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВІРКИ РЕЛЕ СПРЯМУВАННЯ ПОТУЖНОСТІ СЕРІЇ РБМ З ЗАСТОСУВАННЯМ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ ТЕСТУВАННЯ © Баран П.М., Кідиба В.П., Пришляк Я.Д., Дембіцький М.І., Шмагала В.М., 2014 Розроблено спеціалізований модуль перевірки реле спрямування потужності серії РБМ для цифрової системи тестування Ключові слова: релейний захист,...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 13 (272), Ч. ІІІ, 2013 УДК 378.37.09.659 Н. Є. Манич ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЯК ФОРМА МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ (НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІНИ „ОСНОВИ РЕКЛАМИ ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ”) Значення технічного прогресу для розвитку людства на початку 21 століття важко недооцінити: технічні розробки настільки активно входять у повсякденне життя кожної людини, що іноді вона навіть не звертає увагу на нові пристрої, якими мимоволі починає користуватися. З...»

«УДК 347. 44 ПРОБЛЕМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ Звягіна К. С. Київський національний університет імені Тараса Шевченка У статті аналізується проблема залучення іноземних інвестицій в економіку України. Автором здійснюється аналіз проблем іноземного інвестування в Україну шляхом виявлення факторів негативного впливу на процес іноземного інвестування та формулювання власних пропозицій щодо вдосконалення механізму залучення іноземних інвестицій в економіку України. В статье анализируется...»

«8 «Молодий вчений» • № 11 (14) • листопад, 2014 р. УДК 666.942.82:553.612 ВПЛИВ СКЛАДУ СИРОВИННОЇ СУМІШІ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО КЛІНКЕРУ Дорогань Н.О., Голоюх І.А., Черняк Л.П. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Наведено дані про залежність характеристик портландцементного клінкеру від різновиду глинистого компоненту сировинної суміші як фактору регулювання хіміко-мінералогічного складу. Показано можливість аналізу фазових перетворень при...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»